Alvorlig at barna ikke lyttes til

Et signal om at barnas juridiske rettigheter altfor ofte settes til side.
Meninger

En ny rapport, som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) la fram fredag, og som ble omtalt i Vårt Land fredag morgen, slår fast at hele fire av ti barnevernsbarn ikke blir snakket med, og dermed heller ikke lyttet til, i saker hvor de selv eller familien er involvert. Det er et alvorlig signal om at barnas juridiske rettigheter altfor ofte settes til side av barnevernet. Rapporten påpeker at praksisen med ikke å samtale med barn, er klart i strid med gjeldende lovverk. Den viser også til at det er viktig at barna blir snakket med og lyttet til for å hindre vilkårlige maktovergrep mot personer i sårbare situasjoner. Dette er det de barnevernsansatte som har hovedansvaret for at slike samtaler skjer.


Barnevern og barnelege bekymret: Flere barn har ikke «møtt opp» på digital hjemmeundervising

Barnevernstjenesten i Levanger kommune har mottatt langt færre bekymringsmeldinger etter at koronakrisen inntraff. I Steinkjer og Inderøy er situasjonen motsatt.


Forskere fra Norce, Universitetet i Bergen (UiB), NTNU og Universitetet i Tromsø (UiT) har gått igjennom 1.123 saker fra 2015 til 2017. De har analysert hvordan barnevernet undersøker saker, og hvordan barna får medvirke i saker som angår dem selv og deres nærmeste. Det kan være tilfeller hvor slike samtaler med barna ikke lar seg gjøre, ikke er hensiktsmessig eller at barna ikke ønsker å delta. Da er det avgjørende viktig at dette blir dokumentert og grunngitt av saksbehandlerne.


63 barn er bortført fra Trøndelag de siste 14 årene. Kun halvparten av sakene er løst

Hvert eneste år bortføres flere barn fra Trøndelag. Men ikke alle sakene blir løst.


At kun en av fem saker, hvor barna ikke har medvirket, inneholder en slik dokumentasjon, kan i sum bidra til å svekke tilliten til barnevernet blant de involverte partene. Det er heller ikke tillitsskapende at de samtalene som faktisk skjer, heller ikke i stor nok grad bærer preg av å innhente barnas synspunkter og meninger. I over hver tredje barnevernssak hvor barna blir snakket med, ble samtalen med barna beskrevet som informerende. Det er slettes ikke det samme som medvirkning.


Frykter flere får problemer med alkohol under krisen

Avdelingsleder ser en fare for at koronakrisen kan føre til at flere utvikler et problematisk forhold til alkohol.


De kommunale barnevernstjenestene gjør en utrolig viktig jobb for å ivareta de mest sårbare blant oss, men det er knapt med ressurser. For at jobben skal gjøres godt, og for at den skal gi en enda bedre hverdag for dem som lever under sviktende omsorg og en vanskelig hverdag, er det svært viktig at barna blir tatt på alvor og lyttet til. Den ferske rapporten fra viser at samtaler med barna i større grad fører til at det settes inn tiltak. Det sier noe om viktigheten av at barna får medvirke Det sier også noe om at de ansatte gjør jobben sin bedre når de lar barna få komme til orde. Da må det også gis tid til de viktige samtalene.


Oppvekstdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen:

– Dette er nesten ubegripelig for voksne, hvordan kan det være begripelig for barna?

Over 17.000 elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag må være hjemme på ubestemt tid. Oppvekstdirektør er opptatt av at foreldre må prate med barna om det som skjer.

Koronaviruset skaper krise i familiene

Mens krisesenteret opplever økt pågang som følge av koronaviruset, holder familievernkontorene stengt – mens politiet må sette etterforskningen av kriminalitet mot barn på vent.