Innlegg:

Næringslivet fortjener høyere ambisjoner

ØRIN SØR: «Skal vi vinne gull må vi som er lokalpolitikere evne å gi tilgang på nye arealer til næringslivet vårt. Derfor haster det med Ørin sør», mener Arild Pedersen, leder i Verdal Ap.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Leder i Verdal Arbeiderparti, Arild Pedersen.  Foto: Berit Buran Juul

Meninger

Jula 2019 er historie. Vi går inn i et nytt 10-år, og legger med dette en 20 år lang økonomisk vekstperiode bak oss i Verdal. For mange mødre og fedre er det likevel slik at de i år måtte ta juleferie med et permitteringsvarsel i handa. Andre var allerede permittert eller arbeidsledig, og måtte kanskje spare inn på årets julegaver til barna. Noen hadde kanskje ikke råd til julegaver i det hele tatt. For disse må lokalavisa Innherred sitt nyttårsintervju med ordføreren i Verdal kommune oppleves som en kalddusj.

I stedet for å heve ambisjonsnivået knyttet til industrien, næringslivet og utviklingen av nye, trygge arbeidsplasser i Verdal, velger ordføreren å signalisere et dramatisk linjeskift hva gjelder kommunens tilnærming til vekst og utvikling av Verdal Industripark framover: Fættaskogen er nå viktigere enn nye, trygge arbeidsplasser.

Industrinavet i Trøndelag, som består av industri- og næringsklyngen i Verdal Industripark som kjerne, satte i 2018 en ambisjon om 30 milliarder kr i årlig omsetning innen 2030. Dette vil innebære en tredobling av dagens omsetning i klyngebedriftene i Verdal Industripark. Hvis Industrinavet i Trøndelag og bedriftene i industriparken skal lykkes med sine ambisjoner er de helt avhengige av å ha en kommune i ryggen som spiller på lag med næringslivet. Verdal kommune bør til enhver tid ha ambisjon om å være næringslivets favorittkommune. Et av de helt grunnleggende basistjenestene kommunen da er nødt til å evne og levere er tilgang på nye, attraktive næringsarealer til en konkurransedyktig pris.

Arealsituasjonen i Verdal Industripark har imidlertid gjennom flere år vært svært anstrengt. De siste årene har vår kommune gått glipp av flere bedriftsetableringer og nye arbeidsplasser på grunn av dette. Blant annet har Verdal kommune bare i 2019, som følge av mangel på tilgjengelig areal, gått glipp av en fabrikketablering med investeringer i størrelsesorden 200 millioner kr. En industri- og næringslivskommune som Verdal kan ikke leve med en slik situasjon over tid – industriparken må utvides, og på grunn av de svært høye investeringskostnadene knyttet til utviklingen av Ørin nord så er den kortsiktige løsningen å utvide industriparken i sørlig retning – inn i Fættaskogen. Løsningen på den anstrengte arealsituasjonen kan ikke være å stoppe utviklingen. I stedet for å tilrettelegge nytt areal, kan ikke løsningen være å ta bort areal som overordnede, statlige myndigheter allerede har frigitt, slik som ordføreren nå tar til orde for. At en kommune velger å ikke benytte seg av allerede frigitt næringsareal vil antakelig vekke oppsikt langt utover Verdal kommunes grenser. Hvilke andre ordførere er det som velger å true arbeidsplassene i sin egen kommune slik?

