Innlegg:

Er dette til barnets beste?

Meninger

SU/SMU ved Stiklestad skole har lest rådmannens budsjettforslag, og vi støtter opp om det som skrives om konsekvenser den stramme kommuneøkonomien vil gi for skolen. Samtidig mener vi det er mye som mangler, og at det som står i budsjettforslaget ikke vil gi dere politikere et godt nok innsyn i hvordan skolehverdagen er i dag, eller hvordan den vil bli etter ytterligere nedskjæringer.

Målbildet rådmannen skisserer i økonomiplanen 2020-2023 er flott! Alle barn får en best mulig start på livet i Verdal og Levanger. De har familie, venner og voksne som er til stede når de trenger det, utfolder seg i lek og aktivitet og kjenner følelsen av undring, glede og mestring. De opplever at de blir verdsatt av foreldre, lokalsamfunn, barnehage og skole, men også at det stilles krav til dem. Gjennom helhetlige utdanningsløp utvikler alle barn og unge verdier og ferdigheter som svarer på samfunnets behov og gir gode liv. Kommunens innbyggere har mangfoldig bakgrunn og kompetanse, og regionens arbeidsmarked har bruk for alle. Unge mennesker flytter hit etter endt utdanning. Vi er ikke der i dag at vi kan si at alle elevene får et helhetlig utdanningsløp, og at vi får hjulpet alle barn og unge på en måte som sikrer dem muligheten for et godt liv. Det vil også være uoverkommelig å nå dette målbildet i nær framtid med de økonomiske rammene som er forespeilet. Så det er viktig å være bevisst på at dette er en visjon, og ikke et bilde på dagens situasjon.

Rådmannens målbilde må ses sammen med Opplæringsloven, som også presiserer at elevene har krav på tilpasset opplæring (§1-3) ut fra evner og forutsetninger. En annen presisering i Opplæringsloven, som er viktig å kjenne til, er at alle elever på 1.-4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning raskt skal få egen intensiv opplæring. Nettopp dette er §1-4 tidlig innsats på 1. til 4. trinn.

For å gi elevene som trenger det en rask og intensiv opplæring, trengs det ressurser. I økonomiplanen som er foreslått står det under rådmannens risikovurdering at det vil bli en reduksjon av fagarbeidere, assistenter og miljøterapeuter i tiden fremover. Men, for å få til et godt samarbeid, og det beste rundt enkelteleven, er vi totalt avhengig av at flere fagpersoner med ulik kompetanse samarbeider.

Slik situasjonen på vår skole er i dag, er det ikke rom for å drive tilpasset opplæring eller tidlig innsats slik direktoratet krever. Tilpasset opplæring og tidlig innsats kan ses på som tiltak i et større perspektiv for å hindre frafall i skoleløpet, og det vil videre ha beskyttende effekter for barnet. Dette vil heller ikke være mulig fremover, og skolen vil ikke ha mulighet til å oppfylle Opplæringsloven §1-3 og §1-4. Vi synes dette er svært bekymringsfullt. Resultatet av dette vil føre til flere oppmeldinger til PP-tjenesten og flere elever som vil ha behov for spesialundervisning. En slik økning i antall oppmeldinger ser vi tendensen til ved vår skole allerede i dag.

Opplæringsloven §5-1 sier at alle elever som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet, har rett til spesialundervisning. Dette er også et krav som skolen i dag ikke oppfyller. Meld. St. 6 2019-2020 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO påpeker dette med spesialundervisning og tidlig innsats. Vi har allerede redegjort for at skolen ikke har mulighet til å overholde Opplæringsloven §1-3, §1-4 og §5-1. Det vil heller ikke være mulig å oppnå det Meld. St. 6 2019-2020 forventer.

Færre voksne i skolen vil føre til mer uro og utrygghet i skolehverdagen til elevene. Urolige og utrygge skolehverdager byr uten tvil på utfordringer både for små og store. Belastningen for ansatte i skolen blir større, og vi ser allerede en økning i antall sykmeldinger. Sykmeldingene gjør igjen at det blir skifte av voksenpersoner. Elever som allerede er utrygge vil få enda en belastning ved å få ukjente voksenpersoner rundt seg.

Statistikk for vår skole viser en økning av antall voldshendelser den siste tiden. Vi ser med stor bekymring at barn utøver vold ovenfor medelever og voksenpersoner. Vi forstår at barn som bruker vold i enkelte situasjoner trenger hjelp, og vi forstår at det ligger noe bak barnas handlinger. Det er derfor frustrerende at voksentettheten i skolen blir mindre, slik at vi ikke får hjulpet barna godt nok i håndtere smerteuttrykkene de har. Vi trenger voksentetthet for å forebygge og forhindre uønsket atferd og negativ utvikling for utsatte barn. Vi trenger voksentettheten for å hjelpe barna til å håndtere sine smerteuttrykk. SU/SMU på Stiklestad skole/SFO ser med stor bekymring på at voksentettheten i skole og SFO reduseres.

