Nord Universitet: Teaterutdanning i fare?

– Vil utdanningen rett og slett settes i fare for å bli lagt ned? Ordførere Bjørn Iversen i Verdal setter spørsmålstegne ved teaterutdanningens overlevelsesevne om den blir flyttet til Levanger.

I fare? Artikkelforfatter Bjørn Iversen, ordfører i Verdal, frykter teaterutdanningens død om den blir flyttet til Levanger.  

Meninger

Siden starten i 2005 har skuespillerutdanningen i Verdal vært Nord Universitets kanskje største suksess med Universitetets høyeste søkertall pr studieplass, meget høy gjennomføringsgrad, svært gode faglige resultater og et meget godt faglig renomme både i og utenfor teaterbransjen. Utdanningens lokalisering har gitt et meget godt grunnlag for god faglig utvikling og regional og etter hvert nasjonal synlighet. Utdanningen er en av tre offentlige skuespillerutdanninger – den eneste nord for Oslo og den eneste lokalisert i Distrikts – Norge. Dette flaggskipet settes nå i spill gjennom Universitetsrektorens forslag om flytting fra det unike teatermiljøet i Verdal.

Teatermiljøet i Verdal kommune har gjennom mer enn 50 år utviklet en anerkjent kvalitet og rikdom kjent langt utenfor regionens og landsdelens grenser. Ikke minst har Spelet om Heilag Olav og hele Stiklestad – tradisjonen bidratt til dette. Allerede i 1979 tok Nord – Trøndelag fylkeskommune initiativ til å opprette Nord – Trøndelag Teaterverksted i Verdal. Dette er forløperen til dagens regionteater -Turneteateret i Trøndelag - lokalisert vegg i vegg med skuespillerutdanningen i Verdal sentrum. Vegg i vegg med begge disse ligger Tindved Kulturhage, næringshagen som er den statlige utviklingsaktøren SIVA’s spydspiss i satsingen på kulturbasert næringsutvikling. Disse tre institusjonene utgjør sammen med flere andre kommunale kulturvirksomheter ( kino, bibliotek, ungdommens hus, kulturskole mv ) det kjente Kulturkvartalet i Verdal.

Betydelige kulturvirksomheter – hver med sine bidrag inn i klyngen - er blitt naboer, og gjennom Kulturkvartalet utvikles et stadig tettere nyskapende partnerskap som har satt seg fore å løfte teater og kreative næringer til nye høyder i Midt – Norge. Klyngeutvikling er en anerkjent næringsutviklingsstrategi. En slik stor og mangeårig satsing i Distrikts – Norge vekker nasjonal interesse.

For det er ingen liten kultursatsing vi snakker om her. Gjennom etableringen av Tindved Kulturhage, oppbygging av lokalitetene for Nord Universitet, byggingen av det nye Turneteateret samt flere andre bygningsmessige og innholdsmessige satsinger er mer enn 200 mill kroner lagt ned av partnerskapet rundt Nord Universitet – målt i dagens kroneverdi. Den tette geografiske nærheten i Kulturkvartalet – kort gangavstand mellom aktørene – er på mange måter avgjørende for samhandling og utvikling. Byggingen av Turneteateret alene er eksempelvis Nord – Trøndelag fylkeskommunes største enkeltsatsing på kultur noensinne – og lokaliseringen ga seg selv.

Det var nettopp dette unike utgangspunktet som gjorde daværende HINT – Høyskolen i Nord – Trøndelag – så opptatt av å delta i en bred partnerskapssatsing i Verdal. Synergi – og samarbeidsmulighetene i det brede samfunnsperspektivet og de faglige utviklingsmulighetene for aktørene og deres erklærte satsingsvilje hver for seg og i sum ga HINT det nødvendige miljøet for å kunne lykkes med en så dristig satsing som etableringen av en nasjonal skuespillerutdanning på tidlig 2000 – tall var.

Vi ser dessverre svært lite av dette industrielle, større samfunnsperspektivet i rektors innstilling til styret for Nord Universitet. Kun i vurderingene rundt universitetets aktiviteter i Mo i Rana ser slike perspektiver ut til å bli vektlagt. Det er det interne blikket som får dominere – rektors innstilling ser i stor grad kun innover i egen organisasjon, i liten grad utover mot samfunnet. Hvem er et universitet egentlig til for? Hvilke behov skal det tjene? Selvfølgelig gjør dette noe med troverdigheten til Nord Universitet som pålitelig og langsiktig samarbeidspartner. Hvilket ansvar har man som offentlig institusjon i et langsiktig partnerskap?

Det er altså gjennom lang tid lagt ned meget betydelige midler fra stat, fylkeskommune, kommune, SIVA og private aktører i å bygge opp et sterkt teaterfaglig miljø med en omfattende infrastruktur. Utviklingen av Kulturkvartalet som en klynge med stadig sterkere industrielle synergier og synergimuligheter settes rett og slett i fare.

Dagens lokaliteter er rimelige og effektive og står hele tiden til teaterutdanningens disposisjon. Ikke minst dette har gjennom årene blitt meget tungt vektlagt av utdanningen selv – sambruk av undervisningslokaler med andre aktører beskrives som umulig. Ikke minst i forhold til utdannings videre utviklingsmuligheter løftes dette fram. Også for skuespillerutdanningen selv vil en flytting fra dagens lokaliteter i Tindved Kulturhage og ut av dette sterke kulturmiljøet fortone seg som meget risikofylt.

For en husleie på om lag 2,5 mill pr.år ( hvorav 1 mill dekker alle felles driftsutgifter ) leier Nord Universitet va 1 500 m2 i Tindved. Dette gir ca 25 m2 pr student. Ved Teaterhøyskolen i Oslo er tilsvarende tall 97 m2 pr student og ved den tredje offentlige skulespillerutdanningen i Fredrikstad er tallet 83 m2 pr student. Det sier seg selv at husleiekostnadene er svært mye høyere hos begge disse enn hos oss. Dagens lokaler framstår meget arealeffektive og dermed kostnadseffektive. En skal ikke regne lenge før en ser hvilke store investeringer en flytting fra dagens lokaler i Verdal vil medføre.

I forlengelsen av dette spør mange seg: Hvis flytting – blir utdanningen lagt om, f eks i retning av en mer teoretisk teatervitenskapelig og dermed åpenbart billigere retning? Eller: Vil utdanningen rett og slett settes i fare for å bli lagt ned?

14 års tilhold hos Tindved Kulturhage har så langt gitt grunnlag for en flott utvikling av skuespillerutdanningen. Ikke minst vil den siste etableringen av Turneteateret i Trøndelag dra i samme retning. All erfaring viser at studentene herfra konkurrerer meget godt på det meget trange arbeidsmarkedet de skal ut på. Verdal kommune utfordrer styret i Nord Universitet til å gi konseptet «Universitetet i Kulturkvartalet» arbeidsro til å videreutvikle de spesielle kvalitetene utdanningen her har vist seg å ha i forhold til «konkurrentene.»

Bjørn Iversen

Ordfører

Verdal kommune