Søndag 28. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

08.55: Tiltnes ble ca. kl. 4.35 angrepet av en tysk avdeling på ca. 100 mann med mitraljøser. Det tyske angrepet ble slått tilbake. Feltvakten ved Tiltnes holder stillingene

12.30: Falske telegram synes å foregå i genelral Fleischers navn.

13.30: Det er av stor betydning at general Fleischer får kjennskap til vår stilling her, slik at et bevist samarbeid kan komme i stand.

18.30: Anmodes branchesjefene om å sende inn Brigaden opgave over materiell, våben som trenges for 3 måneder fremover.

20.40: Fra nu av gjelder at rekvisisjonsmyndighet alene tillegger brigaden og de underavdelingene som er tildelt selvstendig rekvisisjonsmyndighet.

21.25: Skiavdelingen ved Gilten melder om ingen franskmenn.

23.00: Meddelselse fra General Audet: Jeg har den ære å meddele at De kan sende biler for å hente bombekasterammunisjon i morgen, den 29. april kl. 08.00 på Skage telefoncentral, hvor en norsk soldat fører Deres folk til ammunisjonslagert. Senere kom det meddelelse fra den franske øverskommandernde at det likevel ikke kunne avgis noen bombekasterammunisjon.

Felttoget i Nord-Trøndelag