Kvarving om bråket i Levanger Næringsforum: - Det som har skjedd er et godt eksempel på hvordan man kan knekke mennesker og ødelegge et selskap

I dette innlegget forteller tidligere daglig leder Svein Kvarving historien - slik han ser den - om sin fratreden i Levanger Næringsforum.

SNAKKER UT: Tidligere daglig leder Svein Kvarving i Levanger Næringsforum fulgte den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet onsdag fra tilhørerplass.  Foto: Svein Helge Falstad

Meninger

For fem år siden ble jeg engasjert av Levanger Næringsforum med mål om økt aktivitet og å få selskapet på økonomisk fote. I løpet av disse fem årene, økte antall medlemmer fra 42 til noe over 200, aktiviteten var høy og økonomien gikk fra en bunnskrapt kasse til i underkant av 1 mill. i reserve på konto ved utgangen av 2018. På tross av dette opplever jeg å bli presset ut som daglig leder i LNF.

Når styrets leder i LNF har formidlet usannheter omkring min person, hva og hvordan ting har foregått og ting ender opp i forslag om nedleggelse av LNF, kan jeg ikke sitte stille lenger og bare akseptere det som har skjedd og det inntrykk som er skapt.

Opptakten

Fredag den 29. mars om ettermiddagen, tar styrets leder i LNF telefonisk kontakt, og ber meg delta i et møte påfølgende mandag for en gjennomgang av regnskapet for 2018. På mitt spørsmål om hva agendaen var, og om jeg skulle forberede noe, var styreleder sitt svar at dette visste han ikke noe om.

Mandag 1. april møter jeg som avtalt, og blir møtt av hele styret samt revisor.  Styreleder legger frem en rapport som viser poster som var ufullstendig dokumentert. Postene ble formidlet, men jeg fikk ikke anledning til å imøtekomme med dokumentasjon. Når revisor tar til orde for at bilagene ville bli godkjent om det ble gitt tilfredsstillende dokumentasjon, fikk han nærmest beskjed om at hans oppgave var utført, så takk til han.


Aksjonærer i Levanger Næringsforum tror det blir konkurs før avviklingen.

Ble kvalt av indre strid

Levanger Næringsforum (LNF) ble sakte kvalt av indre strid mellom tidligere daglig leder Svein Kvarving og det gamle styret.

 

Det er blitt presentert utad som at det var regnskapsfører og revisor som hadde oppdaget ufullstendigheter med mine reiseregninger. Det stemmer heller ikke.  Jeg er blitt fortalt av regnskapsfører og revisor at de fikk et ekstraordinært oppdrag fra styrelederen om å gjennomgå alle utgiftsgodtgjørelser fra meg. Det var altså en bestilling fra styreleder.

Jeg ba om å få kopi av dokumentet som viste de postene hvor det manglet tilstrekkelig dokumentasjon, men dette ble avvist av styreleder.

Styreleder fremlegger så i slutten av møtet et dokument hvor det innkalles til drøftelsesmøte to dager senere, som i klartekst formidler «Vi i styret vurderer oppsigelse eller avskjed av din stilling i selskapet». I tillegg ble jeg av styrets leder muntlig truet med medieoppslag og anmeldelse om jeg ikke sa opp jobben min selv.

Tilspisset situasjon

Frustrert og i villrede tar jeg om kvelden kontakt med LNF’s advokat for å spørre om det er slik at jeg ikke har krav på å få rapporten som tidligere på dagen ble fremlagt. Advokaten bekrefter at jeg naturligvis har det. Advokaten tar kontakt med styreleder, og en halvtime etter har jeg rapporten.

Jeg finner hele situasjonen absurd, og tar kontakt med egen advokat. Kort tid etter engasjerer også LNF advokat. Det bebudede drøftelsesmøtet blir ikke gjennomført, men det blir avholdt en rekke andre møter for å få avdekt fakta. Konklusjonen fra begge parter var at det ikke forelå noe grunnlag for avskjedigelse.

Fortiden påvirker fremtiden

Jeg har en historie som ligger bak i tid, og som flere kjenner til. Det var en svært vond tid, og som påvirket både meg som menneske, og ikke minst familien jeg har omkring meg. Jeg orket ikke en tilspisset situasjon som kom ut av kontroll en gang til, og jeg fikk et tydelig inntrykk av at min historie ble aktivt brukt imot meg. 

