Drømmeprosjektet som mislyktes

Kommunikasjonssvikt og misforståelser har ifølge KomRev vært gjennomgående i behandlingen av Rock City-saken.
Kultur

Onsdag la KomRev fra sin rapport om Roc City-saken og den levnet de involverte liten ære. Dagen etter framleggingen er rådmannen svært ordknapp om hva som blir konsekvensene av avsløringene.

– Jeg ønsker spesielt å peke på at i etterpåklokskapens lys er det alltid lettere å se andre måter å gjøre ting på, også i arbeidet med Rock City. Men man gjør seg noen betraktninger i ettertid som man tar med seg som lærdom på veien videre, skriver rådmann Hege Sørlie i sitt svar til rapporten.

Kom overraskende på flere

«Det kan synes som om det kom overraskende på flere at det kommunen hadde bestilt ikke var ferdig innredede lokaler, men rålokaler. [...] Rådmannen opplyser om at hun ble forsikret om at alt var i orden og har stolt på dette. Problematikken rundt råbygg var derfor ikke kjent for rådmannen på det tidspunkt avtalen ble underskrevet», skriver KomRev i rapporten som ble lagt frem onsdag ettermiddag.

Rådmannen signerte dermed avtalen med Vestre Havn Bygg AS uten å ha vært med på å forhandle denne, og uten å ha satt seg godt nok inn i den.

Tilbakeholdt brev

Kommunens advokat hadde også sendt et brev til kultursjefen i forkant av avtaleinngåelsen med kritisk blikk på avtalens slagside til fordel for utbygger, men dette brevet ble ikke på noe tidspunkt forevist rådmannen. Revisor mener dette bidro til mangelfull saksbehandling i forkant av inngåelse av husleieavtalen.

For å få råd til inventar inngikk Namsos kommune en avtale med Vestre Havn Bygg AS om et låneopptak som senere ble omgjort til økt husleie.

Inhabil

Revisoren mener også at kultursjefen ikke var habil til å forberede saken om leie og framleie fordi han samtidig satt i styret for Rock City, og konstaterer samtidig at kultursjefens habilitet ikke ble diskutert før saken ble lagt fram.

Revisoren påpeker også at lånegarantien på 20 millioner fra Namsos kommune ble vedtatt basert på manglende opplysninger og antakelser, da ingen bekreftelse på statlig investeringsstøtte var fremlagt. ”Det var hos flere av aktørene, deriblant rådmannen og Rock City selv, en oppfatning av at selskapet hadde fått muntlig beskjed om at de ville få investeringsstøtte fra staten.” skriver KomRev i sin rapport.

Simpel kausjon

Namsos kommune stilte med «simpel kausjon» på lånet, noe som betyr at dersom Rock City ikke klarte å betjene sine forpliktelser i henhold til avtale, vil kommunens ansvar bli aktivert.

«Det er betenkelig at administrasjonen legger fram, og kommunestyret vedtar, en sak som kan få så store økonomiske konsekvenser på et mangelfullt grunnlag», skriver revisoren.