Tilsynssak både mot overlege og Helse Nord-Trøndelag.

En sakkyndig mener at overlegen ved Sykehuset Levanger opptrådte faglig uforsvarlig ved en operasjon i fjor.

Systemansvar: Fylkesmannen ønsker svar på om Helse Nord-Trøndelag erkjenner systemansvar i klagesakene. Foto: Johan Arnt Nesgård  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Får kritikk fra sakkyndig

LEVANGER: Nå har både Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opprettet tilsynssaker, både mot legen og mot Sykehuset Levanger. Bakgrunnen for saken er klager fra to pasienter etter operasjoner i 2016. Den ene ble operert i en fot, den andre ble operert for ryggplager.

Begge mener at de er utsatt for feilbehandling av legen, viser brevet som oppsummerer sakene. Fylkesmannen har sendt sakene videre til Statens helsetilsyn, noe som er prosedyren i saker alvorlige brudd på helsepersonelloven eller spesialisthelsetjenesteloven.

– Uforsvarlig helsehjelp

Pasienten som ble fotoperert klaget først til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på helsehjelpen som ble gitt av sykehuset. I forbindelse med saksbehandlingen innhentet fylkesmannen en sakkyndigerklæring av en spesialist på fagfeltet. Spesialisten vurderte at overlegen ikke utførte primæroperasjonen i tråd med god faglig forsvarlighet.

Denne vurderingen gjorde igjen at Fylkesmannen opprettet en egen tilsynssak mot legen.

Operert på nytt

Den andre pasienten klaget på helsehjelpen som ble gitt i forbindelse med ryggplager i 2016. Ifølge oppsummeringsbrevet mener denne pasienten at vedkommende ble feilbehandlet av overlegen. Pasienten ble reoperert dagen etterpå på grunn av komplikasjoner som oppsto. Deretter ble pasienten overflyttet til St. Olavs Hospital.

I denne saken har Fylkesmannen ikke klart å finne en sakkyndig til å vurdere saken. Derfor er den oversendt til Statens helsetilsyn for avgjørelse.

Gikk i forsvar

Det alvorlige i sakene er at tilsynssakene omfatter både en overlege ved Sykehuset Levanger og helseforetaket. Fylkesmannen reiser spørsmål om legen har opptrådt uforsvarlig i begge sakene som er klaget inn – og om det eventuelt kvalifiserer for en reaksjon mot overlegen.

I tillegg ber Fylkesmannen om at Helsetilsynet vurderer om Helse Nord-Trøndelag ikke har et systemansvar for det som har skjedd. Bakgrunnen for dette er at en uttalelse fra avdelingsledelsen i helseforetaket oppfattes som å ta overlegen i forsvar.

– Det alvorlige er at det ikke er bare én, men to saker. Helse Nord-Trøndelag skal sørge for god helsetjeneste til innbyggerne, sier fylkeslege Marit Dypdal Kverkild.

Krever erstatning

Etter det Trønder-Avisa får opplyst er saken med fotskaden som er den alvorligste. Her er også Norsk pasientskadeerstatning koblet inn, uten at det så langt er foreligger noen avgjørelse herfra. Pasienten har også fått oppfølging i etterkant ved Distriktsmedisinsk Senter i Steinkjer.

Overlegen som er under tilsyn har uttalt seg i begge pasientklagesakene. Også avdelingsoverlegen på sykehuset, en annen overlege ved avdelingen og en avdelingsoverlege ved Distriktsmedisinsk Senter har uttalt seg.

Avventer konklusjon

– Helse Nord- Trøndelag er kjent med saken og er innforstått med alvoret i denne. Vi har samarbeidet med tilsynsmyndighetene om saken, men må avvente med å kommentere den ut over dette til Statens helsetilsyn har fått ferdigbehandlet og kommet med sine vurderinger, svarer fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag i en epost.