Fredag 26. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:

Norske, Engelske, Franske og Tyske tropper er her markert med bokstavene N, E, F og T. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl.09.30 blev D.R.3s stillinger over Østgård og Stod beskutt med bombekastere fra Binde og høiden ved Gustad. Skytningen varte med avbrytelser til på eftermiddagen.

Kl.10.00 Brigaden beordrer I/I.R.14 om å avløse D.R.3 i løpet av dagen. Brigadesjefen var lokalkjent og overbragte følgende beskjed muntlig:

Et kompani til Tangen - hvor det er 2 sportshytter og god stilling over Bratåsen. Feltvakt ved Tiltnes og Sørfjellet - siste sted forsynes med skiløpere. Patruljer fremover til kontakt opnåes. Sprengningspatruljer er fremme. Kompaniet må ta kommandoen over dem. Forberedt til sprengning skal være steder mellem Tiltnes og Tangen, men sprenges først hvis helt nødvendig, for å hindre fiendtlig artilleris fremrykning eller stridsvogner etc. Kompaniet vil få hestetren. Hester og sleder møter på Brede gård, hvor bataljonen henter og fører trenet frem herfra. Vær opmerksom på veieinfra syd og til Norgård gård. Hjelp civile i trakten til å evakuere nordover, hvis de ønsker. Opklar sørover og østover. Bruk permanente sperringer, piggtråd etc. under ild. Jernbanetog frem til Tangen når kompaniet står ferdig. Ta med proviant for 3 dager om mulig. Toget deretter til disposisjon for D.R.3.

Kl.11.00 sendes et telegram til den norske legasjon i Stockholm:

Servisebiler, biler, reparasjonsmateriell m.v. er det påtrengende nødvendig å skaffe til veie. Dette må kjøpes i Sverige, antagelig i pund, dollar eller svenske kroner. Hertil påregnes å medgå ca. 40.000 dollar. Disponent Arne E. Aavatsmark vil påta sig samarbeid med legasjonen, hvis midler kan skaffes.

Brigaden må på det aller innstendigste henstille at saken blir løst hurtigst mulig.

(Aavatsmark ble dernest sendt til Stockholm for å ordne med innkjøp, men spørsmålet lot sig ikke løse.)

Kl.12.30 ble verkseier Peter Brauten i Grong beordret til å overta opsynet av alle bilreparasjonsverksteder i Nord-Trøndelag.

Kl.12.00 gis brigadeordre til alle avdelinger omkring avløsningen av D.R.3. Avdelingene skal sette igang en aktiv opklaring om og mot fiendens fløier.

Kl.18.30 Meddelelse til Hærens overkommando: Tyske avdelinger angrepet vår venstre fløi - Syd Snåsavatnet. Vi holder våre stillinger, angrepet oppgitt efter 2 timers kamp, få sårede.

Kl.19.00 Ble det holdt konferanse med den franske overkommanderende, general Audet. Planer ble utvekslet. De norske styrkene skulle sikre


Avtale med general Audet

26. april: Oberst Getz og den franske generalen møtes i Grong og blir enige om den videre disponeringen i kampen mot tyskerne.

Felttoget i Nord-Trøndelag