Onsdag 10. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, sin krigsdagbok.

STOR AKTIVITET: På Rinnleiret ble fremmøtte dragoner samlet i grupper og tildelt sin personlige utrustning i stort tempo. Foto utlånt av Geirr Harr. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

I henhold til den norske regjerings mobiliseringsordre som var utsendt over radio, blev mobilisering av nedennevnte avdelinger satt i gang:

Landvernsbataljonen og Namsendetasjementet – sjef major Aavatsmark.
Landvernskompani 1 og landvernsstabskompaniet (Verdal) – sjef kaptein Bringedal.
Landvernskompani 2 (Grong) – sjef løitnant Hegge.
Vaktdetasjement i Namsos og på Rødhammer.

Kl. 12.50 ble II/I.R.13 beordret tilbake fra Røra til Følling for å unngå at bataljonen blev lagt under ild av artilleri fra tyske krigsskib. Divisjonen meddelte at D.R.3 (dragonregimentet på Rinnleiret) og 5. Divisjons skole også hadde fått ordre om å trekke sig tilbake nord for Steinkjer.

Kl. 16.45 var II/I.R.13 samlet i Følling med forlegning på Seemgårdene, Langhammer og ungdomshuset i Følling. Lensmennene innen regimentsdistriktet som kunne nåes i telefon, blev anmodet om å kunngjøre «almindelig mobilisering».

Kl. 21.00 blev våben og materiell sendt pr. bil fra Steinkjer til Rødhammer og Namsos.  Pensjonert oberstløitnant Soelberg blev beordret til å forestå opsetningen av «øvelsesavdelingen» på Steinkjersannan, som fikk tilført befal fra andre regimenter og våbenarter som meldte seg til tjeneste.

Relaterte saker:
Felttoget i Nord-Trøndelag