Mer penger til fritidsaktiviteter for fattige barn i Norge

Barneminister Solveig Horne (Frp) deler ut 200 millioner til tiltak for fattige barn. Men partiet hennes går ikke lenger til valg på å heve barnetrygden.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) deler i år ut nesten 200 millioner kroner til tiltak som skal gjøre at barn i lavinntektsfamilier får delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fakta: Barnetrygd
 • Barnetrygden er siden 1946 blitt utbetalt til alle som har omsorg for barn under 18 år, uavhengig av inntekt.
 • Fram til 1970 gjaldt trygden først fra barn nummer to, bortsett fra for enslige forsørgere.
 • Barnetrygden er skattefri. Ordinær barnetrygd er på 970 kroner i måneden. Satsene har vært uendret siden 1996. Enslige forsørgere kan få utvidet barnetrygd, som er trygd for ett barn mer enn en faktisk bor sammen med.
 • Høyre vil beholde universell barnetrygd.
 • SV vil ha en kraftig årlig opptrapping av barnetrygden for alle og vil gi en ekstra økning til fattige familier.
 • Sp vil at barnetrygden skal økes og forbli skattefri. Den skal også holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.
 • MDG vil innføre gradert barnetrygd.
 • Venstre vil behovsprøve barnetrygden. Partiet vil videreføre trygden på dagens nivå, men omfordele støtten.
 • Programutkastet til Arbeiderpartiet nevner ikke barnetrygden.
 • KrF vil beholde barnetrygden som en universell ordning, men øke den og skattlegge den for å få til en omfordeling.
 • Frp vil erstatte statlig barnetrygd med en kommunal trygd, slik at man må være bosatt i en kommune for å få den.
Nyheter

– Jeg er stolt av den nasjonale tilskuddsordningen, som er rekordstor i år og som gjør at kommuner, frivillige lag og organisasjoner kan tilby fritidsaktiviteter og ferietilbud til barn i lavinntektsfamilier, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til NTB.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler i år ut 193,4 millioner kroner til ulike tilbud. Det kan være ferieaktiviteter, å dekke medlemskontingent eller utlån av utstyr. Antall søknader til tilskuddsordningen er også rekordhøy. Bufdir mottok 933 søknader, og 534 av dem er innvilget. Den største potten går til Oslo, som er den kommunen med flest barn fra familier med vedvarende lav inntekt.

Direktoratets tall viser at nesten 100.000 barn lever i fattigdom i Norge og at andelen er tredoblet siden 2001.

Kunne økt trygden

Men ett av tiltakene som flere mener vil kunne redusere fattigdommen, lar vente på seg. Regjeringens eget ekspertutvalg, som leverte sin rapport i mars, mener en økning og eventuell målretting av barnetrygden ville hjelpe. Trygden har ligget på samme nivå i 20 år. Det til tross for at regjeringspartiet Frp til nå har ment at den skal prisjusteres. Horne har dermed de siste fire årene hatt mandat fra eget parti til å foreslå en økning. Horne har følgende forklaring på at så ikke er gjort:

-I Frps alternative budsjetter før vi kom i regjering tok vi til orde for å prisjustere barnetrygden. Men regjeringen har prioritert andre tiltak for barnefamilier og mer målrettet innsats mot de svakeste. Verken denne regjeringen eller den forrige regjeringen prisjusterte barnetrygden, sier hun.

Regjeringen har i stedet brukt penger på tiltak som gratis kjernetid i barnehagen, forsøk med gratis SFO og tilskuddsordningen for fritidsaktiviteter, påpeker hun.

Droppet prisjustering

Nå har partiet fjernet formuleringen om at barnetrygden skal indeksreguleres. Vårens landsmøte var opptatt av å hindre trygdeeksport. I Frp-programmet for neste periode heter det derfor at barnetrygden skal gjøres til en kommunal ytelse, men partiprogrammet slår ikke lenger fast at satsen skal økes.

Horne avviser at den nye formuleringen er svakere.

– Det tror jeg bare har med måten det skrives på å gjøre. Jeg har ikke oppfattet programbehandlingen Frp slik at de har ønsket å svekke barnetrygden, sier hun.

– Strategien for regjeringen har vært å hindre at barnefattigdom går i arv. Da er barnehager og utdanning viktig, understreker hun.

Universell eller målrettet?

Hun er ikke uenig i at en økt barnetrygd kunne gjøre noe med årsaken til barnefattigdommen, nemlig inntektsnivået til familiene.

– Det er undersøkelser som viser at noe av fattigdommen ville blitt redusert ved å prisjustere barnetrygden. Men skulle jeg ha prisjustert fra i fjor til i år, ville det kostet 300 millioner kroner, spørsmålet er om de pengenes skal brukes på en universell ordning eller målrettes, sier barneministeren.

Horne minner om at det viktigste tiltaket mot barnefattigdom er å få foreldrene i arbeid. Hun er bekymret for at 53,4 prosent av de fattige barna kommer fra minoritetsfamilier. Fire av ti innvandrerkvinner er uten jobb, og mange familier har dermed bare en inntekt. Dermed blir integreringsarbeid også viktig, påpeker hun.

Ekspertutvalgets rapport om tilskudd til barnefamiliene er på høring til 30. september.