- Kjære oberst Getz

Oberst Ole Birger Getz fikk avskjedshilsner fra Wiart og Audet sent på kvelden den 2. mai.

Tyske soldater ved noen av restene etter materiellet de allierte satte igjen til de norske troppene. Foto utlånt av Tore Greiner Eggan. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Fra general Wiart

2. mai kl. 22.40 mottok oberst Getz følgende skriv fra den britiske generalen Carton de Wiart - datert Namsos, 1. mai 1940:

Det er med den dypeste beklagelse jeg må meddele Dem at vi må reise fra dette området - enhver av oss føler det dypt. Vi efterlater oss en del materiell* her som vi håper De vil komme og ta, og jeg vet det vil være av stor verdi for Dem og Deres tapre tropper. Vi har bare ett håp - og det er at vi kan vende tilbake og hjelpe Dem med å bringe deres kamp til en heldig avslutning.

Deres forbundne, Carton de Wiart.

* Getz tilføyer i sin rapport: Materiellet blev sønderskutt av de allierte før innskibning og falt for øvrig i hendene på de tyske tropper.

Fra general Audet

2. mai kl. 22.40 mottok oberst Getz følgende skriv fra den franske general Audet, datert Namsos, 2. mai 1940:

Hr. Oberst. Mitt lands overkommando har bestemt å bruke våre tropper på en annen krigsskueplass, hvilken vet jeg ikke. Jeg hadde håpet å foreta aktive operasjoner ved Deres side, og alt hvad jeg hadde planlagt, gjorde jeg i full oppriktighet. - Begivenhetene har skuffet mig.

Vær forvisset om at den situasjon jeg befinner mig i er smertelig, fordi jeg er redd for du tror jeg ikke har vært lojal mot Dem. Jeg er et offer for krigens nødvendighet, men jeg kan jo ikke annet enn å lystre.

Dessuten forstår De at vi har møtt uoverstigelige hindringer. Vi kunde ikke fortsette å ta imot  tilførslene våre gjennem en havn som ustansellig bombarderes, og så langt fra vårt land at vi ikke kunde få frem de luftstridskreftene vi trenger.

Audet.

Felttoget i Nord-Trøndelag