Innlegg:

Nyvegen vil representere en ny hverdag

Meninger

Den 15 juni ble nye Fv.17 mellom Østvik og Sprova, og ny Fv.720 fra Strømnes til Malm offisielt åpnet.

Under åpningen ble det fra offisielt hold understreket hvor viktig vegutbygging er for samfunnet vårt som trafikksikkerhet, reisetid, bolyst og næringsutvikling.

Vegåpningen skjer etter 2 ½ års bygging og omtrent 15 års diskusjon og planlegging.


Nå er Beitstadsundbrua offisielt åpnet

Mandag klokka 17 ble den 580 meter lange Beitstadsundbrua endelig offisielt åpnet, nesten et halvt år etter den første planlagte åpningen.


Parallelt med vegutbyggingen er arbeidet med næringsutvikling i gamle Verran (nå Steinkjer) kommune blitt styrket. Man har lykkes i å sikre etableringer og utbygging av ny industri på Tjuin industriområde, ved at Nippon Gases Norge AS har under utbygging en ny luftgassfabrikk og SalMar Settefisk AS prosjekterer og snart starter bygging av et nytt settefiskanlegg. Samlet investerer disse to bedriften om lag 1,4 – 1,5 mrd kroner. I direkte og indirekte sysselsetning gir disse bedriften om lag 40 – 50 nye arbeidsplasser.


Lokale entreprenører vant storkontrakt om å bygge strekning på Fv. 17: – Gull verdt for oss

Entreprenørene Odd E. Kne og Røstad skal gjøre jobben i arbeidsfellesskap for første gang.


Hadde dette vært mulig uten ny Fv.17 og 720? Kanskje, men arbeidet med å sikre disse etableringen til Tjuin har blitt vesentlig enklere når vegutbyggingen var sikret. For bedriftene som etablerer seg er trygge og gode veger et viktig forhold. Mange varer og mye utstyr skal transporteres både til og fra. Det viser at god infrastruktur fortsatt er viktig for attraktivitet og næringsutviklingen.

Effekten for eksisterende bedrifter er også stor. Hverdagen for de transportørene som leverer tømmer og flis til MM Folla Cell AS er totalt endret. Den nye vegen gir økt konkurransekraft for vårt viktige næringsliv.

Steinkjer Næringsselskap AS som arbeider med næringsutvikling hver dag, kan dokumentere at den nye vegen gir oss muligheter som tidligere ikke fantes. For Verran-samfunnet som nå er en viktig del av Steinkjer kommune medfører den nye vegen at vi har fjernet den avstandsulempe vi i mange viktige saker har kjent på, og blitt møtt med.

Inn-Trøndelagsregionen og Steinkjer kommune har som mål å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende bedrifter og nye etableringer. Målsetningen er at private bedrifter og investorer prioriterer å etablere seg og drive næringsvirksomhet i vår kommune og region. En vegutbygging slik vi nå har åpnet er et svært viktig bidrag.

Den nye vegen «sveiser» sammen gamle Verran og Steinkjer kommune og åpner opp for nye måter å tenke og gjennomføre både næringsaktivitet, offentlig tjenesteproduksjon og samarbeid, trivsel og bolyst for våre innbyggere. Kort og godt fordi avstanden mellom periferi og sentrum vil reduseres. Kjøretiden mellom Malm og Steinkjer sentrum er nå nede i 17–18 minutter, og vil bli ytterligere redusert når vegen er nybygd forbi Jådåren. Vegen senker innbyggerne i Verran sin terskel for å nyttiggjøre seg tilbud som naturlig nok kun finnes i Steinkjer sentrum. Samtidig letter vegen muligheten for innbyggerne utenfor Verran å ta turen ut til lokalsamfunnene Follafoss og Malm, for å kunne lære å kjenne det offensive næringslivet som der er etablert. Det finnes også en rekke andre ressurser klare for å utvikles og benyttes som f.eks industrihistorien, kulturelle aktiviteter eller de store.

Nyvegen vil representere en ny hverdag for alle som pendler mellom Steinkjer og Verran, både trafikksikkerhetsmessig og i reisetid. Vegen vil gjøre det enklere å sikre kompetanse til eksisterende og nye bedrifter. Både i Follafoss og Malm er næringslivet dominert av industriarbeidsplasser som gjerne har en overvekt av mannlige ansatte. Steinkjer sentrum med sitt bredere utvalg av arbeidsplasser for kvinner er derfor svært viktig også for industribedriftene i Verran.

Næringsstrukturen utfyller derfor hverandre på en interessant og god måte. Reisetid i en slik kontekst er viktig. Skal vi sikre tilgang på kompetanse til næringslivet vårt i hele Steinkjer kommune må vi samlet sett framstå som attraktive, og gode veger er viktig.

Det er derfor grunn til å uttrykke en stor takk til alle som gjennom de siste 15 årene har arbeidet hardt og målrettet for den nye vegen. De samfunnsmessige effektene kan vi allerede dokumentere er store og betydelige. Åpning av vegen representerer en ny tid for oss alle som bruker vegen, og vil gjøre det enklere å videreutvikle næringslivet, samfunnet og lokalsamfunnene.

Bodil Vekseth, daglig leder i Steinkjer Næringsselskap AS,
Jacob Br. Almlid, næringsmedarbeider i Steinkjer Næringsselskap AS