(Trønderdebatt)

Det har den siste tiden kommet prognoser med dystre spådommer for befolkningsutviklingen i Steinkjer kommune. Slik det ser ut i dag vil antall innbyggere synke i Steinkjer mens det øker i kommuner det er naturlig å sammenligne oss med. F.eks. Stjørdal og Levanger. Dette har resultert i at kommunedirektøren er nødt til å se på muligheter for innsparinger som kan se ut til å gå ut over skole og helsetilbudet, spesielt i bygdene våre. Administrasjonen må forholde seg til spådommene og agere ut fra dem. Politikerne derimot har mulighet til å endre kurs og sette i gang tiltak for å gjøre Steinkjer Kommune mer attraktiv å bo i og å etablere næring i. Arbeidsplasser og bolyst er nøkkelord for å lykkes med det.

Det har de siste årene blitt satset på å utvikle Sentrum i Steinkjer. InnoCamp/Nord Universitet er en suksesshistorie. Det nye kulturhuset vil være en berikelse for Sentrum. Nytt bygg for fylkesadministrasjonen er på trappene, det samme er forhåpentligvis et nytt hotell. Alt dette er gode prosjekter for Steinkjer, men endrer ikke spådommen om befolkningsutvikling.

Etablering av O2-huset har vel ikke bidratt med så mange nye arbeidsplasser. De fleste som jobber der har blitt flyttet fra andre steder i byen. Noe som har ført til en overkapasitet av kontorlokaler. Både private og offentlige har flere tusen kvadratmeter kontorlokaler stående tomme i dag. Dette må kommunen ta sin del av ansvaret for. Å bygge O2-huset for å sikre at samlokaliseringen av NAV-kontorene ble på Steinkjer forstår jeg, men å «støvsuge» lokalmarkedet for å fylle opp etasjene har jeg ikke sansen for. Dette er å utkonkurrere private aktører. Konkurranse er sunt, men det må være på like vilkår. Det er det ikke når kommunen opptrer i dette markedet.

Mangel på næringsarealer har vært et hett tema de siste årene. Steinkjer har gått glipp av flere hundre nye arbeidsplasser på grunn av dette. Området på Asphaugen er det som kan bli klart i nærmeste framtid. Diskusjonen rundet dette området har vel snart 10-årsjubileum og er et eksempel på hvor lang tid slike omreguleringer kan ta. Det ble brukt flere hundre tusen kroner på et prospekt for å prøve å få en batterifabrikk til å etablere seg i området Beitstad/Malm. Dette ble det dessverre ikke noe av. En lærdom man kan ta av dette er at arealene må være ferdig regulert når slaget står. Jeg går ut fra at dette området ville blitt omregulert til næringsareal hvis Steinkjer hadde vunnet kampen om denne etableringen. Derfor er det for meg uforståelig at man ikke har med omregulering av dette området i framtidsplanene. Når man vet hvor lang tid en slik prosess vil ta bør den startes umiddelbart. Flere nye arbeidsplasser vil skape nye skatteinntekter til kommunen. Den største næringen vi har på Steinkjer er handel og service. Flere innbyggere vil naturlig nok styrke også disse bedriftene. Byggebransjen og kulturbransjen vil også få flere kunder. Alt dette vil bidra til flere inntekter til kommunen som igjen vil redusere behovet for innsparinger.

Bo-lyst er, i tillegg til mulighet for å få jobb, viktig for å få flere til å flytte til Steinkjer. Noen vil bo i Sentrum mens andre heller vil etablere seg mere landlig i bygdene. Da må det være attraktivt å bosette seg i alle områdene. Det er viktig at det fins skoler, barnehager, idrettslag, teaterlag osv. i hele kommunen. Sentrum vil om få år framstå helt nytt med flere administrasjonsbygg og nytt kulturhus.

Det er dessverre ikke veldig gode muligheter for offentlig kommunikasjon i Steinkjer. Forflytning fra byggefeltene og bygdene inn til Sentrum forgår derfor stort sett med privatbiler og behovet for parkering er stort. Etableringen av O2-huset, Fylkesadministrasjonen og kulturhuset vil øke dette behovet.

Det er planlagt et parkeringshus på Sannan som vil dekke behovet til de offentlige byggene. Ifb. med kulturhuset er det planlagt et parkeringshus fra Jernbaneparken tom. Teleplass. Slik jeg har forstått det vil disse parkeringshusene bli bygd en stund etter de andre byggene står ferdige. Dette vil medføre stort press på eksisterende parkeringsplasser og skape utfordringer til næringsdrivende i Sentrum. Både Steinkjer Gårdeierforening og Steinkjer Næringsforum har flere ganger forslått å utrede muligheten for underjordisk parkering. Dette har blitt avvist med at «det blir for dyrt». Det blir sagt at det koster det dobbelte å etablere parkering under jorden ift. på bakkeplan. Det stemmer sikkert, men det er også et inntektspotensiale ved å bygge under bakken. Kommunen har da mulighet til å selge områdene som i dag er tenkt til parkering til private utbyggere. Jeg vil tro at salg av de to blokkene i Strandvegen, som er tenkt revet, Teleplass og Grønnsakstorget vil gi kommunen et godt bidrag til finansiering av 400 parkeringsplasser under bakken. Flere områder i Steinkjer som Jektbyen, Dampsaga, den gamle brannstasjonen og Sannan har blitt utbygd av private aktører med gode resultater. Bygging av boliger i kombinasjon med næringsarealer vil helt sikkert bidra positivt til sentrumsutviklingen og også være langt penere enn parkeringshus. En suksessfaktor for både kultur og næring i Stjørdal er nettopp rikelig med underjordisk parkering. Ved en slik etablering i Steinkjer med oppgang direkte til kulturhuset og torget vil behovet for biltrafikk og parkering i sentrumsgatene reduseres. Fortauene kan fylles med aktivitet/servering. Mulig at en slik tenking er utopi men for framtidens Sentrum mener jeg muligheten bør utredes og kostnadsberegnes på en skikkelig måte.

Etablering av næringsareal vil gi flere arbeidsplasser. Attraktive bygder og Sentrum vil få flere til å flytte til Steinkjer. Økt innbyggertall vil styrke etablert næringsliv.

Dette vil gi Steinkjer kommune økte inntekter og redusere behovet for innsparinger.