Freden i bilder

Levangerfotograf Per Renbjør dokumenterte landssvikoppgjøret og oppgraving av lik på Falstad sommeren 1945. Bildene stilles nå ut ved Levanger Fotomuseum.

Åpne: Inn­he­rad fan­ge­leir som­me­ren 1945. På Veg ut til Fal­stad­sko­gen for å åpne gra­ver. Lands­svi­ke­re og tys­ke sol­da­ter ble tvun­get til å del­ta.  Foto: Per Renbjør

TA Helg

Ut­stil­lin­gen, som har fått nav­net «1945 et­ter­tan­ke, et­ter­spill», skal mar­ke­re at det er 75 år si­den and­re ver­dens­krig var over. Fri­gjø­rings­vå­ren og de før­s­te åre­ne et­ter var ei kon­trast­fylt tid. Det var let­tel­se og gle­de over at fem års ok­ku­pa­sjon var over, men det var også opp­gjø­rets tid med ar­res­ta­sjo­ner og straff. Levanger Fo­to­mu­se­um vi­ser et ut­valg av Per Renbjørs og pri­va­te eide fo­to­gra­fi­er fra Trondheim, Falstad og Levanger fra den­ne tida.