Jeg visste at jeg ikke hadde forsøkt å lure til meg noe. Men med en situasjon hvor deler av/ eller hele styret ikke hadde tillit til meg og jeg ikke hadde tillit til deler av styret og spesielt styreleders fremgangsmåte, var oppgaven der og da å komme frem til en sluttavtale. Partene samlet seg om en sluttavtale, og i forberedelsene til denne ble det enighet om at det skulle sendes en omforent pressemelding vedrørende min fratreden.

Styret i Levanger Næringsforum innrømmer fire måneder etterlønn. Det er verdt å merke seg at dette er mer enn det som fremgår av ansettelsesavtalen. Dette i seg selv fremstår merkelig om styret mener det er foretatt urettmessige disposisjoner!   Men det betydde kanskje ikke så mye å betale mer i etterlønn, hvis det for noen har vært et hovedmål over tid, å bli kvitt meg?

Fakta blir dokumentert

Den 30. april inviterer regnskapsfører både revisor, meg og medlemmer fra styret i Levanger Næringsforum for en gjennomgang av alle bilag og den fremlagte dokumentasjonen. Ingen fra styret møter. Både revisor og regnskapsfører bekrefter i dette møtet at dokumentasjonen nå er fullstendig. Revisor og regnskapsfører konkluderer videre med at Levanger Næringsforum etter dette skylder meg kr 2.797,-. Jeg anså meg da renvasket for alle antydninger om mislighold, og la til grunn at både arbeidsforholdet og «saken» er avsluttet.

Fakta kommer ut av kontroll

Den 1. mai sender styrets leder Jon Arne Sand en pressemelding til Trønder-Avisa og avisa Innherred om at jeg hadde fratrådt min stilling. Stikk i strid med avtalen, var jeg ikke informert om dette, og det var journalisten fra Trønder-Avisa som informerte meg om innholdet. Innholdet i pressemeldingen var slik at det skapte spekulasjoner.

Den 2. mai blir min fratredelse slått stort opp i media, og jeg ble kontaktet av flere journalister.

Jeg forholdt meg til at sluttavtalen var konfidensiell med unntak av at jeg ikke kjente meg igjen i beskrivelsen. En eller flere i styret kan umulig ha forholdt seg like lojal til avtalen som meg.

I korthet bemerket jeg at jeg ikke kjente meg igjen i beskrivelsen som var gjort. Videre av hensyn til medlemmene syntes jeg der og da det var mest riktig for LNF å «pynte» på situasjonen med å skrive at det ikke var noen dramatikk i min avgang og at det over en viss tid har modnet seg til om å slutte som daglig leder. 

En journalist fra Trønder-Avisa kontakter meg den 4. mai via e-post med følgende innhold:

«Hei Svein, Kolleger av meg har jobbet fram en sak bygd på samtale med flere kilder. Den handler blant annet om:

  • At den utløsende årsaken er uregelmessigheter med reiseregninger.
  • At styret har inngått en sluttavtale med deg, med gjensidig konfidensialitet.
  • At det er forhold som kunne vært straffbare, men at saken ikke er anmeldt.

Det går mye rykter (ikke uventet), så fint om du kan si noe, og gjerne sende meg et skriftlig tilsvar innen klokka 14.00 i morgen».

Her forsto jeg at en eller flere i styret definitivt hadde brutt avtalen om konfidensialitet. I tillegg var det åpenbart antydninger her som overhodet ikke stemte med virkeligheten.

Det ble tatt kontakt med styrets leder for å få dementert de feilaktige påstandene som journalisten hadde antydet. Svaret fra styreleder var at hvis jeg hadde noe usnakket med styret kunne jeg ta kontakt via advokat.

Styret overprøver regnskapsfører og revisor

Styret i Levanger Næringsforum tar et møte med revisor der de nekter å akseptere regnskapsfører og revisors godkjennelse av reiseregningene fra 30. april. De nekter blant annet å godkjenne innkjøp av mobiltelefoner til selskapets ansatte, ett av selskapets viktigste arbeidsverktøy. Videre nektet de å godkjenne kostnader i forbindelse med representasjon, servering av kake for gjester som kom på selskapets kontor på min 60 årsdag, deltakelse på matfestivalen i Trondheim hvor det ble gjennomført møter for å få disse til å delta på arrangement i Levanger m.m.

