Masterplanen, svarer den på utfordringene?

Steinkjer Høyre mener at vi ikke kan behandle masterplanen slik den foreligger i kommunestyret i juni, skriver Christine Agdestein (bildet) og Snorre Gundersen.  Foto: Privat

Meninger

Steinkjer Høyre registrerer at den framlagte planen har utløst betydelig engasjement rundt om i kommunen. Knapt noen annen sak har opptatt folk i lokalsamfunnene i kommunen slik denne saken har. Det er usikkerhet om hvordan framtidig omsorgstilbud til folk skal utformes. Ikke minst er det sterke ønsker om desentraliserte tilbud.

Planen vil legge grunnlaget for hvordan tjenestene innen pleie og omsorg skal utformes og vil naturlig nok sterkt prege sektoren og tilbudet vi skal gi innbyggerne i lang tid framover. Dette sier oss at vi bør ta oss tid til å sikre at planen svarer på de utfordringer vi vil møte. Videre er det viktig med bred deltakelse og oppslutning.

Steinkjer Høyre mener at vi ikke kan behandle masterplanen slik den foreligger i kommunestyret i juni.

Vi har enda ikke tilstrekkelig informasjon til å sikre en helhetlig behandling av saken. For Høyre er det viktig at planen omhandler mer enn struktur. Det er like viktig at vi ser på hvordan vi jobber og kvaliteten i tjenesten. Dette arbeidet pågår politisk nå og i dette vil Steinkjer Høyre ta en aktiv rolle.


Enor­me re­ak­sjo­ner på Steinkjer kommunes framtidsplan for eld­re­om­sorg

Byg­der, lag og for­en­in­ger sam­ler seg til pro­test mot kom­mu­nens fore­slåt­te mas­ter­plan, som vil sen­tra­li­se­re mes­te­par­ten av hel­se- og om­sorgs­sek­to­ren i Stein­kjer.


I planen vises det til at en vil ha vansker med å rekruttere kompetent helsepersonell, spesielt sykepleiere. Dette er en utfordring som Steinkjer har felles med alle andre kommuner. Steinkjer, som største kommune i vår region, kan ta en aktiv rolle for å bedre rekruttering og stimulere til at flere unge velger helsefaglig utdanning. Når vi får økende behov for sykepleiere må vi trolig prioritere at de gjør oppgaver som bare sykepleier kan gjøre. Det kan gjøre sykepleierjobben mer attraktiv. Satsning på kompetanseutvikling for de ansatte vil også gjøre Steinkjer til en mer attraktiv arbeidsplass. Kan vi følge opp studenter fra Steinkjer som studerer sykepleie gjennom studietida? Her bør Steinkjer kommune vises seg som en nytenkende kommune.

Vi har et stort ansvar for å forvalte økonomien på en god måte. Det blir flere som har behov for sykehjemsplass i årene som kommer, og det vil bli flere brukere av hjemmetjenesten. Det sier oss at det er nødvendig med noen endringer. For at vi skal klare å løse oppgavene må vi tenke nytt og ta i bruk nye løsninger, samtidig som vi bygger videre på det som er bra i dag. Vi må forandre for å bevare.

Høyre ønsker å ta i bruk teknologi raskere for å skape enda bedre tjenester for brukerne, samtidig som tjenestene blir effektive. Et eksempel på ny teknologi er mulighet for videosamtaler mellom hjemmesykepleie, behandlere, pårørende og brukere, i de tilfellene dette kan være aktuelt og i samsvar med brukernes ønsker. Det er smittefritt, kan redusere kjøretid og gi mer tid til samtale med brukere. Det finnes sensorteknologi som oppdager fall umiddelbart, isteden for ved neste tilsynsrunde. Slike hjelpemidler må vi bruke, der det er riktig.


– Ikke ta fra meg Tunet, det er her jeg bor!

Steinkjer kommune vil legge ned Tunet bofellesskap for å spare 4,8 millioner kroner. Det liker Morten Elias Hildrum Sitter dårlig.

Nedleggelse av Tunet – ingen involvering av de svakeste

– Vi er klar over at kommunen er i en svært krevende økonomisk situasjon, og vi forstår at kommunen må tilpasse seg framtiden. Men kan man ikke utvikle en kommune på lovlig vis og med en viss form for verdighet? skriver Marit og Torkild Sitter.


I fremleggingen av masterplanen sier administrasjonen at de ønsker å avslutte avtalen med Lukasstiftelsens Betania Sparbu om drift av sykehjemsplasser om to år. Uttrykket «å ta heim» plassene ble brukt. Dette er uforståelig for Høyre. Betania har levert gode tjenester til steinkjerbygg i 50 år. Steinkjer kommune har avtale med Betania om 16 sykehjemsplasser og 8 bofellesskapsplasser. Vi har nettopp inngått avtale om ytterligere 6 sykehjemsplasser, fordi for mange har måttet vente på sykehjemsplass. Betania har nok sykepleiere og folk trives på jobb. Sykefraværet er lavt. De tilbyr variert aktivitet for beboerne og har egen kokk, pårørendetreff og samarbeid med saniteten. De setter brukeren i sentrum, helt i tråd med Leve hele livet-reformen. De ønsker å utvikle nye tilbud ut fra kommunenes behov, da de har stor boligmasse som gjerne kan brukes mer.

Høyre er glade for at vi har et sykehjem drevet at en ideell virksomhet i Steinkjer, som et supplement til det offentlige tilbudet. Et samarbeid mellom det kommunale og private muliggjør fleksibilitet som kommunen har behov for. Det som er viktigst for Høyre er det gode tilbudet som Betania gir til brukerne. Framfor å tone ned og fase ut dette, vil Høyre heller utvikle samarbeidet videre. Vi mener dette vil gi positive effekter også for den kommunale omsorgstjenesten. Dette blir en politisk beslutning, og i denne vil Steinkjer Høyre være aktiv pådriver.

En plan som dette bør etter vår oppfatning settes inn i en helhetlig samfunnsmessig sammenheng. Tiltak og tilbud innen omsorgssektoren er viktige element i å skape levende lokalsamfunn. Trivsel og trygghet er her nøkkelbegrep.

Høyre ønsker at tjenestene til kommunen skal utvikles i samarbeid med frivillighet, brukere og pårørende. Involvering gir bedre tjenester. Vi vil jobbe for at kommunen inngår forpliktende samarbeid med aktører utenfor det kommunale tjenesteomfanget. Frivilligheten kan være et betydelig supplement til kommunale tjenester, og vi må legge til rette for dem. Høyre vil være pådriver for at innbyggerne i større grad får mulighet til å være med å påvirke planen og hvordan omsorgen skal utformes for framtiden. For oss er dette samarbeidet en av de viktigste faktorene for å skape en god kommune.

Hvor, hvorfor og hvordan? Disse spørsmålene må vi besvare. Hvor skal tjenestene være? Hvordan skal tjenestene være? Og hvilke mål skal vi jobbe mot i fremtidens omsorgstjeneste? Alle disse spørsmålene jobber vi nå med i det pågående politiske arbeidet med masterplanen.


Christine Agdestein, Høyres gruppeleder i Steinkjer kommunestyre
Snorre Gundersen, leder i Steinkjer HøyreVar pådriver for kommunereformen – nå raser han mot konsekvensene i hjembygda

Nye Steinkjer kommune vil ha lik bemanning ved skolene sine. Nå raser en av kommunereformens arkitekter mot kuttforslag i den gamle hjemkommunen.