Spørsmål til ordfører Pål Sverre Fikse

– Fin og verdig: Hva er ordfører Pål Sverre Fikses konkrete planer for å bidra til en bred aksept i samfunnet for aktiviteten knyttet til uttaket av kalk i Tromsdalen framover? spør Verdal Ap  Foto: Svein Helge Falstad

Meninger

Den 15. juni skal kommunestyret i Verdal sluttbehandle saken «Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi.» Da vi stilte ordføreren spørsmål om denne saken i kommunestyremøtet i februar, fikk vi ikke noe tydelig svar. Derfor forsøker vi igjen.

Planene i Tromsdalen omfatter et planområde på gigantiske 4 500 dekar. Den har en fantastisk lang planhorisont i kommunedelplanen - på flere hundre år. Den gjør det mulig å mangedoble årsproduksjonen i kalkbruddet – helt opp mot 10 millioner tonn i året. Dersom årsproduksjonen økes til 10 millioner tonn, vil bruddet i Tromsdalen bli blant de fem største bergverkene i Norge. Dette vil ha dyptgripende og svært langvarige konsekvenser for Tromsdalen og for Verdal kommune.

Kalkuttaket i Tromsdalen er en ønsket aktivitet. Verdal Arbeiderparti mener imidlertid det er av stor samfunnsmessig betydning at Verdal kommune som planmyndighet fortsatt har politisk styring på framdriften. Dette av hensyn til fremtidige generasjoner. Derfor har vi foreslått å regulere ut bruddet i etapper. Det er ingen hemmelighet at Senterpartiet sitter med rent flertall i kommunestyret, og derfor vil være partiet som avgjør saken. Med ønske om å bidra til debatt og opplysning i forkant av kommunestyrets møte den 15. juni, stiller vi derfor ordføreren følgende, tre konkrete spørsmål:

Spørsmål 1:

Lokaldemokratiets styringsrett og kommunens rolle som planmyndighet. En mengde offentlige myndigheter og direktorater regulerer aktiviteten i Tromsdalen etter hver sine lovverk. Kommunens innflytelse i Tromsdalen kommer kun av kommunens rolle som planmyndighet. Dersom reguleringsplanforslaget som nå forelegges kommunestyret blir vedtatt, trenger ikke bedriften å forholde seg til kommunen som myndighetsutøver på flere hundre år.

Er det klokt av Verdal kommune å si fra seg all lokaldemokratisk styringsrett for flere hundre år fram i tid til et privat, Oslo-basert konsern?


Utsetter reguleringen av Tromsdalen

Mot fem stemmer ble det vedtatt å sende reguleringsplanen tilbake til administrasjonen.

Reguleringsplanen i Tromsdalen:

– En satsning på arbeidsplasser på Innherred

Det er nå over 100 årsverk på Innherred som har jobber basert på forekomsten i Tromsdalen, skriver hovedtillitsvalgt i Verdalskalk.


Spørsmål 2: Forskjellen på en kommunedelplan og en reguleringsplan.

En av påstandene som tidligere har versert i Tromsdal-saken er at «toget gikk i 2013». Det vil si at vedtaket på kommunedelplan gjør det umulig å gjøre noe med reguleringsplanen. Etter en kommunedelplan følger imidlertid alltid en reguleringsplan. Det er reguleringsplanen som er det juridisk bindende dokumentet, og på mange måter en kommunes «siste sjanse» til å komme til inngrep med utviklingen av et bestemt areal. Senterpartiet i Verdal har selv gått inn for å regulere næringsarealet på Ørin sør i to etapper – til tross for at hele arealet er planavklart i kommunedelplan Verdal by.

Hva er begrunnelsen for at Sp ikke ønsker å være med på en etappevis regulering akkurat i Tromsdalen?

Spørsmål 3: Samfunnets brede aksept for kalkvirksomheten.

Uavhengig av hva vedtaket den 15. juni blir, skal verdalingene leve med aktiviteten i Tromsdalen i uoverskuelig framtid. Innbyggere og annet næringsliv bør oppleve at det å legge til rette for kalkuttaket i Tromsdalen er verdt prisen.

Hva er ordførerens konkrete planer for å bidra til en bred aksept i samfunnet for aktiviteten knyttet til uttaket av kalk i Tromsdalen framover?


Arild Pedersen,
leder Verdal Ap

Ole Gunnar Hallager,
gruppeleder Verdal Ap

Ove Morten Haugan,
tidligere plankomitéleder, Verdal ApFellingslag har lett bjørnespor i Verdal

SNO testet spor uten å kunne påvise at de kom fra bjørn. Saueslipp ble utsatt, og i helga har fellingslag lett etter bjørnespor i Tromsdalen.

Skeptisk til lokalt naturvernforbund

Verdalspolitikerne er usikre på om Naturvernforbundet i Verdal har hatt rett til å klage på glassigloen på Trones.Midt-Norges største industrihavn er blitt fire ganger større

Trøndelags største industrihavn firedobler nå kapasiteten fra dagens én million tonn utskipet tonnasje pr. år til fire millioner tonn. 200 millioner er investert, og en ny tid starter for Verdal havn fra juni.