– Kommunene er avhengige av ildsjelene

Uten ildsjeler hadde mange tiltak som fører til økt livskvalitet for personer med pleie- og omsorgsbehov aldri blitt noe av.
Nyheter

– Ildsjelene, både blant de frivillige og innen kommunal sektor, er den viktigste grunnen til at samarbeid lykkes, sier Distriktssenterets direktør Halvor Holmli i en pressemelding torsdag.

Han forteller at eldrebølgen vil ramme distriktskommunene sterkt og føre til økte utfordringer for det offentlige tjenestetilbudet i disse kommunene. Samtidig gjør mangel på kompetent arbeidskraft at kommunene kan få problemer med å levere tjenester som er så gode som brukerne vil ha dem. Dette er bakgrunnen for at Distriktssenteret har engasjert Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) til å kartlegge hvordan kommunene samarbeider med frivillig sektor på pleie og omsorgsfeltet.

– Sats på ildsjelene

– I tillegg til ildsjelenes avgjørende rolle for godt samarbeid, er god kommunikasjon mellom kommune og frivillige svært viktig.

Rapporten fra TFoU ser nærmere på hvordan ulønnet arbeid regi av frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler bidrar som tillegg til kommunenes tjenester. Studien viser at kommunene er avhengige av ildsjelene, som ikke får annen lønn enn takknemmelighet.

I rapporten beskriver TFoU samarbeidstiltak i kommunene Vefsn, Levanger, Alta, Kristiansund, Nissedal, Strand og Alta. Disse kan vise til gode resultater, og er eksempler som kan være til god nytte og inspirasjon for både kommuner og frivillig sektor.

Nyttig organisering i Levanger

– I Levanger legges det for eksempel til rette for både idéutvikling og koordinering av frivillig innsats gjennom samarbeidsutvalg der både ansatte, politikere, lag og foreninger, brukere og pårørende møtes, sier Holmli.

Studiet forteller hvordan Levanger kommune har organisert sin omsorgstjeneste i tre distrikt, med hver sin enhetsleder og egne utvalg som skal ivareta samhandlingen mellom kommunen, de frivillige og pårørende. Samarbeidsutvalget er politisk oppnevnt og satt sammen av medlemmer som representerer lag og foreninger, brukere, pårørende, ansatte og det politiske miljøet.

Lørdagskaffe, grønn omsorg, trim, grillfest og andakt, er noe av tilbudet som de frivillige byr på til beboerne ved Skogn Helsetun i Levanger kommune. I bygda står de frivillige også for utkjøringen av mat til hjemmeboende. Dette er mulig takket være et mangfold av aktører med tilknytning til lokalsamfunnet. Det store innslaget av frivillighet har sin historie minst 30 år tilbake da Sanitetsforeningen spilte en aktiv i arbeidet med å få bygd sykehjemmet.  

I små samfunn blir et sykehjem en viktig institusjon både fordi det handler om arbeidsplasser i bygda, og fordi innbyggere som har behov for pleie og omsorg kan få dette i sitt opprinnelige miljø. Levanger er et godt eksempel på verdien av initiativ som kommer fra ildsjeler som har sine posisjoner både innenfor og utenfor det offentlige systemet.

– Vi ser gang på gang at ildsjelene har en sentral rolle for å få til utvikling og aktivitet rundt om i landet. Bare det siste året har flere av studiene våre tatt opp at vi må ta bedre vare på de som har evne til å få ting til å skje og få med seg andre, understreker Holmli.

Mulighet for nye næringer

Usikkerhet rundt økonomiske bidrag og uklare kontaktpunkt i kommunen er faktorer som kan hemme samarbeidet. Det samme er urealistiske forventninger til hva de frivillige kan tilby av tjenester. Rekrutteringsproblemer er heller ikke bare en utfordring for kommunene, men også for de frivillige organisasjonene.

– Begrenset tilgang på frivillige i små samfunn kombinert med et presset offentlig tilbud som ikke kan garantere at tjenestene kan levers med den ønskede kvalitet, vil skape et muligheter gründere og innovatører, forteller Holmli, som mener fremtidens brukere av pleie - og omsorgstjenester vil være kravstore og ha lavere terskel for å kjøpe velferdstjenester enn tidligere generasjoner.

Distriktssenteret mener det her grunnlag både for å heve kvaliteten på tjenestene bidra til bedriftsetableringer og økt verdiskaping. Kommunene bør derfor også i næringsarbeidet være bevisst på behovene etablering av slike bedrifter har.