Jeg mottar brev fra min advokat der det fremgår at styret har trukket kr 55.628,- fra sluttoppgjøret.

Det er fremhevet at selskapets ansatte får til sammen kr 1.000,- hver måned i telefondekning, og at dette også inkluderer telefoner. På direkte spørsmål i generalforsamlingen var ikke styreleder i stand til å gi svar på hva de kr 1.000,- skulle dekke, men han antok at det inkluderte telefoner. Det gjør det selvfølgelig ikke. Det kan nevnes at vi har skattet av kostnadsdekningen vi har mottatt, og at våre private abonnementskostnader til telefon og bredbånd alene var på kr 35.956, i 2018.

Når jeg startet i selskapet hadde jeg min private telefon som jeg hadde betalt selv. Det er nærmest paradoksalt at jeg blir nå trukket for en telefon som er levert tilbake, og som et styremedlem også kontrollerte for å påse at alt tilbehør også ble levert tilbake. I tillegg har jeg da også betalt for en arbeidstelefon for en ansatt som fortsatt jobber i selskapet. Det kan nevnes at mobiltelefonene med tilbehør utgjør i overkant av halvparten av beløpet styret har trukket. 

Det kan også nevnes at når jeg ble ansatt i selskapet belastet jeg heller ikke selskapet for PC som ble betalt privat, i tillegg til private kontormøbler som jeg brakte med meg. Dette for å hjelpe selskapet i en den gang vanskelig økonomisk situasjon.  Når økonomien ble bedre ble kontormøblene kjøpt av selskapet.

Jeg konstaterer for øvrig at revisjonsrapporten for 2018, er uten bemerkninger.


Manglende tillit, fra hvem …

Hva var motivet med å bli kvitt meg, hvem sto egentlig bak prosessen er det flere som spør meg om?

Jeg har fått utrolig mange positive og gode tilbakemeldinger på den jobben jeg/vi har utført i Levanger Næringsforum for å ivareta medlemmene og deres interesser. Det er likevel klart at jeg fikk en følelse av at det var personer som gjerne så at jeg ble fjernet fra stillingen.

Også før årets generalforsamling ble det gjort aktivt lobbyvirksomhet for å overbevise tilstrekkelig antall aksjonærer til å støtte opp omkring det sittende styret og deres arbeidsmetodikk. Styrets leder samlet til sammen hele 20 fullmakter, og et annet styremedlem fikk fullmakt fra sin tidligere arbeidsgiver Coop for å kunne stemme på deres vegne. Styreleder tok også kontakt med en dame, som er oppført med ganske mange aksjer, i et forsøk på å kjøpe aksjene som står registrert på henne. Dette ble avslått.

Usannhetene fortsetter

Etter min fratreden blir jeg kontaktet av flere personer som forteller at styreleder har fortalt at disse personene er oppført med navn på mange av representasjonsbilagene som jeg urettmessig skal ha krevd utbetalt. Dette er direkte usant. De personene det gjelder har bedt om dokumentasjon fra styreleder. Disse er ikke besvart, av naturlige årsaker.

Det blir altså stadig gitt et inntrykk av at jeg har bidratt til noe som ikke tåler dagens lys, og at jeg har beriket meg selv på selskapets bekostning. Dette er selvsagt bare oppspinn, og jeg vil påpeke at jeg har vært svært nøysom, og uten dette så hadde jeg aldri kunnet bygge opp selskapet til et solid selskap med god likviditet.

Det fremstår derfor som merkelig når et styremedlem henvendte seg til meg på sommerfesten i fjor og sa «Nå går det så bra at vi bør spandere champagne på alle». Dette ville jeg ikke godkjenne. Da henvendte styremedlemmet seg til styreleder og fikk klar beskjed «kjør på». Det ble den kvelden drukket champagne for flere tusen kroner, mot min godkjennelse, men som styreleder overprøvde.

