(Trønderdebatt)

Trønder-Avisa og Senterpartiet har funnet sammen i bompengesaken i Steinkjer. Partiets talsperson Henry Skevik sa i formannskapet at en «bil er bil» og at alle biler bør betale samme bomavgift enten de er elektriske eller går på fossilt drivstoff. Trønder-Avisa brukte hele lørdagens lederartikkel for å argumentere for det samme. De sier seg enig med Senterpartiet og mener det er på tide å avvikle hele bomrabatten for elbiler. Bomsystemet er ikke etablert for å rabattere elbiler er et hovedargument for dem.

Les også

Elbilene må selvsagt betale bompenger

Det er Trøndelag fylkeskommune som eier hovedfartsårene mellom Steinkjer, Namsos og Malm. Der ønsker de å innføre 50 prosent avgift for elbiler allerede nå, to år etter at veien ble åpnet og før den er ferdigstilt. Innføring av avgift fordrer imidlertid felles vedtak i fylkeskommunen og Steinkjer kommune. Fylkespolitikerne har allerede behandlet saken og fulgt fylkesrådmannens innstilling om å innføre halv avgift for elbiler. Men fylkespolitikerne har ikke samråd seg med oss i Steinkjer om saken. Arbeiderpartiet i Steinkjer er uenig i vedtaket fylket har fattet.

Vi i Arbeiderpartiet i Steinkjer er opptatt av at våre innbyggere og vårt næringsliv skal ha det bra og hvordan hele bomsystemet virker på dem. I tillegg er vi opptatt av miljøet.

Vi synes Trønder-Avisa og Senterpartiet har valgt en smal inngang til saken. For oss i Steinkjer Arbeiderparti er bompengesaken stor og viktig distriktspolitisk, næringspolitisk, miljømessig og sosialpolitisk.

Trønder-Avisa argumenterer med at prisene på elbiler er blitt konkurransedyktige i forhold til fossile biler. Derfor må rabatten avvikles. Men bilkjøp handler om mer enn pris. «Rekkeviddeangst» og «ladeangst» er argumenter imot elbil for de fleste av oss. Fritak fra bomavgift er hovedargumentet for at mange likevel velger elbil. Det er mange som pendler mellom Verran og Steinkjer og mellom Namdalseid/Namsos og Steinkjer og som har valgt å kjøpe elbil for å begrense driftskostnadene.

Å innføre bomavgift allerede nå vil være å føre dem alle bak lyset. Det vil også påvirke valget for de som står foran bilkjøp og svekke oss i bestrebelsene på det grønne skiftet. Fortsatt er det mer enn sju av åtte trafikanter i dette området som kjører bil med fossilt drivstoff. Det er viktig at de også velger elbil når de kommer til bilbytte. Ved neste bilbytte står valget gjerne mellom en bruktbil med fossilt drivstoff eller en elektrisk bruktbil med kort rekkevidde. Innføring av avgift for elbiler er heller ikke nødvendig nå ifølge fylkesrådmannen. Det er fritak på lang sikt som vil kunne true finansieringen av veiprosjektet.

For å utvikle hele kommunen vår og distriktsNorge trengs gode og like vilkår. Slik er det ikke i dag. Dagens finansieringsmodell der eksempelvis fylkeskommunen dekker 50 prosent av investeringene på sine veier og brukerne finansierer resten gjennom bomavgift, er distriktsfiendtlig. I områder der det er få bilister blir avgiftene langt høyere enn i bynære strøk der det er mange å dele på utgiftene. Dette lider alle bilister under. Dersom likhetsprinsippet skal legges til grunn burde det være samme avgift overalt i landet i sammenlignbare prosjekter.

I byer som Trondheim er elbilandelen langt høyere enn i vår del av fylket. Et godt tilbud av ladestasjoner og gratis bompasseringer i mange år har gjort at elbiler med kort rekkevidde dekker behovet for mange. Nå kommer brukte elbiler og elbiler med rekkevidde tilpasset distriktene og utbyggingen av ladestasjoner bygges. Så nå er elbiler mer relevant også i distriktene. Men da skal altså fritaket fra bomavgift avvikles. Det synes vi i Arbeiderpartiet er urimelig. Trønder-Avisa mener dette er et rart argument. Vi mener det er relevant.

Folla og Malm er viktige industriområder i Steinkjer og i Trøndelag. Når Salmar er fullt etablert i Malm vil det være flere båtanløp til Folla og Malm enn eks vis til Ørin i Verdal, eller til Fiborgtangen i Levanger. Og biltrafikken vil være tilsvarende stor. Vi mener avgiftsnivået må ned for alle bilister og stiller følgende spørsmål til leserne og til T-A og Senterpartiet:

Vet egentlig T-A og Senterpartiet hva det koster å jobbpendle fra gamle Verran og inn til Steinkjer og Namsos? Er det rimelig at en familie som bosetter seg i Follafoss skal betale 5000 kroner i måneden for å pendle innad i kommunen på jobb? Hvilke konsekvenser har slike bomkostnader for bosetting, skoler, barnehager, næringsliv og arbeidsplasser i distriktet? Hvorfor skal det være bedre og billigere ordninger i sentrale strøk der kollektivtilbudet er bedre?

Vi i Arbeiderpartiet ønsker å sette bomveiesaken i Steinkjer på vent og initiere dialog med både fylkeskommunen og de nasjonale myndighetene med håp om å skape bedre løsninger for både private trafikanter og næringsutøvere.