Det som skisseres ovenfor fører til at flere elever får et dårlig psykososialt skolemiljø. Høsten 2017 ble det endring i § 9a elevenes skolemiljø. Målet med endringen var å sikre et effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndtering av reglene. Det ble innført en tydelig aktivitetsplikt, og skolen har et tydelig dokumentasjonskrav knyttet til dette. Tiltak skal settes inn for å løse problemet som er oppstått. Dette er viktig og nødvendig, men i enkelte tilfeller kan dette kreve ekstra ressurser. Det er ikke alltid problemet kan løses med de ressursene som allerede er. For skolen blir det svært vanskelig å overholde §9a.

Slik ressursene i skolen er fordelt etter lærernormen betyr ikke det flere lærere inn i skolen. Lærernormen regnes ut fra det totale antallet av elever på skolen, og ikke ut fra trinn. Det vil si at vi kan få klasser på 30 elever, selv om lærernormen er oppfylt. For vår del har lærernormen ført til at delingstimene faller bort. Delingstimer er blant annet blitt brukt i de praktiske og estetiske fagene. I høst bestemte regjeringen at praktiske og estetiske fag skal styrkes i skolen, barnehagen og lærerutdanningen. I den sammenheng la regjeringen frem strategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Mål 1 i denne strategien er å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen. Vi er enige i at slike fag har en stor verdi og er en viktig del av undervisningen man tilbyr elevene. Vi er opptatt av å gi elevene et godt undervisningstilbud, også i disse fag. Når økonomien setter en stopper for delingstimer fører dette til et dårligere tilbud i praktiske og estetiske fag. Konkrete eksempler på hva kutt av delingstimer medfører er:

  • 30 elever som skal ha mat og helse. På vår skole er det i dag 4 kjøkkenkroker. Det vil si at 7-8 elever skal lage mat sammen. Det vil kun være oppfølging av en lærer i disse timene.
  • 30 elever som skal ha kunst og håndverk. En lærer skal følge opp samtlige elever.
  • 30 elever skal ha musikk sammen. En lærer skal følge opp samtlige elever.

Det er lett å se utfordringene med så store grupper i praktiske og estetiske fag. Vi vet også at slike fag er gull verdt for elevene, og spesielt viktig for elevene som ikke føler mestring i teoretiske fag. Når delingstimene forsvinner, vil elever som tidligere har følt mestring i disse fagene høyst sannsynlig ikke føle det fremover når lærertettheten går ned og undervisningstilbudet blir dårligere.

Økonomiplanen som er foreslått påvirker ikke bare elevenes skolehverdag og undervisningstid. Dette påvirker også SFO. Nedbemanningen vil føre til at SFO blir en ren oppbevaringsplass for barna. Det blir vanskelig å få til innhold i den tiden barna oppholder seg på SFO. Dette skal være en arena for sosial læring, og det er viktig å huske at det er de samme barna vi arbeider med i skole og SFO. Elever som trenger støtte i skoletiden vil også ha behov for støtte i SFO. Her vil det nå bli enda mindre støtte enn det allerede er. Kvalitetsplanen for SFO i Verdal kommune, som er politisk vedtatt, sier noe om innhold og bemanning. Slik økonomien allerede er, klarer man ikke å opprettholde kravene i kvalitetsplanen. Dette vil bli forverret med ytterligere nedskjæringer.

Vi forstår at den økonomiske situasjonen i kommunen er prekær, og vi forstår at pengepotten ikke øker bare fordi om vi ønsker det. Men, de avgjørelsene som dere politikere skal ta bør være basert på innsikt og informasjon. Så vi gir dere det vi kan. Og så håper vi at dere skjønner alvoret av konsekvensene som vil komme. Vi har et ønske om at dere raskt ser på et større bilde, og tenker langsiktig. Vi tenker at de sparetiltak som nå er skissert vil føre til større kostnader på sikt.

Er foreslått budsjett og økonomiplan til barnets beste?


SU/SMU v/Stiklestad skole


Hver eneste dag utsettes en ansatt i skolene på Innherred for vold eller trusler

På tre år har ansatte oppvekstsektorene i Verdal, Levanger og Steinkjer rapportert om 850 tilfeller av vold og trusler. Lærerne er enige om at problemet øker drastisk.

Trangt budsjett med nedbemanning i Verdal.

Frykter utrygg hverdag for lærerne

Tillitsvalgt i utdanningsforbundet i Verdal sier det er stor bekymring for hva en nedbemanning på 20 årsverk i oppvekstsektoren vil føre til.

Læreryrket er ikke lenger like attraktivt:

– Drømmearbeids­plassen er borte

15–20 årsverk i skolen kommer til å forsvinne i Verdal. – Jeg har kjent på motløshet i flere år, sier lærer Markus Leithe-Lajord.