Øyner håp om en røykfri generasjon

Bare 4 prosent av unge røyker hver dag. Kreftforeningen ser tegn til at sigaretter på sikt fases ut.

Halvert: 13 prosent av nordmenn røyker hver dag. Andelen er halvert på ti år.   Foto: Frank May / NTB scanpix

Nyheter

Færre unge enn noensinne røyker. I aldersgruppen 16-24 er det nå bare 4 prosent dagligrøykere, viser de årlige tobakkstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).


– Dette er veldig gledelig. Vi ser nå konturene av en røykfri generasjon og resultatene av mange års tobakksforebyggende arbeid. Hvis de voksne nå også får flere verktøy for å stumpe røyken, så øyner vi en fremtid uten røyk, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

To fylker skiller seg ut

I løpet av de siste ti årene har man sett en markert endring i tobakksvaner. Unge slutter å røyke eller de begynner aldri. To fylker skiller seg imidlertid ut: I Finnmark og Telemark røyker flere unge enn voksne.


Finnmark ligger fortsatt godt over landsgjennomsnittet for sigarettbruk. To av ti røykte daglig i fjor, mens nivået på landsbasis var 13 prosent.
Det er også mange røykere i fylkene Østfold, Hedmark, Telemark og Rogaland. Færrest dagligrøyker finner vi i Sør-Trøndelag, med 11 prosent.

Tror e-sigaretter vil hjelpe

De voksne røykerne sliter med å få bukt med de helseskadelige vanene, fastslår Ryel. Hun mener at e-sigaretter kan bli løsningen for mange.
– Det vi vet i dag er at e-sigaretter er vesentlig mindre helseskadelig enn tobakksrøyk, og det vil være positivt for folkehelsen, og den enkelte, hvis etablerte røykere som ikke klarer å slutte, erstatter røyken med e-sigaretter, sier Ryel.


I dag er det kun tillatt å selge nikotinfrie e-sigaretter i Norge, men regjeringen har foreslått at også nikotinholdige e-sigaretter skal bli lovlig. Ryel mener det haster.


Én av tre bruker tobakk

Totalt sett brukte nesten hver tredje nordmann (31 prosent) tobakk i fjor. Røyk eller snus, enten hver dag eller innimellom.
Den langsiktige trenden er at røyking fortsetter å falle, mens snus fortsatt stiger. For den voksne befolkningen samlet har det vært en halvering i dagligrøyking siden 2005.


Nedgangen har vært minst i Oslo og Hedmark. Oslo skiller seg også ut ved å ha forholdsvis høy andel av festrøykere. I hovedstaden er det nesten like mange av-og-til-røykere som dagligrøykere.
På landsbasis svarer én av ti at de røyker av og til. Denne andelen har vært stabil for alle aldersgrupper og har ligget på samme nivå helt siden 1998.

Flest snusere i Trøndelag

Etter at snusbruken vokste kraftig på få år, har det siden 2011 vært lite endring.
15 prosent av menn og 4 prosent av kvinner bruker snus til daglig, viser tallene.


Generelt sett har snus fortsatt en svak økning, men ser ut til å stabilisere seg. Det er fortsatt økt bruk i alle fylker, og flest snusere er det i Trøndelag og Nordland. Den sterkeste økningen finner vi i Telemark, Aust-Agder, Hordaland og Finnmark.