Lørdag 20. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl.09.52: Melding fra Divisjonskommandoen om bombing av Skage.

Kl.11.21: Melding fra Landvernsbataljonen om to forsøk fra tyske fly på å bombe Meosen veibro og Meosen jernbanebro – ingen treff og ingen skade. Telefonforbindelsen med Namsos brutt.

Kl.12.30 melder telegrafbestyreren i Namsos at personellet har rømt fra stasjonen og arbeider med å flytte til en nødstasjon.

Kl.12.45 melder løitnant Aune i Namsos om 2 fulltreffere på Namsos jernbanestasjon. Stasjonen sterkt ramponert og tre vogner ødelagt. Det store trelastbruk ved jernbanestasjonen i brand, en del skader på flere hus – få skadede mennesker. Kaier, telefon og lys i orden. Ca. 30 bomber ble kastet – jernbanetelefon og telegraf ødelagt ca. 1 km. øst for skage stasjon.

Kl.13.00: Brigadesjef, stabsjef og oberst Wettre møtes i Steinkjer til konferanse med den allierte øverstkommanderende, den engelske general Carlton de Wiart og et følge på fire stabsoffiserer.
- De norske lederne redegjorde for sine tropper og sine behov for forsyninger. Offiserer fra Agdenes gav detaljerte opplysninger derfra for tilfelle samlet sjø-luft-landangrep på Agdenes.
- General de Wiart syntes å være av den oppfatning at Agdenes først – eller samtidig – måtte tas fra sjø og landsiden. Fra sjøsiden og luften alene gikk ikke, hvilket han begrunnet. Sprsmålet «Agdenes» skulle tydeligvis først forelegges hjemmeværende ledere i England.
- Løfte om geværer og ammunisjon fikk vi, likeså om maskingeværer.
- Noe ønske om samarbeide i den nærmeste fremtid var det ikke, idet engelske tropper alt hadde nådd sønnenfor Steinkjer, og regnet med å nå Skogn uten vår assistanse. De trengte herunder alle veier og jernbanemateriell, men siden ønsket man våre tropper fremsendt pr. biler og annet for å dekke mot Færen-Meråker. Generalen regnet for øvrig å ha tiden til disposisjon.

Kl.17.00 henvender politimesteren i Steinkjer seg til brigadesjefen angående evakuering av Steinkjer. Brigadesjefen kunne ikke gi ordre til avakuering, men rådet til straks å evakuere området ved jernbanen og broene.
Melding fra sersjant Skotnes i Namsos om at hele byen står i flammer.
Tre befal fra Agdenes festning som er hos oss skal rekognosere fremrykningsvei til Agdenes festning. De skal meldes seg i det engelske hovedkvarter på Grand Hotell i morgen kl. 14.00.

Kl. 18.00 melder engelskmennene at britiske tropper har dannet en forsvarslinje over Vist og en linje over Ogna-Tranabakken-Teglverket-Figga.