Vil starte ny bondeaksjon mot ny landbrukspolitikk

Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag maner til aksjon for å styre landet unna det laget kaller krisen i landbruket.

Politisk aksjon: Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag vil starte en aksjon med formål å utforme en ny landbrukspolitikk. Om det blir en følbar demonstrasjon for folk flest, slik den som ble arrangert over hele landet i mai 2014 (bildet over fra Steinkjer), er uvisst. 

Krise: – Det er avgjørende at vi så raskt som mulig erkjenner at det er krise i næringa vår, sier leder Vegard Vigdenes i Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag. 

Nyheter

Leder i Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag, Vegard Vigdenes, mener situasjonen i norsk landbruk er så kritisk at en bondeaksjon må til.

Bakgrunnen er at mens ti tusen bruk forsvant over de siste tretti årene, registrerer Vigdenes nå at nedleggingstakten øker.

– Stadig mindre norsk jord er i bruk. Husdyrproduksjonen baseres på økende mengder importerte fôrråvarer, slik at selvforsyningsgraden er under 40 prosent, sier Vigdenes til Trønder-Avisa.

Lundteigen og Lie

Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag har fått med seg Hegra Sparebank til å arrangere et landbrukspolitisk møte for å starte en bondeaksjon.

Møtet arrangeres ved Ole Vig videregående skole mandag 11. januar.

Innledere blir stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen og statsviter Svenn Arne Lie.

Lundteigen er gårdbruker og sitter på Stortinget for Senterpartiet, mens Lie er tidligere landbruksforsker.

– Jordbruket gir færre hender i arbeid. Driftsøkonomien i sektoren er i ubalanse. Gjeld og kostnader vokser. Produktivitetsveksten er sterk, samtidig som realinntektene faller.

– I strid med formålene

Markedsinntektene er lavere enn produksjonskostnadene, og tilskuddene utgjør i dag mer enn sektorens totale arbeidsinntekt. Matproduksjonen løsrives både fra ressursgrunnlag og driftsøkonomi.

– Denne utviklingen i åpen strid med de politiske formålene med jordbruket, sier Vigdenes som understreker at det nå er viktigere enn noen gang at bønder og folk flest blir klare over hva som skjer med jordbrukspolitikken.

Vigdenes mener der er viktig å forstå problemene før man kommer med løsninger.

– Veien videre krever en mest mulig korrekt analyse av dagens situasjon. Det er derfor avgjørende at vi så raskt som mulig erkjenner at det er krise i næringa vår.

– Umulig samfunnsoppdrag

Vigdenes mener at slik jordbrukssektoren i dag forvaltes, kan ikke bønder på sikt ivareta samfunnsoppdraget de har på vegne av fellesskapet.

– Å dyrke jorda slik at vi skaffer nok mat og trygg mat til Norges befolkning i et evighetsperspektiv blir umulig hvis dagens politikk fortsetter, mener han.

Dette var også bakgrunnen til at Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag på sist landsmøte i organisasjonen fikk vedtatt en uttalelse som sier at det skal startes en aksjon med formål å utforme en ny landbrukspolitikk.

Tredelt aksjon

Aksjonen har tre hovedoppgaver: Bidra til en full gjennomgang av dagens jordbruksavtalesystem der en analyserer drivkrefter, virkemidler, premisser og tallmateriale, bidra til å klarlegge ansvarsforholdet mellom Stortinget og jordbruksavtalesystemet i jordbrukspolitikken, og komme med forslag til en ny landbrukspolitikk

– Det må gjøres et grundig og omfattende arbeid der alle steiner må snus, noen egg må knuses, og trolig må noen hellige kyr også slaktes. En skal invitere krefter utenfor jordbruket til en breiere allianse rundt dette arbeidet, sier Vigdenes og lister blant annet opp fagforeninger, miljøorganisasjoner, finansinstitusjoner, sanitetskvinnelag, reiselivsbedrifter og utmarksorganisasjoner.

Relaterte saker:

Ber om at ordfører Svarva bruker innflytelsen

– Send forslaget tilbake til landbruksministeren med oppfordringer om at det tas en ny runde.

– Stortinget må ta ansvar

Senterpartiet i Nord-Trøndelag krever at stortinget tar ansvar for en bedre jordbruksavtale. Landbruksministeren lar seg ikke rikke.

Frykter bondeaksjoner

Bondelagsleder Trine Hasvang Vaag frykter aksjonsvåpenet tas i bruk i årets jordbruksforhandlinger. Regjeringens bruk av ordet moderasjonslinje uroer henne.

– Må minst ha 400 mill. kr. til

Bare penger, penger og atter penger må til hvis ikke årets jordbruksforhandlinger skal ende i en merkbar bondeaksjon.