Innlegg:

Nedlegging av Tunet – hvem har ført hvem bak lyset?

Meninger

Tre dager før Hovedutvalget for helse og omsorg skulle behandle saken den 28. januar, fikk vi som pårørende til beboere ved Tunet bofellesskap i Steinkjer beskjed om at kommuneadministrasjonen ville foreslå nedlegging. Da hovedutvalget behandla saken, retta det kritikk mot administrasjonen for dårlig saksforberedelse og gjorde slikt enstemmig vedtak:

Det gjøres ingen endringer ved Tunet bofellesskap nå. Før det konkluderes, må det gjennomføres en grundigere prosess, med god involvering av brukere og deres pårørende, ansatte, tillitsvalgte og aktuelle råd og utvalg, og som avklarer hvilke aktuelle botilbud brukerne kan få tilbud om.

Vi pårørende har venta på å bli tatt med i en sånn prosess som hovedutvalget etterlyste, men har ikke hørt noe. I dag fikk vi imidlertid beskjed om at hovedutvalget tirsdag den 12. mai enstemmig gikk inn for kommunedirektørens forslag til vedtak, som lyder slik:

Hovedutvalget for helse og omsorg viser til forslag om nedleggelse av Tunet bosenter som et av flere tiltak for å nå et uspesifisert innsparingskrav på 7,7 mill i 2020 og mener den skisserte tidsplanen for arbeidet gir en tilstrekkelig trygghet for at brukere/pårørende og ansatte blir godt ivaretatt i prosessen.


Gautes botilbud berget inntil videre

Hovedutvalg helse og omsorg i Steinkjer aksepterte ikke helsesjefens forslag til nedskjæringer. De krever bedre involvering av brukere, pårørende og ansatte i framtiden.


I vår godtruenhet hadde vi tenkt at vi skulle være blant dem som vart tatt med på råd før eventuelt vedtak om nedlegging vart gjort. Så viser det seg at hovedutvalget har løpt fra kravet om involvering av «pårørende, ansatte, tillitsvalgte og aktuelle råd og utvalg». Kommunedirektøren har ikke tilført noe nytt materiale i saken enn ei «Tidsplan for aktivitet» som allerede er overtrådt og som forutsetter at informasjon overfor brukere, pårørende eller verge skal gjennomføres etter at vedtaket om nedlegging er fatta. Det virker som om denne uoppfylte «tidsplanen for aktivitet» er en limpinne som utvalget har gått rett på uten å minnes hvilke betingelser det satte ved behandlinga i januar. At vi, brukernes pårørende, er blitt rundlurt er heller ikke morsomt å tenke på.


Helse- og omsorgssektoren i Steinkjer må foreta store innsparinger i 2020.

Kommunens innsparinger kan få store konsekvenser for Gaute (55)


Like ens som saksforberedelsen før hovedutvalgsmøtet den 28 januar var for dårlig, like fullt virker saksforberedelsen før møtet den 12. mai klanderverdig. Dersom både kommuneadministrasjon og hovedutvalg kan godtgjøre at ingen er blitt ført bak lyset i denne saken, vil det være fint å bli opplyst om det.

Hans-Magnus Ystgaard