Innlegg:

Følg opp lovnadene i Politireformen!

Meninger

Politimeldingen (med evaluering av politireformen) kommer nå i juni, og det er fortsatt ingen tegn til kursendring fra regjeringa.

Nærpolitireformen har ført til at antall stillinger har økt i hovedsetene, og at det har blitt færre politifolk ute i distriktene. Trøndelag har i perioden 2016-2019 fått netto 110 ekstra stillinger. Samtidig økte antall stillinger i Trondheim med 169. Altså har resten av Trøndelag fått 59 færre stillinger på 3 år. Et eksempel fra vår region er at Verdal og Levanger lensmannskontor har gått fra 47 til 33 stillinger.

Politiet i regionen vår gjør en formidabel jobb innenfor det handlingsrommet de har, men ressursene er altfor små. Dette har blant annet gått hardt utover det forebyggende arbeidet, som er en vesentlig del av politiets samfunnsoppdrag. Av Politilovens § 1 følger at Politiet gjennom forebygging, håndhevende og hjelpende virksomhet (skal) være et ledd i samfunnets samlende innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd for øvrig.

For å oppnå dette kreves et tett samarbeid mellom kommune og politi. Kompetanse og kapasitet er viktig og helt nødvendig for å nå målsettingen med forebygging på alle nivå. Forebyggende arbeid forutsetter et tilstedeværende politi med god lokalkunnskap i kommunene og tett samarbeid med tverrfaglig kompetanse.

De gjenværende politikontakter er redusert til et minimum. I Snåsa for eksempel, har politikontakten kontor kun to dager i uka. Den omfattende og gode daglige samhandlingen mellom politi og kommune på forebyggende arbeid er dermed borte. Det bør være et absolutt krav at alle kommuner har dedikerte politikontakter med tilstrekkelig tid til å ivareta oppgavene som ligger til politikontakten.

Slik situasjonen er i dag, jobber politiet i hovedsak reaktivt både med etterforskning og hendelsesstyrt arbeid i patruljevirksomheten. Bare en liten del av politiets ressurser er øremerket forebygging. Dette er i stikk i strid med det som var intensjonen i satsinga på forebygging i nærpolitireformen.


Politiets budsjett for 2020 er klart. Trøndelag politidistrikt vil ikke nå bemanningskrav.

Politimesterens millionkrav ikke innfridd

Han har sagt at politiet i Trøndelag trenger 30 millioner kroner for å unngå nedbemanning i 2020. Det fikk de ikke.


Nærpolitireformens sentralisering har med andre ord også gått på bekostning av beredskapen på Innherred. Vi mener at alle, uansett bosted, skal kunne føle at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi. Dette handler om tryggheten til innbyggerne i hele Norge, og det handler om forebyggende arbeid.

Høyre og Regjeringa har ikke tall på antall politipatruljer jf.spørsmål i spørretimen. Ved å legge ned en rekke lennsmannskontor i bl.a Inderøy og Snåsa, så skulle vi få flere patruljer på hjul. Har vi fått det? -Nei.


Norsk politi i utvikling – kan vi kompromisse på kvalitet?

Politireformen har vært sammenlignet med oppussing av en bolig, hvor kvalitet og kapasitet skal bedres. Har prosjektet blitt for kostbart? spør Kjetil Ravlo.


Videre er tilgjengeligheten for publikum blitt dårligere. Levanger og Verdal lensmannskontor har nå, i motsetning til før reformen, åpent kun 3 dager i uka og stenger kl 15 alle disse dagene. Nærpolitireformen skulle tvert imot gi lengre åpningstider – og naturligvis skulle kontorene være åpne alle hverdager.

I Steinkjer er det nå 118 ansatte mot 112 i 2015. 56 av disse arbeider nå i fellesfunksjoner for Trøndelag politidistrikt med kontorsted Steinkjer. Det er positivt at fellesfunksjoner for Trøndelag legges til Steinkjer, men antallet ansatte ved Steinkjer politistasjon har gått ned over år, og følgelig er utestyrken og kapasiteten til å drive forebyggende arbeid redusert.

Vi krever bedre beredskap, kortere utrykningstid og mer operativt politi på Innherred. Kravet om 2 politifolk per 1000 innbyggere må komme hele landet til gode, ikke bare storbyene. I tillegg mener vi det er helt vesentlig med en reell styrking av de gjenværende lensmannskontorene slik at blant annet forebyggende arbeid kan prioriteres i langt større grad enn i dag.

Anita Sand, ordfører Levanger kommune,
Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune,
Ida Stuberg, ordfører Inderøy kommune,
Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune,
Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa kommune


Mener for lite synlig politi er årsak til ungdomsproblemer

Levangerordføreren mener problemene i ungdomsmiljøet i kommunen henger sammen med at det er for lite synlig politi i bybildet – og for få som er satt av til forebyggende arbeid.