Regjeringen har holdt Indre Fosen kommune for narr

Indre Fosen Ap skuffet over det de mener er løftebrudd fra regjeringa.
Meninger

Leksvik og Rissa kommuner vedtok i desember 2015 å slå sammen de to kommunene, og danne nye Indre Fosen Kommune. Sammenslåingen ble behandlet av kongen i statsråd på tidligsommeren 2016, og den nye kommunen ser dagens lys 1. Januar 2018.

Indre Fosen har fulgt det som kalles hurtigsporet i kommunereformen, og har på mange måter vist vei i praktisk gjennomføring av regjeringens kommunereform.

Denne uke fikk vi takken fra regjeringen. Takken for den omstillingen våre 1.000 ansatte har brukt tid og ressurser på, takken for all usikkerhet innbyggere har følt på kroppen, og takken administrasjon og politikere får, for all nedlagt innsats. En innsats som gått på bekostning av levering av kommunale tjenester! For det er ingen tvil; å slå sammen to kommuner er meget krevende!

Takken er i første omgang et statsbudsjett med en reel nedgang på 1,4 prosent i frie inntekter i til den nye kommunen, og i tillegg et løftebrudd som betyr en ytterligere årlig reduksjon i inntekter på ca 10 millioner kroner.  Dette er ikke det regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner lovet oss.

I kommuneproposisjonen om kommunesammenslåing som ble vedtatt i juni 2015 heter det:

Med dagens inndelingstilskudd får den nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Dette er en gunstig og langsiktig ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser.

I all sin kommunikasjon med kommuner som har jobbet med kommunesammenslåing, har statsråd Sanner gjentatte ganger snakket om robuste kommuner, og at kommunene burde slå seg sammen for å få en robust økonomi som kunne møte morgendagens oppgaver og utfordringer. Som en kompensasjon for at vi tok denne jobben skulle vi få beholde inntektene de to kommunene hadde i 15+5 år. Dette vil gi oss tid og ressurser til å omstille oss; til nye oppgaver og nye kommunegrenser.

Når da Indre Fosen kommune opplever et totalt inntektstap på ca 175 millioner (10 millioner fordelt på 15+ 5 år) mener Indre Fosen Arbeiderparti at vi er holdt for narr. Regjeringen har ikke holdt det den lovet. Vi tar nå konsekvensen av dette, og sender en kraftig advarsel til alle landets kommuner som nå jobber med sammenslåing.

Våre ordførere besøkte departementet for 10 dager siden og spurte om det var tilfellet at vi ikke kom til å motta tilskudd slik lovet. Dette har vi ennå ikke fått et tydelig svar på, og IFA ser seg nødt til å handle. Derfor tok vi initiativ i gårsdagens kommunestyre og fikk flertall for følgende uttalelse:  

”Rissa og Leksvik kommuner ser mange gode effekter av kommunesammenslåingsreformen, og ser at den nye Indre Fosen kommune blir en god kommune for innbyggere og næringsliv. Men det betinger at vi får de økonomiske overføringene vi er lovet.

Kommunenes mulighet til å drive gode kommunale tjenester bestemmes først og fremst av størrelsen på de statlige overføringene vi mottar. Når en betydelig del av disse tas bort med et pennestrøk, forsvinner vår mulighet til å danne en ny robust kommune. Med det mener vi redusert sonetilskudd på 8 millioner og reduksjon av regionsentertilskudd.

Indre Fosen Fellesnemd forventer at KMD, innen 27.11.17, gir oss et klart svar på om at lovede overføringer beholdes i 15 + 5 år.

De forutsetninger som ble vedtatt i Kommunereform proposisjonen, ble lagt til grunn for kommunestyrevedtak i begge kommunene, samt ved folkeavstemmingen under Kommunevalget i 2015.

Dersom disse forutsetninger ikke blir bekreftet innkalles det til ekstraordinært kommunestyremøte 1.12.17 der kommunesammenslåingsprosessen blir et tema”

En kompensasjon over statsbudsjettet i noen år fremover er ikke tilstrekkelig – kun overføringer slik lovet i 15+5 år er et akseptabelt for oss.

Vi håper regjeringen snur og lar oss bygge nye, robuste, Indre Fosen kommune!

Knut Ola Vang, gruppeleder Leksvik AP                                   

Per Kristian Skjærvik, gruppeleder Rissa AP og Leder Indre Fosen AP