Onsdag 24. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl.03.15 Melding om at en gruppe offiserer under ledelse av kaptein Langlie returnerer til brigadekommandoen etter å ha konferert med sjefen for de franske styrkene i Namsos.

Kl.09.40 Brigadeordre:

Fienden står med infanteri og bergartilleri ved Sunnan stasjon. Intet nytt om britiske styrker. Franske avdelinger rykker frem over Namdalseid med en styrke på 4.000 mann. Fransk hangarskib med 70 fly ventes til Namsos. Brigaden vil holde veiene på begge sider av Snåsavatnet og jernbanen i sin besiddelse inntil denfranske og engelske fremrykning begynner - for da å slutte sig til fremrykningen.

Kl.09.50 Ordre til I/I.R.14: Skal etablere et forsvar syd for Jørstad stasjon for å definitivt stanse en eventuell fiendlig fremrykning.

Kl.10.00 Melding fra D.R.3 om heftig ildkamp ved Binde. Trekker tilbake mot Østgårdlinjen.

Kl.11.00 skriftlig henvendelse fra brigaden til den franske sjef:

I henhold til kaptein Langlies konferanse med Deres Excellense den 23. april, tillater vi oss herved å meddele Deres excellense at den norske mannskapsstyrke som nå er mobilisert i dette kampområde, er ca. 4.000 mann. Da vi, som kaptein Langlie har gjort Deres Excellense bekjent med, ikke har tilstrekkelig ammunisjon for våre våben, og sådan ammunisjon heller ikke kan skaffes, har man ingen annen utvei til å gjøre våre avdelinger stridsdyktige enn å søke å skaffe disse andre geværer med ammunisjon. Efter hvad kaptein Langlie meddelte anså Deres Excellense det for mulig å skaffe våre avdelinger franske geværer, maskingeværer og mitraljøser med ammunisjon.

I den anledning tillater vi oss å gi nedenstående opstilling over det antall skytevåben som trenges til ovennevnte 4.000 mann.

60 mitraljøser,

2.800 geværer,

300 maskingeværer,

15 bombekastere.

Av nye avdelinger kan opstilles ialt 2.000 mann. Disse er helt uøvet og må læres op. Til disse 2.000 mann trenges foruten skytevåben også utrustning og beklædning. Vedlagt følger en opstilling over det vanlige utstyr for en norsk soldat.

Hester og kjerrer er det tilstrekkelig av i distriktet. Det nåværende antall biler ansees tilstrekkelig for dette områdes veinett, men for eventuell fremrykning sydover trenges mange flere biler.

I henhold til oplysninger fra kaptein Langlie har Deres Excellense meddelt at vi kan rekvirere bombekasterammunisjon fra Dem. Vi har ialt 14 bombekastere. Det vilde være særdeles ønskelig å få sendt bombekasterammunisjonen til Grong. Hvis dette ikke lar sig gjøre, forespørres hvor ammunisjon kan hentes.

Til Deres Excellenses orientering meddeles at vi regner absolutt å kunne holde stillingen omtrent midt på Snåsavannet i tre dager. Broen over Sunnanelven ved Sunnan er sprengt.

Sign O.B. Getz

Kl.11.30 Hemmelig ordre fra Brigaden til divisjonsintendanten, brigadeintendanten, distriktsingeiøren og divisjonslægen:

Materiell og beholdninger syd for Grong stasjon forberedes evakuert nordover til Harran, hvor branchesjefene straks lar rekognosere passende steder. Materiell som kan undværes evakueres derfor om mulig med jernbanen straks, mens senere transport må planlegges også med den mulighet for øiet at jernbanen ikke kan brukes.

Kl.11.30 Ordre til distriktsingeniøren:

Det finnes en gammel jernbanevei til Snåsa langs jernbanen til Formofoss. For å avlaste hovedveien er det maktpåliggende å gjøre denne gamle bvei farbar for heste-kjøretøier. Sett på civile om nødvendig snarest mulig for å legge broer, hvor de mangler nu, og kjør op veien.

Kl.16.20 Telegram fra brigaden til oberstløitnant Numedal, Mosjøen:

Kunngjør følgende i alle aviser i distriktet og gjennem Bodø radio flere ganger: Alle befalingsmenn med tjenesteplikt i krig innen Nordland fylke- Sørhålogaland regimentsdistrikt - skal melde sig for høiestbefalende i Mosjøen uopholdelig for å tjenestegjøre ved regimentets feltavdelinger i Nord-Trøndelag.

Kl.17.20 D.R.3 får ordre om gradvis retrett inntil I/I.R.14 tar over stillingene mellom Jørstad og Valøy. De skal rekognosere nye trakter i Snåsaområdet og forlegge seg som brigadereserve.

Kl.18.00 II/I.R.13 får ordre om å støtte D.R.3s retrett med bombekastere i området Tiltnes - Tangen.

Kl.20.00 anmoder de franske alpejegerne om å få en norsk skitropp. II/I.R.13 blir beordret om å avgi skiløperlaget og III/I.R.13 må stille en lastebil til transport morgenen den 25. april.

Felttoget i Nord-Trøndelag