Debatt:

«Nærpolitireformen?» – utviklingen viser hvor misvisende navnet er

Den faktiske utviklingen de siste årene ved vårt lokale lensmannskontor viser til fulle hvor misvisende navnet «Nærpolitireform» i virkeligheten er, skriver Verdal-ordfører Bjørn Iversen i et innlegg.

– Bildet blir stadig tydeligere av at politiet ikke klarer å levere på den nye rollen som politikontakt, - den stillingen som fra politiets side skal være hovedbindeleddet mellom kommune, lokalsamfunn og politimyndigheten, skriver Bjørn Iversen. 

Meninger

Oppslag i lokalavisenene tydeliggjør et behov for oppklaring når det gjelder utviklingen ved Levanger og Verdal Lensmannskontor i Verdal.

Flere sider av denne utviklingen gir grunn til dyp samfunnsmessig bekymring. Den faktiske utviklingen de siste årene ved vårt lokale lensmannskontor viser til fulle hvor misvisende navnet «Nærpolitireform» i virkeligheten er:


(Nær)politireform på rett veg?

Et godt og nært politi handler ikke om patruljer alene, skriver dagens kronikkforfatter.

 
  •  Ved samlokaliseringen av lensmannskontorene i våre to kontorer i 2014 var den samlede bemanningen over 40 stillinger. Etter gjeldende bemanningsplan skal kontoret ha om lag 26 årsverk.
  • Den faktiske bemanningen er pr i dag om lag 20 årsverk. Kontorets bemanning er altså praktisk talt halvert i volum i løpet av svært få år. Denne sterke nedgangen fordeler seg over et vidt spekter av politiets oppgaver og funksjoner.
  • Trøndelag politimesterembete tilføres 15 nye årsverk i 2019. Etter det vi får opplyst blir ingen av disse tilført Driftsenhet Nord, altså Namdalen og Innherred. Her skal bemanningen ytterligere ned med 4 årsverk i løpet av 2019.
  • Det er politiets sivile arbeidsoppgaver som kanskje i sterkest grad så langt er rammet og som ytterligere rammes av denne meget markante nedskjæringen. De ulike oppgaver som tilligger Namsmannsfunksjonen, sekretariat for Forliksråd og hovedstevnevitnefunksjonen fjernes fra vårt lokale lensmannskontor.
  • Det er opprettet en Felles Enhet for Forvaltning og Sivil Rettspleie i Trøndelag politidistrikt med oppgaver innen sivil rettspleie, passutstedelse, generelle bevillingssaker, førerkort og våpen. Alle disse oppgavene flyttes til Steinkjer / Trondheim i løpet av våren 2019 med unntak av forkynnelser som fortsatt vil være en oppgave ved Levanger og Verdal Lensmannskontor. Videre opprettholdes ca 50 % stilling som skrankepersonale ved vårt lokale kontor – også dette en merkbar nedskjæring. Til sammen overføres om lag 7 årsverk på sivile gjøremål fra Levanger / Verdal - kontoret.
  • Om lag like mange årsverk innen Hundetjeneste og Kriminalteknikk flyttes i tillegg bort fra Verdal. Dette dreier seg naturligvis om det mange oppfatter som politiets selve kjerneoppgaver.

– Distriktene nedprioriteres

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad mener regjeringen driver en systematisk sentralisering og nedprioritering av distriktene. Høyres Elin Agdestein sier det siste fylket trenger er en rødgrønn regjering.

 

Ifølge gjeldende bemanningsplan – som altså ikke er i nærheten av å være oppfylt – vil Levanger og Verdal Lensmannskontor bestå av 7 – 8 årsverk på etterforskning og 18 årsverk på forebygging og patrulje. Dette i tillegg til den beskjedne rest av gjenstående lokale sivile gjøremål. Til sammen dreier altså dette seg om 26 årsverk.

I Verdal kommune er vi så heldige at vi bevarer et lokalt lensmannskontor – dog med store begrensninger i oppgaver og bemanning.

Over 170 kommuner landet rundt mister sine lokale politikontorer. Enda flere kommuner får sine kontoret kraftig beskåret, slik vi gjør. Dette bekymrer selvfølgelig innbyggere, næringsliv og lokalpolitikere over hele landet.


DEBATTINNLEGG

Fra kontortid til responstid

Elin Agdestein (H) sier de skal nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020.

 

Over hele landet reageres det på denne utviklingen, både innad i politiet og fra ulike aktører og interesser i den lange rekken av berørte lokalsamfunn. Ikke minst reageres det på den kommunikasjonsformen regjeringen velger når den har valgt konsekvent å omtale denne sentraliseringsreformen som en «nærpolitireform».

Selvfølgelig gjør denne kolossale sentraliseringen noe med innbyggernes følelse av trygghet, sikkerhet og samfunnsstabilitet. Selvfølgelig har lokal tilstedeværelse av politi stor betydning på så mange ulike områder.

Ikke minst har vår nære fortid i vår egen kommune med all ønskelig tydelighet vist oss den samfunnsmessige merverdien av et bredt samspill mellom kommune, lokal politimyndighet og flere andre partnere.


Politiressurs. Trøndelag politidistrikt fikk 34 nye politistillinger for 2017. Mangler penger til å ansette dem.

Pengemangel stopper 34 nye politistillinger

Leder Vidar Johnsen i Politiets Fellesforbund Trøndelag mener behandlingen av Trøndelag politi-distrikt i årets budsjett er et soleklart løftebrudd.

 

Det er disse mulighetene vi ser kraftig beskjæres framover. Ikke minst blir denne delen av bildet stadig tydeligere ved at politiet ikke klarer å levere på den nye rollen som politikontakt, - den stillingen som fra politiets side skal være hovedbindeleddet mellom kommune / lokalsamfunn og politimyndigheten.

I Verdal kommune har politiske organer ved flere anledninger advart mot denne utviklingen, gjennom vedtak og ulike innspill forsøkt å stoppe og / eller begrense de alvorligste utviklingstrekkene og utnytte de mulighetsrom vi til enhver tid har sett. Fra politisk og administrativ ledelse har vi vært til stede ved samtlige av de anledninger og situasjoner som har vært og er relevante i denne sammenhengen. Det vil vi fortsette med!

Bjørn Iversen (Ap), ordfører i Verdal