Planlegger ny veg opp til skistadion

Det ligger an til å bli laget en langt bedre og tryggere veg opp til Steinkjer skistadion.

Leder Benthe Asp og nestleder Harald Overrein i Steinkjer skiklubb jobber for flere store arrangementer på Steinkjer Skistadion. Arkivfoto: Jonas A. Holberg 

Nyheter

Norconsult har på oppdrag fra Steinkjer kommune jobbet fram tre alternativer til dagens veg opp til Hallem.

Rådmannen går inn for alternativ B, og saken legges frem for formannskapet torsdag. Prislappen for dette alternativet er cirka 10 millioner kroner.

Bratt adkomst

Idrettsanleggene og friluftsområdene på Byafjellet har utviklet seg til attraktive anlegg som brukes svært mye. Dagens adkomst som ble regulert og etablert i forkant av NM på ski i 1987, er på mange måter akterutseilt.

Dagens adkomst er bratt, med for mange krappe kurver og dårlig sikt.

Trafikksikkerheten er ikke god, med en miks av myke trafikanter, biler og busser og med parkeringsplasser på begge sider av vegen. Spesielt ved arrangementer blir trafikkforholdene utfordrende, der busser har problemer når de møtes langs vegen.

Ny kjøreveg

Alle tre alternativene innebærer ny kjøreveg med fortau/gang- sykkelveg, turløype samt trasé for tråkkemaskin fra stadion til hoppbakkene.

Ny kjøreveg er planlagt å få en kjørebredde på minimum 6 meter, fortau på ca. 2,5 meter på en side og rekkverk på hver side. Totalbredde på vegbane med fortau og sidearealer vil bli ca. 10–11 meter. Alternativet som rådmannen går inn for, innebærer blant annet å:

  • Fylle opp østre del av dalen for å tilrettelegge for ny biltrasé.
  • Ny avkjøring og kobling til eksisterende veg inn til hoppanleggene.
  • Stenge eksisterende trasé mellom Yrken og utvide eller utbedre eksisterende parkeringsplass i dalen.
  • Turløype i skråningen mot vest, alternativt i dalen på østsiden av ny vegtrasé.

Dagens trasé vil måtte stenges helt eller delvis under det meste av anleggsperioden. Omkjøringsalternativ vil være Kvamsskogvegen / Kvamstrøa / Kvamslia.

Hvis politikerne klarer å velge traséløsning før sommeren, er det realistisk å få reguleringsplanforslag til behandling før årsskiftet, skriver rådmannen i saksframlegget til formannskapet.