Dramatiske sparetiltak i Levanger: Vil fjerne bysykkelordning, stenge svømmehallen og kutte ut gullklokka

Foto:

Se den lange lista over mulige innsparingstiltak i Levanger.

DEL

LEVANGER: På forrige kommunestyremøte ba politikerne om en liste over forslag til innsparinger fra kommunedirektøren.

Den økonomiske situasjonen er alvorlig: Levanger kommune styrer mot et underskudd på 35 millioner, og vil knapt ha en sparebøsse igjen å ta av dersom prognosen slår til.

– Vi er på full fart inn i Robek hvis vi fortsetter sånn, har kommunedirektør Ola Stene uttalt.

Mandag får formannskapet notatet med forslag over mulige innsparings- og omstillingstiltak. Stene foreslår igjen å legge ned svømmehallen på Skogn, men også flere andre tiltak som ikke har vært på bordet tidligere. Blant annet foreslår Stene å fjerne bysykkelordningen som ble innført for to år siden. Det er anslått at det vil spare kommunen for 450.000 kroner årlig.

Ordfører Anita Ravlo Sand (Sp) sier at det ikke er ønskelig å fjerne bysyklene.

– Vi vet at ordningen gjør byen mer attraktiv for studenter, men også det punktet må vurderes, sier hun.

Videre viser Sand til at politikerne ikke tok stilling til de fleste punktene i notatet mandag.

– Det må vurderes i gruppemøtene før neste kommunestyremøte. Jeg vet ikke om vi rekker å ta stilling til alle punktene til da heller. Det er en del som må utredes mer før vi kan ta stilling. Da må vi ta det i budsjettmøtet i desember.

Sand er tydelig på at det er nødvendig å ta upopulære valg.

– Vi må vedta noe som vi synes er vanskelig og som dessverre går utover innbyggerne.


Disse tiltakene mener kommunedirektøren kan ha spareeffekt på lengre sikt:

Oppvekst:

 • Struktur skole og barnehage
 • Mindre spesialundervisning
 • Strengere mht pauser i arbeidstiden- sikre høyere effektivitet
 • Sikre kompetanse internt og redusere kjøp av tjenester for eksempel innen barnevern
 • Vurdere Bergvingården som lokal institusjon for ungdom
 • Økt foreldrebetaling SFO.

Helse og velferd:

 • Produksjonskjøkken
 • Legge BPA-tjenester ut på anbud.
 • Reversere vedtak om å se bort fra barnetrygd ved beregning av økonomisk sosialhjelp.
 • Gjennomgang av brukere med tanke på ressurskrevende tjenester.
 • Øke egenbetaling for tjenester (står ikke spesifisert hvilke).
 • Avslutte døgn IKT-vakt.
 • Legeplan: Vurdere oppsigelse av alis-ordningen

Samfunnsutvikling:

 • Stenge Skogn svømmehall og ta i bruk Trønderhallen til all svømming.
 • Redusere vedlikehold og senke temperatur i bygg
 • Fylkeskommunen overtar ansvaret for gatelys langs fylkesveger.
 • Nedklassifisering/privatisering av kommunale veger.
 • Reduserer antall bygg og installasjoner og annen infrastruktur som skal driftes.
 • Prioritere investeringer strengere.
 • Tettere samarbeid med Verdal kommune innen drift og anlegg.

Fellesområder:

 • Redusere antall stemmekretser.
 • Erkjentlighetsgaver: Gullklokke etter 25 år kuttes ut.
 • Fjerne bysykkelordningen.

 • Sponsing lag/foreninger kuttes/reduseres.

 • Tilskudd lag og foreninger reduseres.

I tillegg nevnes flere tiltak, som Stene anbefaler å konsekvensutrede:

 • MOT kan avvikles.
 • Avslutte ordningen med motivasjonspenger for brukere på Staupshaugen verksted.

På lista er det også en rekke kortsiktige tiltak. For alle områdene gjelder dette ansettelseskontroll, innskjerping av innleie og overtid samt å holde stillinger vakant. Det vises også til at julegaver og sosiale arrangementer kan kuttes ut, at aktivitetstilskudd kan kuttes høsten 2020, og at førjulsmartna ikke trenger å avvikles i 2020.