Ny bekjempelsesplan mot lakseviruset PD

Mattilsynet skal lage en bekjempelsesplan mot PD som skal være klar i løpet av høsten, og inviterer næringsaktørene til å komme med innspill.

Nye krav: Det er forbudt å transportere levende laksefisk unntatt settefisk ut av PD-sonen. Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Nyheter

Oppdraget om å lage en bekjempelsesplan kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet. Rammene for planen er den nye nasjonale PD-forskriften, endringene i transportforskriften og PD-områdeforskriften i Nord-Trøndelag og sør i Nordland.

Nye rammer og tiltak mot PD

Det er nå opprettet en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag. Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner. Målet er å redusere konsekvensene av sykdommen i PD-sonen, hindre etablering i overvåkingssonene og å begrense utbredelsen av virustypene som forårsaker PD.

Kravene til transport er skjerpet. Det er forbudt å transportere levende laksefisk unntatt settefisk ut av PD-sonen, og det er forbudt å transportere laksefisk til slakt over Hustadvika.

Samlet innebærer dette nye tiltak for å forsterke grensen mellom PD-sonen og overvåkningssonene, og for at flest mulig anlegg innenfor PD-sonen kan bli fri for sykdommen. Forskriften legger opp til mer områdevis forvaltning med koordinert drift og brakklegging både i PD-sonen og i overvåkingssonene.

Rammene for håndtering og bekjempelse av denne alvorlige fiskesykdommen er på plass. Nå gjenstår det å avklare detaljene.

Innspillmøte i Bergen

Mattilsynet har derfor invitert næringsaktørene til møte i Bergen 26. oktober. De viktigste temaene på møtet og i bekjempelsesplanen blir:

  • Kriteriene for når smitterisiko vurderes å være lav eller høy.
  • Når det er aktuelt å tillate bruk av åpen slaktemerd for smittet fisk.
  • Når det er aktuelt å lage kontrollområdeforskrifter, både i observasjonssonene og i PD-sonen, og hvordan slike forskrifter skal utformes (prosess og mal).
  • Når rask tømming av anlegg med påvist PD-smitte er det foretrukne alternativet.
  • Kriterier for flytting av fisk, både det som godkjennes i driftsplaner og når det kan være aktuelt å flytte smittet fisk fra observasjonssonene til PD-sonen.
  • Hvordan koordinert brakklegging av områder kan bidra til sykdomsforebygging.
  • Hva som forventes at næringen tar et særskilt ansvar for når det gjelder risikoreduserende tiltak.
  • Når det kan bli aktuelt med krav om vaksinering utover området mellom Fræna og Sømna.