DEBATTINNLEGG:

Ny E6 fra Heir til Rinnleiret

Statens Vegvesen har lagt fram sine planer for ny E6 –trase fra Åsen til Mære, en strekning på ca. 51 km. I den anledning tillater vi oss som grunneiere og beboere i Mule å komme med følgende betraktninger og innspill for strekningen Heir-Rinnleiret.

velger alternativ a: Artikkelforfatterne foreslår at altenativ A velges som framtidig trase for ny E6 fra Åsen til Mære. Foto: therese bjørnsen kirkesæther  Foto: Therese Bjørnsen Kirkesæther

Meninger

Det er uten videre klart at et så stort naturinngrep som en ny veg med 4 kjørefelt med omfattende kryssløsninger og lokale tilførselsveger, vil føre til store naturinngrep som atter igjen vil gi store konsekvenser for nærmiljø og kulturlandskap. Og at noen innbyggere vil bli mer berørt enn andre , avhengig av hvilken trase som blir valgt, skjønner vi godt. Videre er vi innforstått med tanken om at denne vegen er tenkt å bli en gjennomfartsveg, og at det i tillegg vil bli nødvendig å videreutvikle gode lokale løsninger både for biltrafikk og for gang- og sykkelveger, spesielt mellom Levanger og Verdal.

Det er videre kjent at den nye vegen planlegges for en hastighet med 110 km, og at en økning fra 90 km til 110 km er estimert til å ville redusere reisetida på den aktuelle strekningen med 5-6 min. for personbiler. Vi stiller et stort spørsmål ved nødvendigheten av dette, både fordi det vil bli mer belastende for nærmiljøet, og fordi det vil ha vesentlig betydning for både kryssløsninger og kurvaturer og for forbruk av dyrkajord. Vi finner heller ikke et slikt forslag dokumentert i innspill verken fra Vegdirektoratet eller Samferdselsdepartementet.

Vi hadde for øvrig forventet at det i planprosessen hadde blitt lagt et litt mer helhetlig samfunnssyn til grunn for arbeidet enn det vi har inntrykk av at det har blitt gjort. Eksempelvis hensyn til vern av dyrka jord, ved å foreslå flere såkalte miljøtunneler. Masser fra disse kunne blitt utnyttet til fyllmasse der det trenges, og ville ha redusert bruken av dyrkajord til et minimum.

Vi er nå kjent med at Statens Vegvesen også i denne planprosessen anbefaler at alt. B legges til grunn for det videre arbeidet med detaljreguleringa, og som føring for det videre arbeidet med reguleringsarbeidet i de berørte kommunene.Da E6 ble lagt utenom Levanger sentrum på 80-tallet, var også alt. B foretrukket av Vegvesenet for strekningen Haugset-Rinnleiret. Men etter intense lokale protester, der bl.a. jordvern og en ny vegføring gjennom et etablert kulturlandskap var viktige argumenter, landa til slutt Vegvesenet på et linjevalg til Mule og opprusting av den gamle traseen i Mulelia.

Hensynet til vern av dyrkajord står etter vårt syn betydelig sterkere i 2019 enn på 70- og 80 tallet, og bør tilsi at alt. B også i denne planprosessen ikke blir valgt.

De viktigste argumenter for vårt forslag, er følgende:

Forbruk av dyrka jord

Alt. B vil etter våre beregninger beslaglegge minst 150 da dyrkajord mer enn alt. A for strekningen Haugset-Rinnleiret. I tillegg vil alt. B forverre arronderinga av jorda for de berørte grunneierne i langt større grad enn alt. A

Ved valg av alt. B må det bygges bruer, underganger eller nye tilførselsveger for minst 10 lokale og private veger på begge sider av traseen. I tillegg må det bygges underganger m.m. for å sikre grunneierne tilkomst til jord som blir liggende på begge sider av traseen. Ved valg av alt. A vil det ikke bli behov for veg kryssinger og nye tilførselsveger unntatt tilkopling av fylkesveg 132 som kan tilknyttes det nye hovedkrysset på Mule.

