Oppdrett:

PD-laks får leve på Trøndelagskysten

Regjeringen legger om kampen mot fiskesykdommen PD. Nå trenger ikke nordtrønderske oppdrettere å slakte automatisk lengre.

Fiskeriminister Per Sandberg sier det fortsatt er et langsiktig mål å unngå at PD-smitten spres nordover.  Foto: Eva Hilde Murvold

PD

Pancreas disease (PD) er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen i dag.

  • Sykdommen kan ikke behandles med medikamenter, vaksiner har begrenset virkning.
  • Kroniske skader på bukspyttkjertelen reduserer fisken sevne til å produsere fordøyelsesenzymer. Dermed klarer den ikke å nyttiggjøre seg fôret.
  • Tegn på sykdomsutbrudd er at fisken slutter å spise. Det kan gå to til tre uker før den begynner å dø.
  • Skader i musklene kan gi dårlig slaktekvalitet på fisken.
  • Sykdommen smitter inne i et anlegg, til andre anlegg i samme fjord og ved transport av fisk som er syk. Stress kan utløse eller forstekre utbrudd.
  • SAV3-versjonen av viruset gir høyest dødelighet. SAV 2 kom til Norge i 2011/2012. Denne versjonen gir lavere dødelighet.
  • PD er ikke farlig for mennesker.
  • Kilde: Mattilsynet
Nyheter

Den nye forskriften ble lansert i dag. Der kommer det fram at det er opp til Mattilsynet å vurdere om laksen må flyttes sørover eller kan stå i merdene på kysten av Nord-Trøndelag når det er påvist smitte. Vurderingen skal basere seg på smittesituasjonen i området.

– Jeg er veldig glad for at vi har klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokale arbeidsplasser. Erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging kan være vel så effektive som enkeltvise utslaktingsvedtak når sykdommen oppstår, sier fiskeriministeren.

I den nye forskriften opprettes det en PD-sone fra Jæren til grensa mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Der kan man leve med sykdommen i merdene. De to overvåkningssonene, som ligger som buffersoner sør og nord for PD-sonen, skal ikke gi automatisk utslakting. Målet er at konsekvensen av PD i PD-sonen skal reduseres og at man skal hindre at PD etablerer seg i overvåkningssonene, skriver Fiskeridepartementet i en pressemelding.

Det er det samme forslaget som Mattilsynet kom med tidligere i sommer. Samtidig pålegges oppdretterne på Trøndelagskysten å vaksinere laksen de setter i sjøen mot PD.

Flere hjelpemidler

Avdelingssjef John B. Falck i Mattilsynet i region Namdal sier den nye forskriften gir dem flere virkemidler i kampen mot PD.

– Nå kan vi vurdere utbruddene og reaksjoner på dem ut fra avstand til naboanlegg, størrelse på fisk, risiko for smittespredning, sier han.

Rett før helga kom det melding om mistanke om PD-smitte i en oppdrettslokalitet i Flatanger som drives av Bjørøya og Midt Norsk Havbruk. Den omfattes nå av det nye regimet. Der står det 1,75 millioner fisk med en gjennomsnittsvekt på 2,5 kilo.

– De må ta mange prøver de neste fire månedene. Hvis det ikke blir konstatert PD-smitte frigis anlegget etter fire måneder, sier Falch.

Må slaktes

Hittil har Nord-Trøndelag vært en buffersone for PD. Sør for fylket får laksen fortsatt stå i sjøen hvis det påvises PD på den. I Nord-Trøndelag må PD-smittet laks enten sendes sørover fylkesgrensa eller slaktes ut raskest mulig. Det betyr stor usikkerhet i driften og store tap for nordtrønderske oppdrettere som får slik smitte i merdene.

Det har større konsekvenser for de lokalt eide oppdrettsselskapene i Nord-Trøndelag fordi de sjelden har ledige lokaliteter sør for PD-grensa som kan tas i bruk når det oppdages PD-smitte i merdene. Selskap som Salmar og Marine Harvest har lokaliteter langs større deler av kysten og kan dermed lettere flytte fisk og dermed minimere tapet.