«Debattene som nå går viser etter mitt syn at SNK har mer enn nok med Spelet og aktivitet på Stiklestad»

MÅ ENDRES: Jeg håper at man nå bestemmer at SNK konsentrerer seg om Stiklestad og de ulike oppgaver som skal løses der, skriver Per Anker Johansen  Foto: Svein Helge Falstad

Meninger

Med ny direktør - og nå også ny styreleder - skjønner vi at det skal ryddes på mange felt. Det er også et betydelig planleggingsarbeid i gang fordi vi nå har fått ett Trøndelag.

I Levanger kommune hadde vi en gang egen faglig museumsbestyrer for det som ble kalt et økomuseum under en paraplyorganisasjon av Åsen Museumslag- Skogn historie og museumslag- Bymuseet i Levanger-Ytterøy bygdetun og Fotomuseet i Levanger. Det var også planer om å innlemme Rinnleirets Venner under denne paraplyen. Kommunestyret i Levanger hadde vedtatt en museumsplan i tråd med dette. Den ble fulgt opp gjennom Stiftelsen Levanger Museum.

Staten kom så i 2004 med føringer om konsolidering ( samling av flere ) der SNK ble utpekt som senter. Fotomuseet på Levanger som allerede i realiteten var et fylkesmuseum med ansvar for fotobevaring i hele Nord-Trøndelag fikk en særskilt posisjon. Levanger kommune ble pålagt årlige økonomiske bidrag på linje med Steinkjer og Stjørdal. Løftet var at det skulle drysse midler tilbake, og den faglige støtten til alle småmuseer skulle bli god- jeg lurer på om det ikke ble sagt bedre.

Debattene som nå går viser etter mitt syn at SNK har mer enn nok med Spelet og aktivitet på Stiklestad rundt Olavsarven. Hvordan «små-museene» opplever situasjonen skal jeg ikke ha noen mening om, men jeg har en anelse. En viktig del av museumsvirksomheten er i realiteten slett ikke konsolidert slik intensjonene var.

Når det nå snakkes om museene i Stjørdal , Levanger og Steinkjer… dreier det seg for Levangers del kun om Fotomuseet - et museum som har et stort og viktig fylkesansvar, men neppe verken kan eller ønsker å være «Museet i Levanger».

Jeg håper at man nå bestemmer at SNK konsentrerer seg om Stiklestad og de ulike oppgaver som skal løses der. Så må museumsaktiviteten i det øvrige Innherred ledes inn i en annen organisasjon. Kall det gjerne konsolidering, men sett sammen en organisasjon som kan ivareta eksempelvis industrihistorie, byhistorie, militær historie, båtkultur , martna og landbrukshistorie.

Ingen - heller ikke jeg - har forventninger om at SNK kan spre seg så vidt. Sporene skremmer . Det kan gjennom avisene virke som om den nye styrelederen også er tvilende til om denne kompleksiteten kan håndteres av et A/S på Stiklestad.

Innen dette mangfoldet er det for tiden de glade/gale amatører som råder. De gjør en formidabel jobb, men trenger faglig ledelse , og en følelse av at deres arbeid er viktig. Ønsket om økt faglighet var vel nettopp en av tankene bak konsolideringen i 2004. Jeg er sterkt i tvil om hvorvidt resultatet av konsolideringen på Innherred i 2004 har ført til det, sjøl om kommunene lojalt har betalt inn sine tilskudd. Tiden er overmoden for ny organisering. Kulturarven på hele Innherred fortjener det.

Mine problemstillinger kan ikke finne sin løsning innen SNK A/S, selv ikke med nye folk i ledelsen. Det trengs politisk engasjement og pågangsmot. Jeg venter spent på komitéarbeidet og den politiske konklusjon.


Per Anker Johansen,
Levanger