Arealutvidelser Verdal Industripark

Ordfører i Verdal med tilsvar til Fætten Vel når det gjelder industripark.

Anstrengt arealsituasjon: Dette er en lenge etterlengtet og fullstendig nødvendig utvidelse av Verdal Industripark. Gjennom etter hvert flere år har arealsituasjonen i Industriparken vært svært anstrengt, skriver Bjørn Iversen, ordfører i Verdal, i et svarinnlegg til Tore Granum (bildet), styreleder i Fætten Vel. Foto: Johan Prestvik 

Meninger

Styreleder i Fætten Vel, Tore Granum, går i Trønder – Avisa 31 08 19 og lokalavisa Innherred et par dager senere til harde angrep på et stort flertall i Verdal kommunestyre og på undertegnede for det arbeid som gjøres for å utvide arealene i Verdal Industripark.

I en til tider meget sterk språkdrakt framsettes en rekke påstander og beskyldninger. Enkelte av disse er av en slik art at de krever et tilsvar. Det språklige lar jeg med vilje ligge.

Verdal kommunestyre vedtar i sak 39 / 19 den 27. mai i år med 34 mot 8 stemmer å inngå avtale med grunneier Reidar Berg om feste av ca 85 dekar areal på Ørin Sør / Fættaskogen. Dette er helt i tråd med Kommunedelplanen for Verdal Byområde, som er overordnet plan vedtatt to år tidligere og godkjent av alle overordnede myndigheter. Kommunestyresaken gir også en oversikt over framtidig kostnadsbilde og dermed prising av arealene ut mot næringslivet samt en oversikt over prisnivået på tilsvarende arealer sammenlignbare kommuner. Totalt er ca 200 dekar frigitt til næringsformål på Ørin Sør, derav kun 7 dekar fulldyrket areal.

Dette er en lenge etterlengtet og fullstendig nødvendig utvidelse av Verdal Industripark. Gjennom etter hvert flere år har arealsituasjonen i Industriparken vært svært anstrengt. Kommunen har kun kunnet tilby 3 – 4 små parseller ( til sammen ca 20 da ) for nyetablerere / utvidelser. Konsekvensene av en så anstrengt arealsituasjon er selvfølgelig at vi har måttet si nei til flere ulike forespørsler. Granum’s krav om å få vite hvem dette er selvfølgelig helt umulig å innfri. Verdal kommunes troverdighet som samarbeidspartner forutsetter diskresjon i slike spørsmål – ikke av hensyn til kommunen, men naturligvis av hensyn til de aktuelle bedriftenes konkurransesituasjon. Jeg vil likevel kunne nevne et konkret større tilfelle uten å gå på bekostning av diskresjonskravene: Vi har i inneværende år mistet en fabrikketablering / - investering til 200 mill kroner. Det sier seg selv at en industri – og næringslivskommune ikke kan leve med en slik situasjon over tid.

En arealutvidelse sørover kan umulig komme som en overraskelse. På mange vis starter denne historien med det store kompromisset med miljøinteressene om Ørin Nord for snart 20 år siden, der dette ferdig regulerte og av alle parter godkjente industriarealet ble redusert fra 580 til 250 dekar. I snart en 20 – årsperiode har utvidelsesretningen vært klar: Vi må gå sørover. Ikke bare miljøinteressene, men også de økonomiske realitetene viser tydelig dette. Å ferdigstille arealene på Ørin Nord har av åpenbare årsaker et helt annet kostnadsbilde ved seg enn på Ørin Sør. Arealene skal omsettes i et marked og vil selvfølgelig være en direkte kostnad for de bedriftene som etablerer seg.

Samtidig har Verdal kommune hele tiden arbeidet for om mulig å få opp et bredere partnerskap rundt utviklingen av Ørin Nord. Dette arbeidet har kommet et betydelig skritt videre med inngåelsen av samarbeidsavtalen med Trondheim Havn, men er selvsagt ikke i mål med denne avtalen alene. Kommunestyresaken fra mai i år gir for øvrig en god oversikt over konkurransesituasjonen kommunene imellom på det økonomiske området.

Granum får seg til å påstå at Verdal kommune subsidierer tomtepris til næringslivet og sender regningen til egne innbyggere. Hvor tar han en så alvorlig påstand fra? Verdal kommune dekker kun egne kostnader i denne sammenhengen. Det eksisterer naturligvis ingen slik subsidieordning som lederen i Fætten Vel påstår!

Tidligere har Fætten Vel og Tore Granum fått helt konkrete svar på hva kostnadsestimatene for å fylle opp Ørin Nord – som altså pr i dag i all hovedsak er fjordbunn – ligger på. Disse viser en kvadratmeterpris langt over de markedsprisene dette arealet skal konkurrere med i andre kommuner. Dette forhold er i seg selv et alvorlig hinder for å kunne realisere Ørin Nord slik mulighetsbildet over tid har framstått. Disse tallene er etter hvert noen år gamle, både priser og lønninger har steget på de 6 – 8 årene som har gått. Det er derfor satt i gang et arbeid på Ørin Nord for å oppdatere kunnskapen på området. Denne kunnskapsinnhentingen er i seg selv en betydelig jobb, der i alt tre ulike anerkjente aktører ved hjelp av laserscanning, radar – og GPS – målinger med tilhørende analyser vil få fram presise tall på oppfyllingsbehovet.

Estimatene ligger pr i dag på 50 000 – 60 000 lastebillass tilkjørt masse. Det sier seg selv at prisen på massene, prisen på transporten, på ny energitilførsel og trafostasjon mv. gir svært store merkostnader i forhold til kostnads – og dermed prisnivået på Ørin Sør. Samtidig vil også nærheten til sjø / havn øke betalingsevnen til en del potensielle aktører. Arealprisene på Ørin Sør er selvfølgelig også hevet i flere omganger gjennom de siste årene.

Verdalssamfunnet lever av og med næringslivet. Verdien av det unike miljøet i Industriparken både i volum og i mangesidighet gir oss komparative konkurransefortrinn i regional og i nasjonal sammenheng. Det er av avgjørende betydningen at vi ser og forstår dette hvis Verdalssamfunnet skal kunne videreføre den på mange måter enestående veksten vi har opplevd siden årtusenskiftet både i antall arbeidsplasser og i antall innbyggere.

Skrevet av

Bjørn Iversen, ordfører i Verdal