Helheten må i sentrum

Hvilke muligheter går man glipp av når fire store prosjekter i Verdal sentrum foregår uavhengig av hverandre?

OMBYGGINGSKLAR: Nordgata i Verdal står overfor store utbygginger på begge sider av vegen, og innen halvannet år skal også jernbaneovergangen stenges. Det gir utbyggerne og kommunen en mulighet til å tenke både helhetlig og nytt, mener Trønder-Avisas kommentator.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Tre store byggeprosjekter langs Nordgata i Verdal sentrum tar form, uavhengig av hverandre. Det gamle Domus-bygget skal få nytt liv, både i form av næringsaktivitet og leiligheter, Fokus-byggene, som ble sendt på høring denne uka, skal også bygges ut og tilpasses. Coop har også mer enn signalisert at det vil skje noe med Mega-bygget. I tillegg har Verdal kommune forpliktet seg til å stenge den samme gata, på grunn av en trafikkfarlig jernbaneovergang. Til sammen gir det både hodebry og enorme muligheter på samme tid.

Så langt ser det ut til at de tre byggeprosjektene, som alle vil ha kombinasjon næring og bolig i seg, skjer helt uavhengig av hverandre. Det som knytter dem sammen er kommunens relativt ferske kommunedelplan for sentrum. Den framstår som et grundig og godt utgangspunkt for å utvikle Verdal sentrum og Nordgata, som kommunen altså har fått i oppgave å stenge innen 1. desember 2022. Likevel er det på det rene at Verdal får et enda mer oppdelt sentrum. Fysisk delt av et jernbanespor. Det trenger ikke bli en undergang. For kanskje er undergang en del av svaret?


Nå er det avgjort: Denne jernbaneovergangen skal stenges

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga ikke Verdal kommune medhold mot Bane Nor.


Under denne ukas planmøte drøftet politikerne om det burde utarbeides en mer helhetlig plan. Spørsmålet ble stilt av Jorunn Dahling (Ap). En områderegulering gir politikerne en større mulighet til å påvirke den totale utviklingen for et større område, i stedet for stykkevis og delt utbygging. I utgangspunktet en veldig god tanke, men som på nåværende tidspunkt ville vært å stikke kraftige kjepper i hjulene på prosjektene. Aktørene, som alle har kommet langt på hver sin kant, har allerede brukt mye tid på sine prosjekter. En ny områderegulering ville gitt nye 12-18 måneder utsettelse. Det ble derfor ikke fremmet noe forslag.

Utbyggingen langs Nordgata er etterlengtet for verdalingene. Per nå framstår store deler av området som en død bydel. Tomme butikk- og næringsarealer er negativt for byens omdømme. Planene om utbygginger skal forsøke å bøte på dette. Nå planlegges nye parkeringskjellere, både under Domus- og Mega-kvartalene, som ligger på hver sin side av vegen – på vestsiden av jernbanen. Her vil det, i tillegg til private parkeringsplasser for beboerne, bli behov for parkeringsplasser for besøkende i nærings- og butikkarealene. Derfra er det ikke mange meter bort til den omstridte jernbaneovergangen.


Stiller spørsmål om sentrumsutvikling

Oddleiv Aksnes fra Høyre spør ordføreren om det finnes helhetlig tankegang rundt parkering i sentrum.


Høyres Oddleiv Aksnes er daglig leder i Verdal Næringsbygg, som står for utbyggingen i Fokus-byggene. Han etterspør i et facebookinnlegg en mer koordinert utbygging. Ikke nødvendigvis i form av en områderegulering, men i hvert fall form av tettere dialog mellom utbyggerne og kommunen. Hvorfor ikke knytte øst- og vestsiden av Nordgata sammen med en veg under skinnegangen, som fører bilistene rett til parkeringskjellerene som uansett skal bygges? Og med mulighet til å kjøre ut på vestsiden?

Forslaget fra Aksnes er godt. Det kan gjøre det «nye» sentrumsarealet til et luftigere og mindre trafikkert område, det kan løse floken med å stenge Nordgata og det kan med litt kommunal velvilje også sikre at Verdal får et større antall sentralt beliggende parkeringsplasser under jorda. Men det krever at kommunen og politikerne tar føringen, og bidrar til at de positive prosjektene som er under oppseiling får den helheten byen fortjener.


To forslag for Domuskvartalet i Verdal er ute på høring

Varierende høyde og antall kvadratmeter for næring og parkering er de største forskjellene.