For strekningen Haugset- Rinnleiret er alt. A kostnadsberegnet til 2973 mill. kr. Alt. B er for samme strekning kostnadsberegnet til 3164 mill. kr. Når en tar med kostnader til bygging og omlegging av nye tilførselsveger, avlingsveger og en lengre tunnel på alt. B, samt innløsning av flere boliger ved Rinnelva, vil dette alternativet bli vesentlig dyrere enn alt. A, der det ikke er behov for betydelige omlegginger. To næringsbygg på Mule må derimot innløses ved valg av alt. A

Infrastruktur ved kryss på Mule.Erfaringsmessig vil det alltid oppstå behov for infrastruktur ved vegkryssene. Eksempelvis bensinstasjoner, ladestasjoner, kafe, sanitærfunksjoner og parkerings- arealer.

Ved valg av alt. B må alle slike arealer legges på dyrka jord. Ved valg av alt. A vil slike arealer for det aller meste kunne legges til allerede regulerte næringsarealer.

Alt. B er nærmere skogbevokste områder, og trekkruter for særlig elg og rådyr, og dermed er viltpåkjørsler en betydelig større risiko ved valg av alt. B enn alt. A.

Evnt. framtidig samlokalisering av «blålysetatene» i Levanger og Verdal.

I og med at gammel og ny E6 etter alt. A blir liggende parallelt og med kryss på Mule, vil det ligge til rette for en slik løsning.

Ved valg av alt. B, må kommunen ta hensyn til at det på store deler av strekningen mellom Haugset og Rinnan ikke er anlagt verken kommunal kloakkledning, vatn eller fiberkabel, og at dette må løses før anlegget evnt. igangsettes.

Begge alternativene vil berøre eksisterende bebyggelse i større eller mindre grad. Ved alt. A vil området på Mule bli mest berørt, mens med alt. B vil områdene innover Rinnleiret bli tilsvarende berørt.

Alt. A berører noen da. av den sørøstlige delen av Rinnleiret naturreservat. (mot nåværende E6). Etter vår oppfatning utgjør det den absolutt minst verdifulle delen av reservatet, og bør i en helhetlig samfunnsmessig vurdering, kunne avståes til framtidig veggrunn.

I Vegvesenets forslag alt. B, er det foreslått ei formidabel trafikkmaskin ved krysning av jernbanelinja og Rinnelva ved Rindsem/Rinnan. Denne vil etter vårt skjønn forstyrre naturbildet i et så flatt terreng i vesentlig grad, og er en av flere grunner til at vi mener at alt. B bør frarådes.

Et overordna ønske med en ny E6 må være å få mest mulig lokaltrafikk mellom Levanger og Verdal over på den nye E-6-en. Det samme ønsket vil også gjelde for Levanger sentrum. I alt. B er krysset som skal sluse trafikk til Levanger sentrum nordfra, plassert ved Haugset (ca 500 m sør for nåværende rundkjøring på Mule). Det vil føre til at lokaltrafikken mellom Verdal og Levanger fortsatt for en stor del vil gå etter gammel E6 gjennom Mulelia, som trafikkmessig fortsatt vil forbli den flaskehalsen den er i dag.

Ved alt. A forutsetter vi at krysset blir plassert i nærheten av nåværende rundkjøring, og dermed kunne bli et alternativ for lokaltrafikken mellom de to tettstedene.

Etter et forsøk på en helhetlig samfunnsøkonomisk vurdering, der vi har basert oss både på de utredninger som foreligger, og vår lokalkunnskap, tillater vi oss å foreslå at alt. A blir valgt som framtidig trase for ny E6. Og den aller viktigste grunnen til denne konkusjonen, er at ved valg av alt. B vil det bygges ned ca.150 da mer fulldyrka matjord enn dersom alt. A blir foretrukket. Etter de signaler vi har fått fra berørte grunneiere i Verdal, vil også vår konklusjon sammenfalle godt med de holdninger som rører seg på den andre sida av Rinnelva.

Petter Olav Stenstad

Arne Røstad

Ottar Røstad

Egil Lutdal

Arve Flatås