Ansatte ved spill- og opplevelsesteknologi ber styret droppe flyttingen til Levanger

Åpent brev fra ansatte til styret i Nord

Åpent brev til styret, konstituert rektor Hanne S. Hansen og dekan Hanne Thommesen, FSV ved Nord universitet

Line Kolås, førsteamanuensis (Spill og opplevelsesteknologi) 

Helga Dis Isfold Sigurdardottir, førsteamanuensis og studieprogramansvarlig (Spill og opplevelsesteknologi) 

Meninger

I rektors rapport om studiestedstruktur foreslås at vårt fagmiljø (spill og opplevelsesteknologi) skal flyttes til Levanger (campus Røstad). Dette begrunnes med at “Kunst- og kulturfag bør samles for å utnytte de faglige ressursene bedre, øke omfanget av kunstnerisk utviklingsarbeid, og legge til rette for bedre læringsprosesser for studentene. Dette gjelder fagmiljø for musikk, teater, multimedier og kunst- og kulturfag i lærerutdanningene.” Vi stiller oss uforstående til denne argumentasjonen og mener at det vil svekke og splitte et allerede velfungerende fagmiljø innen et sterkt tverrfaglig og internasjonalt forskningsområde. Begrunnet i dette ønsker vi derfor svar på følgende spørsmål:

1. Hvilke fagpersoner på Levanger kan bidra til bedre undervisning og forskning innen Spill og opplevelsesteknologi? Det argumenteres med “bruk av kompetanse på tvers” og at akademisk kompetanse på Steinkjer må økes (selv om andel førstekompente årsverk blant fagansatte på Steinkjer er 57,4% mot 49,4 % på Levanger). Innen vårt fagmiljø (Spill og opplevelsesteknologi) har vi oppfylt førstekompetansekravet (50% har førstekompetanse). I tillegg har vi 2 fagansatte i professorløp, 1 person fullfører snart sin doktorgrad, 1 person venter på svar på søknad om førstekompetanseopprykk, og vi ansetter nå enda en førsteamanuensis). Vi er aktive med hensyn til forskning, vi er en av Nord universitets spydspisser innen internasjonalisering og vi har status som senter for fremragende utdanning tildelt av NOKUT. Det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre, men vi har problemer med å se hvem innen musikk, drama og teater som kan styrke vår utdanning og forskning innen spill og opplevelsesteknologi.

2. Hvorfor er det ikke organisert ETT eneste møte mellom fagpersoner fra Spill og opplevelsesteknologi-miljøet og fagpersoner fra Levanger-miljøet (som vi angivelig skal samarbeide med og styrkes av) før avgjørelse om flytting av fagmiljø tas? Nord universitet scorer dårlig på demokrati i organisasjonen jmf. NIBRs evaluering “Et spørsmål om universitetsdemokrati”, og selv om det er gjort mange utredninger i fem delprosjekter, stiller vi spørsmål til om det egentlig er gjort godt nok. Hvilke forestillinger har man om hvordan man skal lykkes med samarbeid, hvis samlokalisering er svaret, selv om vi som skal samarbeide ikke engang er blitt invitert til en diskusjon om fremtidig samarbeid.

3. Hvilken rolle spiller strategidokumentet «Strategi 2020» i studiestedstrukturprosessen, og hvorfor overstyrer satsing på kunst og kulturfag strategiene i NORDs strategiske plan? Det står i Nord universitets strategidokument at innovasjon og entreprenørskap “skal styrkes, men også videreutvikles til å omfatte større deler av universitetets virksomhet.” Vi kan ikke se at flytting av medieteknologifagene fra InnoCamp er med på å styrke innovasjon og entreprenørskap i Nord universitet.

4. Hvorfor er ikke InnoCamp og de åpenbare mulighetene som ligger i tett kobling til næringslivet nevnt? I Nord universitets strategiske plan prioriteres strategiske mål og tiltak. Øverst på prioriteringslisten står “Koble samfunns- og næringsliv tettere til forskning og undervisning”, og som fjerde punkt står “Styrke kulturen og infrastrukturen for innovasjon og entreprenørskap”. Også i Excited (vårt senter for fremragende utdanning) handler 1 av 5 prosjekter om koblingen mellom studier og arbeidsliv. InnoCamp på Steinkjer, hvor næringsliv, forskere, studenter og lærere samlokaliseres i et nybygg som står ferdig om en måned, vil være midt i blinken for Nord universitet.

5. Hva er gjort med hensyn til satsing på bruk av teknologi for å styrke samarbeid innen forskning og undervisning? I Strategi2020 påpekes det at universitetets geografiske spredning skaper et særlig behov for bruk av moderne teknologi (side 5). Vårt fagmiljø samarbeider med nasjonale og internasjonale partnere innen høyere utdanning og næringsliv, og lykkes med dette uten å være samlokalisert, dette på tross av en manglende teknologisatsing i Nord universitet. Vår erfaring er at HiNT var bedre på teknologibruk til kommunikasjon, samarbeid, undervisning og forskning før fusjonen, tross formuleringen i NORD sin strategisk plan.

6. Hvorfor skal geografisk lokalisering telle så mye i organiseringen av fakultetene? Ved opprettelsen av fakultetene for få år siden, var geografisk lokalisering et “ikke-argument”. Vi viser her til FSVs dekan H. Thommesen sitt innspill i delprosjekt 2 hvor ett av hovedpunktene er at FSV bør samles på kun 2 campuser: en i Nordland og en i Trøndelag.

Tilslutt ønsker vi å fremheve følgende:

Dersom målsetningen er å samle hele Fakultet ved Samfunnsvitenskap (FSV) i Trøndelag, hvorfor ikke gjøre dette på Steinkjer?

Det argumenteres at ved å flytte de 3 medieteknologifagene, samt geografi og sosiologistudiene, som alle hører under FSV, fra Steinkjer til Levanger, skal dette skape et sterkere fagmiljø. I NIFU sin studie på produktivitet og kvalitet på forskningen til 210 ulike institutter på universiteter og vitenskapelige høgskoler, konstateres det ikke er sammenheng mellom størrelse og det instituttene presterer. På FSV i Steinkjer er det 31 ansatte, mens det pr i dag er 15 ansatte på FSV i Levanger (stipendiater inkludert i begge tall). Det må være enklere å flytte disse 15 til InnoCamp, Steinkjer - enn å flytte 31 ansatte til Levanger. Vi understreker at vi tar i mot disse 15 med åpne armer, i InnoCamp sine nybygde lokaler.

Line Kolås, førsteamanuensis (Spill og opplevelsesteknologi)

Helga Dis Isfold Sigurdardottir, førsteamanuensis og studieprogramansvarlig (Spill og opplevelsesteknologi)