I stedet for å følge opp næringslivets egne ambisjoner med klare og tydelige lokalpolitiske ambisjoner velger ordføreren dessverre å stille spørsmål ved hvorvidt det egentlig er behov for utvidelser av industriparken. «Skal industriområdet utvide seg til evig tid?» spør ordføreren uten å utdype dette nærmere. «Måten å realisere Ørin nord er å sette ei grense mot Ørin sør. En grønn strek i Fættaskogen …» Har ordføreren egentlig tenkt over hva slags signal dette sender til arbeidsgivere og arbeidstakere i vårt lokale næringsliv? Hvilket resonnement er det som egentlig ligger bak denne påstanden, og hva er det ordføreren har tenkt å gjøre konkret for å få dette til? Med en så anstrengt arealsituasjon som vi har hatt over flere år – er virkelig ordførerens løsning å senke en kvelende osteklokke over industriparken vår? «Høyspent må legges i jorda,» sier ordføreren uten verken å utdype eller å konkretisere. Ingen er vel uenig med ordføreren i at det hadde vært flott å få lagt høyspentkabelen i jorda. Men hva har ordføreren tenkt å gjøre for å få det til? Har han nye signaler fra netteieren, NTE? Har han tenkt å bruke 60–80 millioner kr fra kommunekassen for å få det til? Hva har ordføreren egentlig tenkt?

Oppsummert står det igjen veldig få konkrete, politiske signaler fra ordføreren i Verdal kommune knyttet til vekst og utvikling av næringslivet. Nyttårsintervjuet levner like mange spørsmål som det oppklarer. Kun en generell, overfladisk problembeskrivelse uten høye ambisjoner. Det eneste signalet som står igjen veldig tydelig på dette politiske området er at jordvernet ikke lenger er et hensyn som skal balanseres og vektes jevnbyrdig mot andre samfunnshensyn. Jordvernet har nå forrang og utgjør det nye politiske regimets overordnede hensyn i arealpolitikken. Det er vanskelig å tolke ordføreren annerledes ut fra intervjuet.

Dette er alvorlig for Verdal kommunes vekst- og utviklingsmuligheter framover–ikke bare knyttet til industri- og næringsutvikling men ikke minst også knyttet til utviklingen av nye og attraktive boligområder. Den langsiktige effekten er at vår kommune kommer på defensiven i forhold til kommuner, nærings- og industrimiljø, som i dag ligger etter oss i løypa, men som er offensive, på veg opp og fram og som plutselig utkonkurrerer oss dersom vi tillater oss hvileskjær. Både innbyggere og næringsliv i Verdal kommune fortjener høyere ambisjoner enn dette.

Med et i så stor grad eksport- og produksjonsrettet industri og næringsliv som i Verdal–der storparten av bedriftene er avhengige av å vinne anbud for å kunne holde folk i arbeid–må kommunens politiske ledelse til enhver tid opprettholde høy bevissthet omkring utfordrings- og mulighetsbildene – som i mye sterkere grad vil variere hos oss enn i våre nabokommuner. Nøkkelen for å skape økonomisk vekst, nye arbeidsplasser, befolkningsøkning, friske inntekter på kommunebudsjettet og styrking av velferdstilbudene i Verdal ligger ikke i årsverksutviklingen på et offentlig universitet, en regional, statlig etat eller i et offentlig sykehus.

Nøkkelen til å lykkes med positiv samfunns- og velferdsutvikling i Verdal kommune, på nær sagt alle lokalsamfunnets områder, mener jeg ligger i vår evne til å vedlikeholde og videreutvikle industrien og næringslivets ekspansjonsmuligheter og konkurransekraft. Vi må forstå at næringslivet er dynamisk, og ikke statisk–og vi må forstå at verdier må skapes før de kan fordeles. Dette gjelder i enda større grad i Verdal kommune enn i andre kommuner. Vår kommunes rolle må i større grad enn vanlig være fokusert på næringsliv, på tilrettelegging for næringsutvikling, på markedstrender og rammebetingelser, på arbeidsliv og arbeidsplasser.

I en anbudskonkurranse deles det ikke ut sølvmedalje til den som kommer på andreplass. I et anbudssamfunn som Verdal er det kun gullmedalje som gir arbeidsplasser til folk. Skal vi vinne gull må vi som er lokalpolitikere evne å gi tilgang på nye arealer til næringslivet vårt. Derfor haster det med Ørin sør.

Arild Pedersen, leder Verdal Ap