Fredag ble det avsagt dom i rettsstriden mellom Trønder-Avisas styre og eiere, og Polaris Media.

Rettsprosessen handler om hvorvidt eierselskapet AS Nord-Trøndelag og styret i Trønder-Avisa hadde anledning til å nekte sitt samtykke til at Polaris Media overtok til sammen 48 prosent av aksjene i Trønder-Avisa. Polaris Media hadde fra før 227 aksjer i Trønder-Avisa, og mener de har krav på ytterligere 856 aksjer, som tidligere var eid av selskapet LL Inntrøndelagen.

Domsslutningen er todelt, ett punkt om eierselskapet AS Nord-Trøndelag og ett punkt om styret i Trønder-Avisa. Det kommer av at Polaris Media opprinnelig hadde levert to stevninger.

  • AS Nord-Trøndelag plikter innen to uker fra rettskraftig dom å medvirke til at styret i Trønder‐Avisa AS gir det nødvendige samtykke til Polaris Media ASA sitt erverv av 856 aksjer i Trønder‐Avisa AS.
  • Trønder-Avisa AS frifinnes.

Retten gir uttrykk for betydelig tvil. Om saken mot AS Nord-Trøndelag skriver de blant annet følgende:

«Hva gjelder sak 22-049776, er det rettens vurdering at ingen av partene har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, men at Polaris har fått medhold av betydning».

Retten har også kommet til ulike konklusjoner i spørsmålet om saksomkostninger. AS Nord-Trøndelag dømmes til å dekke Polaris Medias saksomkostninger, mens for Trønder-Avisas tilfelle dekker partene selv sine kostnader.

– Vi tar dette til foreløpig orientering. Vi har ennå ikke noen rettskraftig dom, og jeg har heller ikke rukket å lese den, sier Kolbjørn Almlid, som er styreleder både i Trønder-Avisa og i AS Nord-Trøndelag.

Lang historie

Striden om eierskapet strekker seg mange år tilbake i tid.

Trønder-Avisa ble etablert som et samarbeid mellom lokalavisene Nord-Trøndelag og Inntrøndelagen i 1940, etter at begge avishusene var blitt bombet av tyskerne under angrepet på Norge. Da freden kom videreførte man samarbeidet, og i 1952 ble det formalisert til en tettere konstruksjon, under navnet Trønder-Avisa.

Fram til 2010 var eierskapet delt mellom de lokale skapene AS Nord-Trøndelag og LL Inntrøndelagen. Apressen hadde også en mindre andel. AS Nord-Trøndelag eier 51,9 prosent, altså majoriteten av aksjene. Dette selskapet har tradisjonelt hatt nære bånd til Senterpartiet. Det andre selskapet, LL Inntrøndelagen, hadde nære bånd til partiet Venstre. Fram til midten av 1990-tallet ble det praktisert en ordning hvor disse to selskapene oppnevnte hver sin redaktør i Trønder-Avisa, som var ansvarlig for avisa annenhver dag.

Fra slutten på 1970-tallet ble båndene mellom ulike partier og avisene svekket og kuttet i svært mange norske aviser. I Trønder-Avisa skjedde dette formelt i 1996. Da ble man enig om å erstatte to redaktører med én, og vedkommende skulle ansettes på bakgrunn av profesjonelle egenskaper.

De to eierselskapene besto likevel som bakenforliggende. I 2010 kom Polaris Media inn på eiersiden i Trønder-Avisa, med en minoritetspost på så vidt over 10 prosent.

Eierstrid

Noen år senere begynte diskusjonene som har ledet fram til den ferskeste dommen. De økonomiske utfordringene hele mediebransjen sto overfor gjorde at det ble satt i gang et arbeid for at Polaris Media skulle kjøpe majoriteten i Trønder-Avisa. Det gikk så langt som at salget ble bekreftet i en børsmelding, før det ble klart at styret ikke hadde nødvendig flertall blant aksjonærene. Likevel skjedde det store endringer internt i LL Inntrøndelagen, blant annet ved at medieinvestor Odd Øie kjøpte seg kraftig opp.

Parallelt med at Polaris Media kom inn på eiersiden i 2010, ble det også inngått en tiårig strategisk samarbeidsavtale mellom Trønder-Avisa og det trondheimsbaserte mediekonsernet.

Da utløpet av denne avtalen nærmet seg, ble det forhandlet med flere aktører. Styret i Trønder-Avisa valgte til slutt å bytte ut Polaris Media, og inngikk i stedet en tiårig samarbeidsavtale med Amedia. Parallelt med dette kjøpte Amedia seg kraftig opp i LL Inntrøndelagen, et oppkjøp Polaris Media reagerte sterkt på, fordi de mente det brøt med aksjonæravtalen som ble inngått i 2010. Saken havnet i rettsapparatet, og både Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett konstaterte at oppkjøpet var i strid med aksjonæravtalen.

Vant rettssaker

Polaris Media ble tilkjent retten til aksjene og fikk dermed kontroll over LL Inntrøndelagen, og i praksis dermed også kontroll på 48 prosent av aksjene i Trønder-Avisa.

Våren 2022 valgte styret i Trønder-Avisa med grunnlag i avisens vedtekter å si nei til å akseptere denne transaksjonen. Dermed var det i november klart for en ny rettsrunde, denne gangen mellom Polaris Media på den ene siden og AS Nord-Trøndelag og Trønder-Avisa AS på den andre siden. Det er denne dommen som nå altså er klar.

Konsernsjef Sivert Rossing i Trønder-Avisa sier han tar dommen til orientering.

– Dette er først og fremst en eierstrid, som ikke påvirker driften av konsernet fra dag til dag i noen særlig grad. Samtidig håper vi jo det blir ro rundt eierskapet. Nå skal vi lese det som framstår som en noe uklar dom grundig, sier Rossing.