Ønsker at biogass blir vurdert på Nordlandsbanen

Den nye biogassfabrikken på Skogn kan alene produsere nok gass for togene som går mellom Trondheim og Bodø.

  Foto: Kenneth Kvande

Nyheter

Nordlandsbanen er Norges lengste togstrekning som fortsatt kjøres på fossil diesel. Snart skal strekningen ut på anbud, og det er krefter i sving for at lokalprodusert biogass kan bli det nye drivstoffet for togsettene på strekningen.

Norsk Gassforum er et samarbeidsorgan av 11 fylkeskommuner - fra Nordland til Østfold. Forumets formål er å arbeide for fremme bruk av naturgass, biogass og hydrogen for verdiskapning og bedre klima og miljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forumet mener elektrifisering av banen kan vise seg å bli både dyrt og tidkrevende. Dette går fram av en pressemelding som ble sendt ut onsdag.

Ny utredning

Det er tidligere gjennomført en mulighetsstudie, der det ble påvist potensielle utslippsreduksjoner tilsvarende 20.000 tonn CO2 og 340 tonn NOx årlig. Studien blir nå videreført i et forprosjekt med tittelen «Nordlandsbanen på biogass».

I den nye studien vil man se nærmere på tekniske løsninger, forventet trafikkutvikling på banen, lønnsomhet og tilgangen på biogass.

Norsk Gassforums styre er for tiden på besøk i Trøndelag for å besøke regionens to store biogassanlegg i Verdal og Levanger for å lansere sin nye utredning.

– Det framstår som spesielt interessant at biogassproduksjon er i raskt vekst, ikke minst i Trøndelag, og biogassanleggene i regionen vil fra neste år av produsere omkring det dobbelte av behovet til dieseltogene, sier daglig leder Per Kragseth i pressemeldingen.

Klimanøytralt

Han leder Norsk Gassforum og står også i spissen for prosjektets styringsgruppe.
Kragseth fremhever videre at biogass er klimanøytralt og den minst kontroversielle formen for energiproduksjon av alle. 
– De fleste ser det fortreffelige i at avfall, kloakkslam og husdyrmøkk omgjøres til fornybart drivstoff som erstatter fossilt.

Nytt anbud

Det arbeides med innhenting av anbud for drift av Nordlandsbanen for en tiårsperiode. Norsk Gassforum frykter nye ti år med diesel.

– Vi har forstått det slik at anbudsinnhentingen for drift av Nordlandsbanen i 10 år skal sendes ut i januar 2018. Det vil vel medføre at det i løpet av 2017 vil bli tatt standpunkt til hvilket togmateriell som skal legges til grunn for anbudet. Det foreligger ikke offentlige opplysninger om hvilket materiell som skal velges, men vi går ut fra at dagens tilgjengelige teknologi vil bli lagt til grunn. En kan da risikere at det vil kjøre lokomotiver med fossil diesel som drivstoff i en tiårs periode, heter det i pressemeldingen.

De mener myndighetene må på banen for å utnytte de tilgjengelige ressiursene som ligger i området, og peker på biogassfabrikken på Ecopro i Verdal og Biokraft, som er gang med bygging av Nord-Europas største anlegg for flytende biogass på Skogn. Anlegget skal produsere gass basert på avfall fra Norske Skog og oppdrettsnæringa.

– Fabrikken Biokraft på Skogn vil alene produsere betydelig mer flytende biogass enn behovet på Nordlandsbanen. Det bør derfor åpnes for andre lokomotivtyper i tiårs perioden i dette anbudet, mener Norsk Gassforum.