Torsdag 18. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

II/I.R.13 melder at transport av engelske tropper over Namdalseid har foregått i natt. Bataljonens styrker i Follafoss og Malm ble trukket tilbake kl. 05.00 i morges. Kompaniet ved Tørring blir trukket inn.

Følgende tog settes op og står disponible på følgende steder: Ett snaitetstog i området Sunnan bestående av 1 lokomotiv + 1 godsvogn + 1 n-vogn. D.R.3 innreder toget som sanitetstog. Ett almindelig tog i området Snåsa bestående av 1 lokomotiv + 1 boggievogn + 1 åpen vogn.

Kl.13.00. Brigadesjef og stabssjef møtte på Grong gård til konferanse med Brigadier Phillips, sjef for den britiske brigade som var landsatt. Under konferansen redegjorde oberst Getz for de norske troppers stilling, bevæbning, forsyning med ammunisjon og utdannelse.
Det blev anført at Brigaden helt manglet artilleri, skyts og fly. Videre at Brigaden hadde ammunisjon for knapt en slagdag og at det var mangel på sambandsmateriell. Brigaden bad om å få både våben og ammunisjon hos de britiske tropper, da norsk ammunisjon ikke kan opdrives.
Det blev anført at lendet utenfor veiene var vanskelig fremkommelig grunnet sne. Brigaden gjorde rede for at de norske tropper var trukket tilbake nord for Steinkjer for å unndra sig det tyske skibsskyts og for å spare kystbyene for tysk bombing fra sjøen og fra luften.

Brigadier Philips meddelte at den engelske øverstkommenderende over de tropper som skulde landsettes i Namsos, general Carton de Wiart, enda ikke var kommet til Namsos.
Videre ble meddelt at franske alpejegere vilde bli landsatt i Namsos.

Hvad angikk materiell, våben og ammunisjon gikk brigadieren it fra at det vilde kunne fåes hos de britiske tropper. Jeg (oberst Getz) stilte bilder og jernbaner til disposisjon for de britiske tropper og anbefalte at de britiske tropper rykket frem med hovedstyrken over Namdalseid til Beitstad og Malm, samt foreslo at Fettendefileet burde besettes med et spesielt detasjement.
Brigadieren vilde imidlertid skyte sin brigade frem og forbi Steinkjer, og ønsket å benytte foruten veien over Namdalseid også jernbanen Namsos-grong.
En del rektangelkart og kart over telegraf- og telefonkurser blev overlevert til de britiske offiserer.