(Trønderdebatt)

I den pågående debatten om Norsk olje-og gassutvinning blir vi som har et annet syn i forhold til løsningen av de utfordringene petroleumsindustrien skaper, ofte omtalt som klimafornektere.

Dette er grunnleggende feil, vi er ikke klimafornektere selv om vi tror at løsningen ligger i teknologien, heller enn å legge ned den industrien som har vært og er bærebjelken i den Norske velferdsstaten.

Det hersker liten - om ingen - tvil om at de endringer vi ser i forhold til klima er menneskeskapt.

Å påstå noe annet vil være en uansvarlig fornektelse av at vi som klodens eneste kraftforbrukende art har et ansvar i å gjøre det som er riktig for å redusere, stoppe og reversere de endringene vi ser i forhold til klima i en global sammenheng.

Les også

Tiden for klimahandling er nå

Ved Aker Solutions verft i Verdal har vi siden 1969 vært med på å skape verdier for det norske fellesskapet, og vært en viktig bidragsyter til det samfunnet vi kjenner i dag, og som de fleste i Norge nyter godt av.

Men det er ikke bare verdier i form av en velferdsstat og et oljefond som er skapt. På veien til der vi er nå, har leverandørindustrien i samarbeid med oljeselskapene utviklet viktige teknologiske løsninger som også skal bli en del av det grønne skiftet. I samme periode har samme industri utviklet ansatte med en bred kompetanse innen maritime løsninger. En kompetanse som må forvaltes på en slik måte at den ikke går tapt i iveren etter å legge ned nasjonens viktigste næring.

For det er bare i Norge politikere kan tillate seg tanken på et politisk eksperiment som å avvikle statens viktigste inntektskilde. Årsaken er selvsagt innlysende, og er et resultat av fremsynte politikere som valgte å pløye overskuddet inn i en offentlig sektor som gav landets innbyggere en trygghet fra barndommen til pensjonisttilværelsen. Norsk petroleumsindustri har bidratt til en velferdsstat som få eller ingen andre nasjoner kan vise til. Denne tryggheten gir nå trusselen for at velgerne ved årets valg vil stemme ut fra følelser og ikke kunnskap.

Les også

Skal Norge bli nasjonenes svar på Kodak?

Vi har det bra i Norge, og få tenker at dette vil endre seg. Men en vesentlig faktor som er totalt fraværende i debatten om være eller ikke være for vår petroleumsindustri er statens inntektsbortfall. Hva skal erstatte statens tapte inntekter når kranene skrues igjen? Velgerne må bli gjort oppmerksomme på at fremtidens samfunn vil se annerledes ut, tryggheten fra barndommen til pensjonisttilværelsen er ikke en selvfølge, velferdsstaten har en kostnad som må finansieres.

Du må skape verdier før du kan fordele. Da er det ikke slik at man bare kan velge å fokusere på de argumentene som er til fordel for seg selv. Per i dag eksisterer det ikke noen annen næring som kan erstatte statens tap av inntekter ved en avvikling av norsk olje- og gassindustri. Det sier seg selv at hvis inntektene ikke erstattes blir det behov for omprioritering og velferdsstaten vil se annerledes ut, dette er det få eller ingen som tar til orde for i debatten.

Men er det et klimatiltak å avvikle norsk petroleumsvirksomhet? Sammenlignet med alle andre land som utvinner fossil energi offshore, har Norske olje-og gassfelt den reneste utvinningen av fossil energi med minst CO₂ fotavtrykk. Norsk sokkel står for under to prosent av verdens fossile energiproduksjon.

Les også

Det er ungdommene som må betale for Norges selvbedrag

I det øyeblikket vi velger å avvikle vår olje- og gassindustri, har nasjonene Saudi-Arabia, Russland eller USA alene ressurser til å ta vårt lille bidrag til verdens energibehov, men til et mye større CO2-fotavtrykk.

Konsekvensen vil være at norsk olje og gass vil bli erstattet av en produksjon som skaper mer forurensing.

Da er det heller ikke en velferdsstat som blir tilgodesett overskuddet, men private selskaper som vil skape verdier for sine eiere. Da er det sjeiken i Saudi-Arabia, oligarken i Russland eller rancheren i USA som vil berike seg selv på bekostning av felleskapet og miljøet. Så lenge etterspørselen etter fossil energi ikke er erstattet av noe annet, vil andre utvinne den, og den vil bli forbrent.

En utbredt holdning blant de som mener avvikling er eneste vei å gå, er at noen må starte så velger andre å følge etter. Men er det i virkeligheten slik? Kina har løftet 300 millioner ut av den ytterste fattigdom og inn i en middelklasse. Det som har gjort dette mulig er tilgangen på energi, og i dette tilfellet fossil energi i form av kullkraftverk. Flere utviklingsland har lignende muligheter, er det da realistisk å tro at de vil følge oss som har hatt en velstandsutvikling få kan vise til? Kan vi forvente at de ikke vil benytte seg av muligheten for et bedre liv for sine innbyggere? Er det noen som tror at USA, som har et mål om å bli selvforsynt med fossil energi vil følge oss?

Les også

Det blir for dumt!

Å legge ned Norsk olje og gassindustri vil bare føre til mer utslipp av CO2 globalt, samtidig vil det bety avvikling av norsk leverandørindustri. En industri som kunne vært en del av løsningen for utvikling av teknologi for gjennomføringen av det grønne skiftet.

Hvis vi ønsker å ta vare på kunnskapen til leverandørindustrien trenger vi tid til omstilling, noe som bare kan realiseres gjennom fortsatt utbygging av norsk sokkel. Hvis vi setter av nok penger i statsbudsjettet, og prioriterer videre utvikling av karbonfangst og lagring, produksjon av blå hydrogen og ammoniakk fra naturgass. Hvis vi gjør det, har vi som nasjon en unik mulighet til å utgjøre en forskjell innen forskning og utvikling av bærekraftig teknologi der fossil energi kan være en del av løsningen for det grønne skiftet.

Jeg og mange med meg som mener løsningen ligger i teknologien er like bekymret for fremtiden som de som mener avvikling er eneste løsning. Den bekymringen og det at noe må gjøres er noe vi deler i fellesskap, nå gjenstår det å gjøre de riktige valgene for å løse de menneskeskapte klimaendringene.

Den store Trønderdebatten: Høy temperatur i Trønderdebatts klimaoppgjør.