Søndag 5. mai

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz sin Brigadeordre 5. mai.
Felttoget i Nord-Trøndelag

På grunnlag av den situasjon som oppstod ved de franske og engelske troppers plutselige og uventede inskibning i Namsos - og den våpenhvile som Brigaden som følge av dette skte med den tyske øverskommanderende, er overenskomst i går truffet om fiendtlighetens opphør for 5. Brigade vedkommende fra 4. ds. kl. 14.00, undertegnet av Brigadens sjef, Oberst Getz og sjef for DR3, oberst Wettre.

Ifølgde denne overenskomst vil Oberst Getz og oberst Wettre med sitt æresord innestå for at våbnene og ammunisjonen blir nedlagt på norsk side, at avdeligene holdes samlet i de områder de nu er passert inntil annen ordning blir truffet, og at full disiplin blir opprettholdt. Hver soldat får beholde sine pesonlige rekvisiter. Brigaden skal besørge istandsatt broer og veier inntil sitt områdem, og forpleie sig selvved egne magasiner så lenge de rekker ved almindelig økonomisk bruk.

I anledning av foranstående bestemmer Brigaden at geværene med bajonett og balg, automatvåpen og pistoler,  m. v., samt ammunisjon skal samles avdelingsvis ved eller nær jernbanestasjoner og fortegnelser derefter innsendes til Brigaden. Avdelingen setter væbnet vakt ved samlingsstedene.

Soldater som forlater sine avdelinger uten tilatelse blir betraktet som desertører og stffes efter den tyske krigslov. For sabotasje eller andre skadevirkende handlinger er dødstraff.

Disiplin er en nødvendig betingelse for den frihet avdelingene nyter og vil derfor bli å opprettholde ved de nødvendige midler av alle sjefer. Avdelingene skal snarest sende nøiaktige styrkelister over antall offiserer, serjanter og menige.

Felttoget i Nord-Trøndelag