«Styret for Fætten Vel ser med forbauselse på at Verdal Formannskap foreslår en forsert behandling av denne sak på det nåværende tidspunkt.»

Brev til Verdal formannskap vedr avtale om festekontrakt for deler av Fættenskogen.

Tore Granum i Fætten Vel mener det ikke er så prekær tomtemangel for industrien i Verdal at de må ta Fættaskogen.  Foto: Johan Prestvik

Meninger

1. Styret for Fætten Vel vedtok i møte 21, mai 2919 å sende følgende brev til Verdal Formannskap vedrørende formannskapets behandling av følgende  sak:

Sak PS 39/19, Arkiv nr 2019/1775 .

Forslag til Verdal kommunestyrets møte 27.05 2019  om inngåelse av festekontrakt mellom Verdal kommune og gårdbruker Reidar Berg (g,nr 277, b.nr 1) slik det fremgår av midlertidig avtale og situasjonskart som er vedlagt saken. (At det foreligger en slik midlertidig avtale har til nå ikke vært  kjent for offentligheten.)

Avtalen omfatter 85 dekar av Fættenskogen i området som går under betegnelsen Ørin Sør.

Avtalen innebærer at Reidar Berg skal få utbetalt en årlig leieavgift på 2,4 mill. kroner.  (Kr 475,- kr/kvm.)

Det forutsettes av leiearealet er klart for bortfesting i til interesserte i løpet av 2020.

Rådmannen er i oppstartingsfasen for å utarbeide en reguleringsplan for området.

Avtalen omfatter ingen andre grunneiere på Ørin Sør.


Fætten Vel har kjempet i 20 år for å beholde Fættaskogen.

Industrien spiser skogen: – Politikerne må skjerpe seg

 

2. Styret for Fætten Vel ser med forbauselse på at Verdal Formannskap foreslår en forsert behandling av denne sak på det nåværende tidspunkt.

Begrunnelsen fra ordføreren er: «Mangelen på næringsareal i Verdal har vært prekær i flere år. Etterspørselen er stor. Vi er snart i havn med en avtale om å få feste 200 dekar på Fættenskogen og framfeste disse til næringsaktører som vil til Verdal.»

3. De økonomiske konsekvenser er ikke tilstrekkelig utredet. I tillegg til festeavgiftene til gårdbrukeren må kommunen bekoste grunnlagsinvestering  for klarering av området til uteleieformål. (Veg-vann og kloakk)

Det foreligger så vidt vi kan se av saken ingen grundig  dokumentasjon på disse kostandene, men kommunen har selv antydet en kostnad på 17 mill. I første omgang må investeringskostnadene dekkes av skattebetalerne.( I tillegg til årlig  millionbeløp til grunneieren.)

4. Kommunen antyder at de vil dekke utgiftene ved en festeinntekt fra nyetableringer på området med en festeavgift på kr 700-. pr kvm. Dette er sannsynligvis ikke nok til å dekke kommunens samlede kostnader. Det er ikke tatt sikte på at leieinntektene  for nyetableringer kan bidra til å dekke felleskostnader for en videre utvidelse av industriparken. (F eks utbygging av Ørin Nord.) Det synes som om kommunen fortsatt vil drive billigsalg  av industritomter på Ørin.

5. Det er inngått intensjonsavtale mellom  Verdal kommune og Trondheim havn, bl.a. om utvikling av Ørin Nord. Det er antydet at en utredning av dette spørsmålet vil foreligge i september 2019.

Trondheim havn forhandler bl.a. om utnyttelse av overskuddsmasse fra de store vegutbygginger som vil komme de nærmeste år.

Verdal formannskap burde ta seg tid til å avvente resultatene av en slik utredning, da de vil få meget stor betydning for fremtidig utbygging av industriparken.

6. I forbindelse med behandling av kommunedelplanen  ble det bl.a. fra vår forening lagt fram beregninger som viser at det er er ca 200 da ledig/ubenyttet industriareale på eksisterende industriområde. I tillegg på 250 da på Ørin Nord.

7. Rådmannen kom i 2016  (arkiv ref. 2016/7650, fra kommunestyremøte 1212.16) med et forslag om klargjøring av nytt industriareale på Ørin Nord, må gis prioritet i planperioden. Kommunen bør også bidra til en bedre utnytting av det arealet som i dag brukes til næringsformål. Kommunestyret sluttet seg til rådmannens forslag. Konklusjonen fra en slik utredning er for Fætten Vel ukjent .

Deromot skriver rådmannen at : «… fremforhandlet avtale  om feste av nye arealer til næringsbebyggelse/forretningsformå slik det framgår av situasjonskart , vurderes som akseptabel i den situasjon som foreligger og anbefales godkjent.»

8. Fætten Vel stiller seg uforstående til at politikerne i Verdal Formannskap finner det nødvendig å forsere saken på det nåværende tidpunkt.

- Det foreligger ingen dokumentasjon på at seriøse firmaer  øver noe stort press på å skaffe seg arealer på Ørin.

- Det er ikke lagt fram noen  oversikt over hva som finnes av ledig areale i dag.

- Trondheim Havn arbeider med utredning av bl.a.  Ørin Nord, og resultatet av denne utredning  bør tas med i vurdering av disponering av industriområdene på Ørin.

Ut fra disse forhold får en det inntrykk at en del av dagens politikere i Verdal kommune er klar over at det snart er kommunevalg, og ønsker å ønsker å presse igjennom vedtak som binder fremtidige politikere.

Tore Granum, styreleder