Utvinning av mineraler kan ikke gå på bekostning av nasjonalparken

Meninger

I kommunestyret 27.01.2020. leverte Høyre en interpellasjon der de ber om at Verdal kommune setter i gang en kartlegging av mineralforekomstene, og da spesielt kobolt som brukes i batteriproduksjon, i et relativt stort område i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Høyre bruker blant annet bekjempelse av barnearbeid i Kongo som argument for ev gruvedrift i Verdalsfjella. 6 stemte mot og 29 stemte for å sende interpellasjonen til formannskapet for behandling.


– Kan være en drivverdig mineralforekomst

Det er stor interesse blant politikerne i Verdal for å få undersøkt mineralforekomstene i Brattbakken i Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark nærmere.


Verdal Frp stemte imot da vi ikke ser behovet for en kartlegging av mineralforekomstene etter som dette ligger i en nasjonalpark. Vi frykter at hvis det viser seg at det er drivverdige forekomster så vil det i neste omgang bli lagt press på kommunen for å starte arbeidet med å åpne opp for gruvedrift i nasjonalparken.

Når en tenker på at Verdal kommune for noen år siden sa nei til å bygge vindturbiner i verdalsfjella, noe Verdal Frp var enig i, så er det etter mitt syn noe spesielt å legge til rette for gruvedrift i et vernet område som en nasjonalpark er. Vi mener at vi tvert imot må ta vare på den flotte naturen Verdal har.

Verdal Frp stiller seg også undrende til at barnearbeid i Kongo skal være et argument for å starte gruvedrift i verdalsfjella. Vi er selvfølgelig enig i at barnearbeid ikke bør forekomme uansett hvor i verden det forekommer men dette mener vi bør bekjempes på annet vis.

Verdal Frp
Tore Landstad, gruppeleder