Debatt:

Politikerne i Verdal berømmes for å utsette «E6-saken»

Arnulf Haga synes det er bra at politikerne i Verdal utsetter «E6-saken» i påvente av bedre administrativ utredning, skriver han i dette leserinnlegget.

Positiv til ytterligere utredning: Arnulf Haga synes det er bra at politikerne i Verdal utsetter «E6-saken» i påvente av bedre administrativ utredning og har skrevet et leserinnlegg der han deler sine synspunkter.  Foto: Harald Sæterøy (Illustrasjonsbilde)

Meninger

Etter behandling av E6-saken i komité for Plan og samfunn i Verdal, 14.8 berømmet jeg våre lokalpolitikere som valgte å utsette saken i påvente av bedre administrativ utredning.

I referatet fra møte 20.11, ser jeg at saken er videre utsatt. «Det konstateres at komitéens bestilling ved forrige gangs behandling av saken, om å gjøre en vurdering av muligheter for bruk av eksisterende trasé på deler av strekningen (inkl. 90 km/t som fartsgrense) i liten grad er fulgt opp. Dette bør utredes grundigere».

Dette er en stor og særdeles viktig sak for Verdals-samfunnet, der store araler med beste kvalitet matjord er satt i spill. I tillegg kan gårdstun og flere boligeneiendommer gå tapt.

Eksisterende og nytt boligfelt i Leklemsåsen kan komme innenfor støysonen for ny motorveg. Med kun ett E6-kryss i Verdal kan vi få betydelig trafikkøkning forbi Verdal Barneskole og gjennom Verdal sentrum. Trafikken ble flyttet ut fra sentrum til ny trasé på Ørmelen i 1972. Nå risikerer vi å få en stor del av trafikken tilbake.

Jeg ser i Trønder-Avisa av 23.11 at Oddleiv Aksnes fra Høyre beklager at saken ble besluttet videre utredet. Jeg finner det betimelig å minne Aksens på følgende: Sammenligner vi E6-saken med «hjertebarnet» til Oddvar Aksnes, som var snøscooterløypa fra Sandvika til Vera – og som ble utredet av konsulentselskapet Multikonsult til flere hundre tusen kroner – før den ble forkastet, så er det mye å gå på her! Vi snakker tross alt om motorveiløsninger til 3 milliader!

Berømmer fortsatt våre politikere for godt og grundig arbeid!

Arnulf Haga