(Bergensavisen) Det kommer frem i en studie sosiolog Marit Unstad har utført for Norges byggforskningsinstitutt, Byggforsk.

Ved hjelp av en case-studie av fire borettslag, ønsket hun å finne oppskriften på et godt bomiljø.

GENERASJONSKLØFT
De tre borettslagene og et sameie bestående av flere borettslag, som var med i undersøkelsen, var svært forskjellig sammensatt.

– Det som var litt overraskende, er at borettslaget som hadde den mest sammensatte gruppen av beboere, hadde et veldig godt fungerende miljø, sier Unstad til BA.

I dette borettslaget samarbeidet folk på tvers av kulturelle, sosiale og utdanningsmessige forhold. I borettslaget der det var et markert aldersskille mellom beboerne, var forholdet derimot mer komplisert.

– I dette borettslaget var det til dels store konflikter mellom de yngre og de eldre beboerne, sier Unstad.

REALT OG GREIT
I borettslaget med den mest sammensatte beboergruppen, ga folk uttrykk for trivsel og tilhørighet. De var stolte av borettslaget, historien og det sosiale miljøet. Alle grupper, nordmenn, etniske minoritetsgrupper, unge og gamle, møttes jevnlig i hagen. Kommunikasjonsformen var direkte og åpen.

Omgangsformen ble beskrevet som vennlig, real og grei, og miljøet aksepterte uenighet.

I borettslaget med to markerte grupper, de eldre og de yngre, var kulturforskjellene mer synlige. Mange av konfliktene besto i at yngre og eldre hadde forskjellige ønsker når det kom til regler og håndhevelse av disse.

ÅPEN KONFLIKT
Mens de eldre var opptatt av ordensregler, og gjerne passet på at alle fulgte disse, hadde yngre et mer avslappet forhold til regler.

– For de gamle var ro og orden sentralt, og de var fokusert på at alle fulgte ordensreglene. De var nøye med at alle skulle vaske trappen til riktig tid og på riktig måte, at ingen gikk på plenene, at vasketiden på overholdt og så videre, skriver Unstad i sitt sammendrag.

– De gamle ble svært sinte når reglene ble brutt og mente at de som ikke fulgte reglene skulle straffes med utkastelse. Nye tiltak og ideer ble i stor grad møtt med skepsis og avvisning.