Oppvekststruktur i Inderøy – hvor ble debatten av?

Meninger

Saken om fremtidig oppvekststruktur i Inderøy kan i kraft av sin varighet og intensitet best beskrives som et maratonløp, og nå undrer vi oss over om vi er i ferd med å snuble på oppløpssiden. Vi er tidlig i etableringsfasen og har fulgt debatten nøye fra sidelinjen.

Siden vedtaket i kommunestyret 22. mars har rådmannen og administrasjonen etter vår mening nok en gang gjort en god jobb og levert en grundig og oversiktlig rapport som beskriver totalt ni tomter. Asplan viak som er ekstern utreder gir to av tomtene grønt lys. De to tomtene er Jætåsen og Kvamskogen.

Endelig vedtak om plassering skal fattes i kommunestyret allerede 17. juni. Underveis i dette maratonløpet har vi som foreldre til barnehagebarn blitt bedt om å besvare to spørreundersøkelser. Den ene var i forhold til pendlerretning, og nå i mai/juni sendte kommunen ut en undersøkelse for å kartlegge ønskede valg av skole og barnehage fram i tid og med referanse til vedtak om ny oppvekststruktur.

Slik vi forsto det ønsket de altså å finne ut hvilken barnehage og skole vi vil velge ved en gitt plassering med referanse til fire ulike soner. Og her kommer vi til noe av det som gjør at vi nå undrer oss. Så vidt vi vet blir ingen av disse to undersøkelsene brukt som en del av diskusjonsgrunnlaget når man nå skal lande på en plassering.

Vi har fått referert fra politisk behandling i Hovedutvalg Natur, Hovedutvalg Folk og Formannskap, og etter det vi har fått opplyst er debatten så å si fraværende. De virker som de bare legger rapporten til grunn for sin korte argumentasjon. Vi spør oss derfor om «krampen» har tatt politikerne og at de nå derfor velger letteste vei til mål i dette maratonløpet?

Vi ser at Jætåsen kan være et godt alternativ, men vi mener også at Kvamskogen er et alternativ det bør sees nøyere på. I en så viktig sak som dette mener vi politikerne i respekt for alle berørte parter bør heve blikket, sette ulike alternativer mer opp mot hverandre, og diskutere fordeler, ulemper og konsekvenser av gitte valg i et bredere perspektiv enn hva som gjøres i rapporten. Det hadde vært interessant å vite hva foreldregruppa har svart på undersøkelsene. Hva om en del foreldre som i dag er bosatt i de berørte kretsene ser på andre barnehager og skoler som sitt naturlige valg dersom oppvekstsenteret blir plassert i sone 2 (som er sonen Jætåsen ligger i)?

Hva skjer da med barne- og elevgrunnlaget ved oppvekstsenter vest? Hvilke konsekvenser har valg av plassering for de bygdesamfunnene som er berørt? Hvilken av tomtene som er utredet fremstår mest som «nøytral grunn» nå som tre kretser skal forenes til en? Hensynet til pendlerretning og ønsket om å unngå splitting av grender/kretser har blitt trukket frem som det viktigste i hele prosessen. Hvor er debatten rundt dette i forhold til plassering?

Vi kommer til å respektere vedtaket 17. juni uansett utfall, men som nevnt tidligere mener vi at denne viktige beslutningen må behandles med respekt for de involverte parter. Så kjære folkevalgte; ta dere en kopp kaffe, en energibar, løft blikket og fullfør maratonløpet. Vi ønsker at beslutningen blir tatt på et bredt grunnlag hvor sentrale momenter som er fremkommet gjennom hele prosessen sammen med fordeler, ulemper og konsekvenser er nøye diskutert og vurdert.