Alene mot tyskerne

3. mai: England og Frankrike har forlatt Nord-Trøndelag. Oberst Getz ser at videre kamp vil føre til en tilintetgjørelse av de norske troppene - og ser ingen løsning som vil fremme et militært mål.

Togkollisjonen ved Tangen den 3. mai var dramatisk, og den satte sinnene i kok hos mange. Ulykken rammet bare nordmenn, og det oppsto straks mistanke om sabotasje, og at det var en nazisympatisør blandt nordmennene som sto bak. Spørsmålet ble aldri avklart, selv om spekulasjoner og diskusjoner pågikk så lenge veteranene fra ulykken levde. Foto: Odd Ofstad/Eggevandring 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Vi tilater oss å bruke oberst Ole Birger Getz sine ord om den allierte tilbaktrekkingen:

Dagsbefaling den 3. mai 1940: Da england og Frankrike av oss ukjente grunner hat gitt opp forsøket på å støtte oss i vår kamp ig inatt uten varsel har trukket sine tropper ut ved Namsos, står vi alene ovenfor de tyske samlede stridskrefter - allerede omgått i flanke og rygg av tyskere på den linje se engelske og franske tropper skulle holde. Uten mulighet for hjelp utenfra og alene med amuunisjon for en slagdag og uten fly og luftvern og andre nødvendige våbe, vil videre kamp bare føre til total tilintetgjørelse, uten å fremme noe militært fomål. Jeg har derfor i dag foreslått for den tyske overledelse at det skal inntre våbenvile, og herunder forhandlinger som etablering av fredstilstand for Trøndelags vedkommende, som det er gjort for sønnenforliggende deler av vårt land. Det er min tunge plikt som fungerende øverstkommanderende i Trøndelag å meddele de under min kommando stående avdelinger dette.

Skuffelse

Getz sin dagsbefalingen til Getz er ikke til å ta feil av. Videre motstand er ikke lenger at alternativ, og nederlaget er et faktum. Da de to brevene som obersten hadde fått  ble lest opp foran avdelingene i DR3 gjorde det et mektig inntryk. Mange var svært naturlig nok svært skuffet, og følte seg vel i tillegg lurt av de allierte styrkene.

Møtes på Asphaugen

Brigadeadjutant kaptein Håland ble pålagt å oppsøke øverskommanderende for de tyske troppene som rykket mot Namsos over Namdalseid og framlegge et ønske om 72 timers våpenvhvile. Kaptein Håland hadde med seg Major Knutsen, men nådde ikke fram til den tyske øverskommandøren før tyske tropper med tungt artlleri hadde gått mot Kvam og var klar til angrep. Den norske batalsjonssjefen ved Kvam ba om forholdsordre, og fikk orde om å sende tyskerne en parlamentær som skulle meddele at en fra Brigaden var på vei fra Namsos. Samtidig var Håland og Knutsen kommet fram til Asphaugen og kunne starte forhandlinger med den tyske øverstkommanderende.

Kl. 22.00 kom det telegram til 5. Brigade fra HOK (General Ruge): Telegram 3. mai mottatt. Send flest mulig av roppene tilbake mot Mosjøen. Søk samband med 6. divisjons avdelinger der. Styrken legges deretter under general Fleischer. Ødelegg veien grundig etter hvert som troppene går tilbake. Sperringene må forsvares.

Fra nå av skulle det ikke skytes. Tyskerne skulle ha fri passasje over alt.

Togulykken ved Tangen

Den 3. mai kl. 00.45 kom ordre fra øverstkommanderende i Nord-Norge, general Fleischer, om at 1.bataljon fra IR 14, skulle trekke nordover til Mosjøen snarest mulig. Dragonregimentet skulle samtidig trekke ned til Tiltnes og overta stillingene der. Soldatene som skulle til Mosjøen, ble lastet på jernbanevogner ved Tangen. Like før kl. 05.30 kom melding om at det hadde skjedd en togulykke -  et tog hadde kommet sørover fra Valøy og like ved Tangen kolliderte  de møtende togene. 7 soldater døde på stedet, og en døde senere av skadene. Over 40 soldater ble skadet.

Ulykken gjorde et sterkt inntrykk, og det ble mange spekulasjoner om hvordan det kunne gis ordre om å sende tog sørover fra Valøy, når stasjonsmesteren på Valøy visste at et tog kom nordover fra Tangen.


Les alle Trønder-Avisas artikler fra felttoget her

Felttoget i Trøndelag var over 5. mai 1940. Her kan du lese hvordan det utviklet seg dag for dag fra angrepet 9. april.

 
Felttoget i Nord-Trøndelag