Nok et utsettelsesforslag

Oddleiv Aksnes (H) frykter nok en utsettelse kan få dramatiske følger.
Meninger

Verdal Høyre er meget skeptiske til at kommunedelplan for ny E6 nok en gang ble utsatt i komitebehandlingen. Hva blir konsekvensene av vedtaket, og hvor mye mere kunnskap er det mulig å få, og hva mere trenger vi for å kunne sende planen ut på høring?

Risikoen med dette er at vi kan falle ut av prioriteringene i NTP, og prosessen forsinkes vesentlig.

Et fremtidsrettet stamveinett i regionen er god distriktsutvikling og motvirker sentralisering. Infrastruktur i form av veg og bane er det mest effektive tiltaket for desentralisering, og avgjørende for videre verdiskaping i regionen.

For næringslivskommunen Verdal, det nye administrasjonsstedet for fylket i Steinkjer, og den sterkt voksende havbruksnæringene på Namdalskysten er et velutbygget stamvegnett av meget stor betydning for videre utvikling og bærekraft i våre økonomier.  Ny firefelts E6 med 110-grense, vil styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet med tanke på etablering og økt bosetting, og vil binde sammen vårt felles bo- og arbeidsmarked.

Mye tyder på at oljenæringen over tid gradvis fases ut, og tilrettelegging for ny verdiskaping og matproduksjon er av stor betydning. Potensialet havbruksnæringene har, og utviklingen der går i meget stort tempo, vil bli vår fremtidige vekstnæring som vil være en stor del av bærekraften i Norsk økonomi langt inn i fremtiden.  Her er god og effektiv infrastruktur meget viktig. Fersk mat må ut på markedene så raskt som mulig. Et godt utbygd stamveinett med 110-grense er av aller største betydning. Veien må dimensjoneres for fremtidens muligheter og ny teknologi.

Det er også negative aspekter med en slik utbygging. Enkelte mennesker berøres meget sterkt, og produksjonsareal for mat bygges ned, det er beklagelig. Men samfunnsutvikling har disse negative faktorer med seg, og er vanskelig å unngå. Totaleffekten for potensiale med matproduksjon vil i våre øyne være mye større med å kunne utnytte ressursene i havet i større grad, enn tapt jordbruksareal, men da er rask og effektiv tilgang til markedene veldig viktig.

Vi føler at kunnskapsgrunnlaget som foreligger er tilstrekkelig, flere alternative traseer er utredet og vi ønsker å få sendt alle disse ut på høring, så prosessen får starte. Det endelige trasévalget vil komme senere, ut i fra en helhetlig vurdering av høringsinnspillene.

Dette er en gavepakke fra sentrale myndigheter som vi ikke kan la gå fra oss. Et verdiskapingsprosjekt til over 13 milliarder vil være av en stor verdi i både utbyggingsfasen og for fremtiden.


Oddleiv Aksnes,

gruppeleder Verdal Høyre