Elevene i Verdal blir taperne i kommunens budsjettforslag

Rektorene

Kirsten Malmo i Skolelederforbundet i Verdal, er bekymret for elevene dersom dagens budsjettforslag i Verdal blir vedtatt.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Om ikke lenge blir kommunens budsjett vedtatt i kommunestyret, og som forventet må alle etater redusere sitt forbruk for å få budsjettet i balanse.

Skolelederforbundet har stor forståelse for at tiltak må gjøres slik at kommunen ikke går med et overforbruk. Likevel vil vi uttrykke vår bekymring med tanke på oppvekstsektoren. Skolelederforbundet bekymrer seg for:

Gjennomsnittseleven:  

Der det kunne ha vært et lite puff for å hjelpe en elev videre i sin læringsprosess, ser skolelederforbundet nå at det vil være vanskelig å prioritere dette. Det er ikke rom for dette da ressursene vi har til rådighet, knapt dekker det som er lovpålagt. Dette kan føre til at elever ikke får den hjelpen de trenger for faglig utvikling.

Lærernorm kontra tidlig innsats på 1.-4.trinn:

Lærernormen dreier seg om at det er kommet et krav fra regjeringen om at det skal være viss mange elever pr. lærer på 1.-4.trinn, og viss mange elever pr. lærer på 5.-10.trinn. Dette er et flott tiltak som Skolelederforbundet støtter. Tidlig innsats er også et område fra regjeringen om en lovfestet plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning. Ulempen er at det ikke kommer ekstra midler til dette. Det blir vanskelig å etterleve de 2 områdene da penger må omprioriteres fra «tidlig innsats» til lærernormen.

Svømmeopplæringa:

Verdal kommune har gjort et stort løft gjennom år angående svømmeopplæringa. Resultater viser at elevene har hevet seg innen sin svømmeutvikling. Dessverre er vi nå redd for at denne kvaliteten forringes. Skolene kan ikke prioritere å sende alle klassetrinn på svømming, da det ikke er nok voksne til å ivareta sikkerheten til elevene.

Grunnleggende norskopplæring:

Flere skoler skal gi et tilbud til elever som trenger dette. Da assistentbehovet reduseres kan det føre til at elever med slike behov ikke får nok hjelp. Noe som igjen vil føre til at det tar mye lengre tid å bli integrert i elevgruppa og samfunnet.

SFO – tilbudet:

Verdal kommune har en kvalitetsplan for SFO, der det står hvordan SFO–ansatte skal jobbe for å gi elevene der et helhetlig og godt tilbud. I tillegg skal SFO driftes gjennom selv-kostprinsippet. Skolelederforbundet er redd for at denne planen ikke blir fulgt opp da det blir få ansatte på SFO, og tiden brukes til å gjøre det som er mest nødvendig. Å gi elevene et måltid, samt tilsyn.

Satsingsområdene:

Det vil bli utfordrende å følge opp satsingsområder. Blant annet kommer fagfornyelsen for fullt i 2019, men skolene kan ikke prioritere ressurser til kursvirksomhet. I tillegg har vi satsinger mtp. §9A som handler om elevens rett til et godt og trygt læringsmiljø, blant annet nulltoleranse mot mobbing. Da bemanningen reduseres, vil det bli vanskelig for skolene å prioritere dette. De må bruke ressursene innen andre områder. Handlingsrommet vårt blir mindre, og det vil bli en hard prioritering mellom hva som er lovpålagt, og hva som vi mener er viktig, men som ikke er lovpålagt.

Slitasje blant de ansatte:

Ikke minst er skolelederforbundet bekymret for slitasjen på ansatte. De må springe stadig fortere og gjøre flere oppgaver innenfor tiden de har. Sykefraværet har økt, og vi er bekymret for at dette er en av årsakene. Og fortsetter dette, vil det på lang sikt gå ut over de vi er på jobb for, nemlig våre elever.

Voksentettheten er viktig for elevens trygghet og trivsel. Vi frykter at elevenes læringsmiljø, og de faglige resultatene vil bli betydelig dårligere med den voksentettheten vi klarer å gi ut fra budsjettforslaget. Uansett så skal skolene med sine skoleledere og ansatte stå på for å gi den oppvoksende generasjon et så bra tilbud som vi makter innenfor rammene vi har, men et kutt i budsjettet vil være med på å gjøre dette mer utfordrende enn før. Skolelederforbundet er redd for at elevene blir taperne i årets budsjettforslag slik det foreligger nå.


Kirsten Malmo, Skolelederforbundet i Verdal