Ett av Levanger Næringsforum sine mest inntektsbringende arrangement i løpet av året er Bildagen. Her påtok styreleder, som også er leder av Bilby’n Verdal, rollen som ambassadør overfor bransjeaktørene på Verdal. Da det ikke kom noen påmeldinger fra Verdal før jul ble vi bekymret for dette, men ble beroliget med at dette hadde han full kontroll på. Det viser seg i ettertid at allerede før jul var styreleder godt klar over at flere bilforhandlere fra Verdal hadde signalisert at de ikke ville delta på Bildagen. Senest i midten av mars fikk jeg inntrykk av at styreleder hadde kontroll på situasjonen, men innså i slutten av mars at styrets leder ikke forholdt seg til realitetene. Dette førte til et stort inntektstap, ikke bare for Levanger Næringsforum, men også for våre samarbeidspartnere.

På noen få måneder har styret brukt opp store deler av de økonomiske reservene som var bygd opp i LNF de siste årene, aktiviteten har vært minimal eller retter sagt helt fraværende og styret foreslår LNF avviklet.  Hovedargumentet til styret er at LNF med selskapsform er et AS og at det i stedet bør startes en forening. Dette på tross av at BDO tidligere har laget en rapport om det til LNF, og konkludert med at det ikke er hensiktsmessig å endre selskapsform.

Avporing om forening

Denne diskusjonen om AS eller forening er etter min mening en fullstendig avsporing. Det er ikke om LNF er et AS eller en forening som er avgjørende for om LNF lykkes eller ikke.  Hvordan man måles og lykkes som et næringsforum er hva vi skaper av aktiviteter og møteplasser for våre medlemmer og næringslivet for øvrig. At det er kontroll på økonomien er også viktig. LNF lå nede og reiste seg til suksess som et AS.  Steinkjer og Verdal næringsforum har vært gjennom samme prosess, men reiste seg som forening.  Fellesnevneren for alle 3 har vært økt aktivitet for sine medlemmer.

Steinkjer og Verdal kommune har etablert/engasjert egne AS til å hjelpe personer til å starte egne virksomheter og/eller videreutvikle eksisterende bedrifter.  LNF har fylt både funksjonen som AS’ ene har i Steinkjer og Verdal kommune, i tillegg til at LNF har skapt aktivitet og møteplasser for næringslivet som forum.  LNF har ikke mottatt noe kommunal driftsstøtte og har vært selvfinansierende.

Uansett, det er bare å gratulere styret i LNF med at dere nå har blitt kvitt meg, de økonomiske reservene er tilnærmet brukt opp og LNF er foreslått oppløst.

Det er flere måter å ødelegge et selskap og forsøke å knekke mennesker på. Det som har skjedd siste måneder i LFN er godt eksempel i så måte.

Lykke til videre

Reisen med Levanger Næringsforum har vært helt fantastisk. I fellesskap med medlemmene har vi løftet selskapet til å bli ett av de største og mest attraktive næringsselskapene i regionen.

Mitt brennende næringsengasjement skal ingen få ta fra meg.  Men jeg hadde ikke vært ærlig hvis jeg ikke hadde innrømmet at det har tæret sterkt på de siste månedene. Hvordan det påvirker et menneske og sine nærmeste å kjenne på både usannheter og forsvarsløshet, tror jeg ikke det er lett å forstå uten at man har opplevd det selv.

…men, jeg har reist meg før, jeg skal reise meg igjen og jeg ønsker Levanger næringsliv det aller beste fremover.

Tilsvar fra Levanger Næringsforum

Styreleder Jon Arne Sand i Levanger Næringsforum er gitt anledning til å kommentere Kvarvings innlegg. Han svarer følgende:

«Det er leit å lese hvordan Svein Kvarving opplever sin avgang som daglig leder i Levanger Næringsforum. Kvarving og Levanger Næringsforum stilte med hver sin advokat med spisskompetanse på arbeidsrett da sluttavtalen ble utformet, en avtale som et enstemmig styre i Levanger Næringsforum AS sluttet seg til.

Når det gjelder de påstandene Kvarving nå bringer til torgs, ønsker jeg ikke å kommentere dem. Som styreleder og som medlem i styret har vi det prinsippet at vi ikke drøfter personalsaker i det offentlige rom.»