Onsdag 17. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl. 00.14 gis følgende ordrer til I/I.R.14: Bataljonen skal forlegges i Harran istedenfor som før angitt i Grong. Andre tropper blir forlagt i Grong.

Kl. 08.06: Alle norske tropper trekkes inn fra Follafoss, Malm, veien over Namdalseid og Steinkjer etter hvert som engelske tropper når disse steder.

Kl. 09.15 kommer ordre fra 5. divisjon og divisjonssjef J. Laurantzon:
- Oberst Getz overtar fra 17. april kl. 14.00 den direkte kommando over alle avdelinger i av det oss besatte område, som sjef for 5. Brigade.
- Feltbataljonen av I.R.14 underlegges brigaden når bataljonen kommer til Nord-Trøndelag.
- Brigadens oppgave er å hindre eller sinke fiendtlig angrep sydfra, samt sikre det område vi nu holder besatt.
Brigadekommandoen ble satt opp slik: Sjef oberst Getz, stabssjef kaptein eidesmo, brigadeadjutant kaptein Håland, etterretningsoffiser fenrik Hustad, sambandssjef løitnant Berge, ingenirøstabssjef kaptein Langås og pionersjef sekondløitnant Solnørdal.

Kl. 09.28 blev skolekompaniet beordret fra Formofoss til Snåsa, forlegningsområde Nagelhus.

Kl. 12.00: Ordre fra 5. Divisjon om at en norsk engelsktalende offiser skulle melde seg for kaptein Lindsay på Grand Hotel i Steinkjer kl.14.00. Offiseren må være orientert om de norske tropper, utdannelse m.m.

Kl.21.00. Brigadeordre nr. 5:
- Ifølge ubekreftede meldinger har det i dag vært kamper i Hegra mellom norsk og tyske styrker. Utfallet av kampene kjennes ikke.
- Engelske tropper har siden natt til mandag i små porsjoner gått i land innerst i Namsenfjorden og skutt små grupper frem til en front Follafoss-Malm-Steinkjer.
- D.R.3 holder sine nuværende stillinger og holder stasjonær opklaring fremover mot Åsen og alle viktige punkter.
- II/I.R.13 holder fremdeles hovedveien Steinkjer-Grong, med fremskutt sikring over Rungstad tjern.

21.30 ble følgende meddelelse sendt til øverstkommanderende for de britiske troppene i Namsos:
«Ifølge kommanderende general i Trøndelags disposisjoner har jeg den glede å meddele dem at jeg har den direkte kommando over alle norske styrker i Nord-Trøndelag, det vil si alle de distriktene De fra først av vil få med å gjøre. Alt hvad De måtte ønske å diskutere skal det være mig en glede å tale med Dem pr. telefon i mitt hovedkvarter – Snåsa, telefon 53. I reglene vil en som er flink til å snakke engelsk passe telefonen.
Ved viktige konferansen vilde jeg gjerne se Dem i mott hovedkvarter – hvis nødvendig med ekstratog som vil bli stillet til Deres disposisjon nær Namsos.
Til Deres øieblikkelige veiledning meddeler jeg Dem herved at De kan disponere hvad De måtte finne av jernbanemateriell, biler og annet, og at all passende innkvartering i den direkte ruten Namsos-Namdalseid-Steinkjer står til Deres disposisjon.

Felttoget i Nord-Trøndelag